Av fiskeproteinråvarer har vi fiskemel, fiskeensilasje og i det senere fiskeproteinhydrolysat. Sistnevnte er et restråstoff fra fiskeslakteriene hvor proteinet gjennom enzymatisk hydrolyse blir brutt ned til små peptider og frie aminosyrer i en vandig løsning. Denne væsken kan senere tørkes ned til mel. Enkelte produkter av fiskeproteinhydrolysat er tillatt å bruke på fabrikker der det produseres drøvtyggerfôr, og en del kraftfôrleverandører har begynt å bruke dette fiskeproduktet i smågrisfôret i stedet for fiskemel.

Forsøk viste like gode resultater med fiskemel og fiskeproteinhydrolysat

Tidligere forsøk med fiskeproteinhydrolysat til nyklekket slaktekylling ga bedring i produksjonsresultater. FKF ønsket å undersøke om dette også kunne være tilfelle for spegris. Tidligere forsøk har vist at peptider kan absorberes mer effektivt i tarmen og dermed fordøyes lettere.

Forsøket ble gjennomført ved at kullene deltes i to grupper, der gruppe 1 fikk kraftfôr tilsatt fiskemel som eneste fiskeråvare og gruppe 2 fikk kraftfôr der deler av fiskemelet var erstattet av fiskeproteinhydrolysat. Fôret ble tildelt i smågrishjørnet så snart spegrisene viste interesse for fast føde, blandet med smågristorv. De to blandingene ble brukt fram til 14 dager etter avvenning. Etter dette ble det fôra med besetningens vanlige smågrisfôr gjennom resten av smågrisperioden.

Smågrisene ble veid kullvis ved fødsel, etter 3 uker, ved avvenning, to uker etter avvenning og ved avslutning av smågrisperioden, slik at vi fikk oversikt over tilvekst i de ulike fasene. Det ble holdt oversikt over fôrforbruk i hver binge. Det ble ført regnskap over dyr som døde underveis i perioden.

Det ble ikke funnet forskjell i produksjonsresultater eller dødelighet avhengig av om vi brukte fiskemel eller fiskeproteinhydrolysat.

Fiskemel og fiskeensilasje er de beste råvarene

I framtiden kan fiskemel bli mangelvare og interessen for fiskeproteinhydrolysat blir større. Med dagens prisforhold, der fiskeproteinhydrolysat er såpass mye dyrere enn fiskemel og fiskeensilasje, er fiskemel og fiskeensilasje foreløpig det beste valget i smågrisfôr.

Dersom du har spørsmål om kraftfôr og fôring er din lokale fagkonsulent tilgjengelig for spørsmål.