Å bruke kun bolus på innefôring kan gi utfordringer siden det fort blir for lite makromineraler og vitamin i motsetning til når bolus brukes sammen med ferskt beitegras. Ved bruk av tilskuddsfôr bør man følge gitte anbefalinger for å være innenfor lovgitte grenser for mikromineraler.

Felleskjøpet lanserer nå en mineralblanding uten mikromineraler som kan brukes sammen med mineralboluser for å fylle på med makromineraler og vitaminer når allsidige tilskuddsfôr ikke brukes. Er du i tvil om mineral- og vitamindekninga hos dyra har Felleskjøpets fagkonsulenter gode verktøy for å gi råd og veiledning.

En kilde til mikromineral

Mineraler deles inn i makromineraler og mikromineraler. Se tabell. Kort oppsummert er makromineraler viktige for nerve- og muskelfunksjon, samt oppbygging av skjelett og muskulatur. Mikromineraler er nødvendige for et godt immunforsvar og virker forebyggende mot blant annet mastitt, ødem og tilbakeholdt etterbyrd. En god dekning av vitamin A og vitamin E har også betydelig effekt på immunforsvaret. Vitamin D er involvert i reguleringa av kalsium og fosfor.

Mineralbolus har vært i Felleskjøpets Pluss-sortiment siden 2014. Bolus ble innført først og fremst som en kilde til mikromineraler der det ellers ikke er mulig å tildele allsidig tilskuddsfôr. Med allsidig tilskuddsfôr mener vi tilskuddsfôr som dekker både makro- og mikromineral samt A-, D- og E-vitamin (drøvtyggere). Uansett bolustype er det ikke fysisk plass til dyrets daglige behov for makromineraler over en lengre tidsperiode. I følge Debio/Mattilsynet kan mineralbolus foreløpig kun brukes til økologisk produksjon dersom det foreligger anbefaling fra veterinær.

Tabellen viser inndelingen av mineraler i makromineraler og mikromineraler.

Krav til merking av mineralfôr

Selv om det på en mineralboluspakke står oppgitt prosentinnhold av diverse makromineraler og mengde tilsatt vitaminer er dette ofte ganske misvisende om hva det dekker av behov hos dyra. På grunn av lovverk om merking av slike produkter må innholdet oppgis. Det er likevel ikke ensbetydende med at det dekker dyras behov. Det viser som regel bare at det er noe makromineraler fra bærestoffet i bolusene. Dersom det er tilsatt vitaminer, f. eks i rolle som antioksidant for produktkvaliteten, vil også dette stå oppgitt selv om det ikke bidrar i særlig grad til å dekke dyras behov. Ved salg av bolus skal det også finnes dokumentasjon for frigivelse av mineraler/innhold og hvor lenge det frigis.

Mineral- og vitamininnhold i høsta grovfôr og beitegras

Beitegras regnes for å være en god kilde til A-, D- og E-vitamin og makromineral. På innefôring, og spesielt ved bruk av dårlig konservert grovfôr eller halm, vil man fort komme i underskudd på vitaminer om man ikke får tilskudd gjennom tilskuddsfôr og kraftfôr. Dette kan få konsekvenser som dårlig immunforsvar og slappe kalver.

Strenge lovgitte grenser

Det blir oppsiktsvekkende sjeldent nevnt i debatten rundt bruk av bolus at man både som fôrleverandør, fôrselger, rådgiver og produsent forplikter seg til å følge fôrregelverket og dermed de lovgitte grenser for hvor mye mikromineraler matproduserende dyr kan innta. Grensene er satt av hensyn til både dyra selv, men ikke minst av hensyn til matsikkerhet/folkehelse og nivå i produkter som kjøtt, innmat, melk og egg. Spesielt for selen og kobber er vinduet mellom anbefalt mengde og maksgrensa smalt. Dette gjelder spesielt hos dyr med lavt fôropptak (f. eks sinkyr og sau på innefôring) siden grensen er angitt i prosent av inntatt rasjon i kg tørrstoff/dag. Av den grunn anbefales det som tommelfingerregel ikke å bruke flere kilder til mikromineral på en gang og at gitte anbefalinger må følges. Selv om det skulle «gå bra» med dyret når man f. eks gir mye mer selen enn det som er tillatt, vil dette være et lovbrudd.

Grensene utarbeides og revideres med jevne mellomrom i EU og gjennom EØS-avtalen er fôrbransjen forpliktet til å følge disse. Pluss-stempelet på Felleskjøpets tilskuddsfôr skal være et kvalitetsmerke som blant annet innebærer at innhold og anbefalinger om bruk følger lovverket og er vurdert etter norske forhold. Man bør som produsent være klar over at lovbrudd kan føre til reaksjoner fra kontrollører fra for eksempel Mattilsynet og reduksjon i tilskudd. Kvalitetssystemet i landbruket (KSL) sine trekk for kjøtt fra 1. april 2018 blir hele 20 % av grunnpris for kjøtt for de som ikke lukker avvik eller som ikke er med i KSL. Dette har alle norske slakterer nå skrevet under på.

Siste nytt: Pluss Makro og vitamin

Av hensyn til grensene for mikromineraler har nå Felleskjøpet lansert en mineralblanding kalt Pluss Makro og vitamin. Denne blandingen kan brukes der man har anledning til å supplere bruken av bolus med makromineral og vitaminer. Vær oppmerksom på at det også for A-, D- og E-vitamin finnes lovgitte grenser, følg derfor anbefalt bruk.

Fôrplanlegging gir oversikt

Det snakkes ofte om blodprøver for å sjekke mineralstatus hos dyra. Det snakkes imidlertid mindre om verdien av en god fôrplan for å få oversikt over hvordan dyras beregnede behov dekkes av fôringa. Det er heller ikke alltid at mineralstatus måles bra gjennom blodprøver. For eksempel for selen er det anbefalt å måle status gjennom aktiviteten av enzymet det inngår i og for kopper gjennom leverprøve. Felleskjøpets rådgivere har gode verktøy for å få oversikt over mineraldekninga i fôringa, nå også til ammeku.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr 3, 2018.