Antall gris registrert i FK Slaktegriskontroll har steget jevnt og trutt de siste årene, og har doblet seg siden 2011. Dette er en gledelig utvikling. For produksjonsåret 2014 finner vi 60 000 gris bak tallene, dette tilsvarer rundt 1/3 av de registrerte slaktegrisene med fôrregistrering i Ingris! Økningen gjør at vi nå begynner å få såpass stort tallmateriale at det er til stor hjelp til å vurdere kraftfôret vårt ute i markedet.  Resultatene og erfaringene brukes til å videreutvikle rådgivingen og fôringsanbefalingene våre.

Årets resultater

Årets resultater fra FK Slaktegriskontroll viser en liten økning i tilvekst sammenliknet med 2013. Fôrforbruket har holdt seg stabilt de siste årene, men har ikke økt fra 2013 på tross av høyere slaktevekter i 2014. Kjøttprosenten har sunket i 2014 sammenliknet med de to foregående årene, dette er som forventet med ny genetikk.

Sammenlikner vi SPF og ordinær gris har SPF både høyere tilvekst og bedre fôrforbruk mens kjøttprosenten er lik.

2014 Ordinær gris SPF
Slaktevekt 78,3 78,9
Tilvekst, g/dag 969 1063
Fôrforbruk, FEn/kg tilvekst 2,70 2,55
Kjøttprosent, % 60,4 60,3