Nå er tiden inne for å kontrollere hvordan årets paringssesong gikk. Hvor mange lam er det? Og hvordan er holdet på søyene? Fostertelling og holdvurdering av flokken. Den informasjonen du får, gir deg grunnlag for å gruppere flokken din.

Hvor mange grupper må vi lage?

Det er vanskelig å gi en standard anbefaling av grupperingen. Det er flere praktiske utfordringer med å ha mange grupper som setter begrensninger.

Åringer har et lavere grovfôropptak enn eldre søyer. Dette sammen med økt behov for vekst gjør at de bør ha egen gruppe. Noen 2-åringer vil også ha behov for ekstra tildeling av energi, men dette bør avgjøres med holdvurdering. Å sette dyr med ett foster i ei gruppe er viktig. Da unngår vi overfôring og problemer med for store lam. Søyer med flere foster trenger vesentlig mer energi, særlig i den siste fasen av drektigheta. 70% av fostertilveksten skjer de siste seks ukene.

I tillegg til antall foster vil også andre faktorer som hold på dyra og plass være avgjørende for gruppering. I små besetninger kan det ofte være vanskelig å gruppere nok, mens større besetninger kan optimalisere dette.

Hvor mye kraftfôr de ulike gruppene skal ha er igjen avhengig av grovfôrkvaliteten og holdet på søya. Å ha kontroll på grovfôret gjør det enklere å sette opp en fornuftig fôrplan basert på fakta og ikke synsing. I denne lågdrektighetsperioden fra paring til 8 uker før lamming, anbefaler vi å bruke FORMEL Sau til de som trenger støttefôring.

Grovfôr og grovfôropptak

Et seint høsta grovfôr har mye fiber og lite energi. Dette begrenser fôropptaket til dyra. Fiberen er seint fordøyelig, og mye fiber fyller opp vomma til sauen. Ved å ta en grovfôranalyse vet vi fiber- og energiinnholdet i grovfôret, og vi kan beregne tørrstoffopptaket. Siden energien også er lav på seint slått surfôr blir fôrenhetsopptaket også lavt. Bruker du slikt grovfôr kan det være nødvendig med supplering av kraftfôr. Om fôret er tidlig slått med noe mer middels innhold av energi, protein og fiber, vil fôropptaket øke. Økt grovfôropptak gir også økt energi og protein. En bør da vurdere behovet og mengden kraftfôr gjennom en holdvurdering.

 

Fôrbehov for ei voksen søye fra og med lavdrektighet til lamming (linjer) og mulig grovfôropptak av grovfôr (grønne felt).  Den mellomste grønnfargen indikerer opptaket av normal godt grovfôr. Som du ser av figuren er mengden FORMEL Sau som skal brukes sterkt avhengig av grovfôrkvaliteten.

 

Ta en grovfôranalyse

Om du ikke har tatt ut analyse av årets grovfôr er det tid for dette nå. En grovfôranalyse gir deg verdifull informasjon og kostnadene ved en analyse kan raskt spares inn ved riktig fôring. Energiinnholdet i grovfôret varierer mye, og rett mengde kraftfôr er viktig for å få optimal melkeproduksjon på søya. Både under- og overfôring er dyrt. En standard fôranalyse gir informasjon om energi, fiber og protein og koster i underkant av 1000 kr* (hos Eurofins lab). Om du ønsker en mer omfattende analyse med mineraler eller hygienisk kvalitet blir prisen noe høyere. Ta kontakt med din lokale fagkonsulent for faglig bistand ved uttak og tolking av grovfôrprøven.

Hygienisk kvalitet og snittelengde på grovfôret påvirker også opptaket. God hygienisk kvalitet er i tillegg viktig for å unngå sykdom og kasting. Forhold i fjøset og søyas størrelse påvirker også opptak av grovfôr.

Høydrektighet

De siste 6-8 ukene i drektigheta øker søyas energi- og proteinbehov. I denne perioden er det viktig å følge opp fôringa slik at søya ikke taper hold til fosterproduksjonen. Som bildet viser, krever søyene stadig større plass i bingen. Det er viktig å sørge for at alle søyene får spiseplass samtidig for å unngå unødig uro i flokken.

Nå fyller fosteret opp plassen i bukhulen, noe som går ut over grovfôropptaket. Særlig hos søyer med mange lam. Å spare det beste grovfôret til denne perioden er lurt. Bruk tørt fôr med god energi og protein. Dersom dyra ikke er gruppert etter antall foster bør en være spesielt oppmerksom på åringer. Har de et lam, kan sterk fôring gi utfordringer i lamminga.

Valg av kraftfôrtype

All endring i fôringa bør skje gradvis. Vommikrobene bruker 2-3 uker på tilvenning til et nytt fôrslag, og tilvenningen bør skje gradvis. Begynn fôring med den kraftfôrtypen som skal benyttes etter lamming noen uker før lamminga er i gang. På den måten er både søya og vommikrobene godt rustet for økning av kraftfôr etter lamming.

Hvilke kraftfôrtyper som skal benyttes bestemmes av grovfôrkvalitet og antall lam som er forventet i besetningen. Også praktiske forhold i fjøset påvirker valget. Planlegges et fôringsopplegg med appetittfôring av kraftfôr etter lamming, er det viktig å velge rett produkt og strategi. Se faktaboks.

Mineraler i høgdrektigheten

Den siste tiden før lamming økes andelen kraftfôr i de fleste besetninger. Får søya mer enn 0,5 kg kraftfôr er det dekning av mineraler og vitaminer gjennom kraftfôret. Et unntak kan være E-vitamin. I besetninger med mye lam anbefaler vi å gi 25 gram/søye med Pluss E-konsentrat.

Om en derimot bruker andre råvarer som eget korn, eller andre ikke-mineraliserte råvarer som for eksempel brød, bør en supplere med et Pluss Sau- eller Natura mineralprodukt.

Vaksinering mot pulpanyre

For at råmelka skal få optimal produksjon av antistoffer er det viktig å vaksinere søyene mot pulpanyre. Tidspunktet for vaksinering avhenger av middel, men det bør gis fra 6 uker før lamming, men ikke seinere enn 2 uker. Kontakt din veterinær for å få optimalt tidspunkt som passer dine søyer.


Fakta.

Valg av kraftfôr:

  • FORMEL Sau er et kraftfôr tilpasset middels/godt grovfôr med normalt proteininnhold. FORMEL Sau har høyt innhold av norsk korn og vil stimulere til god mjølkeproduksjon.
  • FORMEL Sau Ekstra er et kraftfôr som er spesielt beregnet på besetninger med høyt lammetall. Med et høyt innhold av energi og AAT gir den høy mjølkeproduksjon. Passer også til besetninger som har lav energi i grovfôret.
  • FORMEL Sau Intensiv er et fiberrikt kraftfôr som anbefales dersom det er behov for høye kraftfôrmengder. For eksempel situasjoner med lite grovfôr. FORMEL Sau Intensiv kan også gis etter appetitt etter lamming. Det kan være en god strategi for å gjøre tildelingen av kraftfôr mer rasjonell og arbeidet i fjøset mer fleksibelt. Da er det viktig med tilvenning, og nøye pass. Det bør ikke gå tomt mellom tildelingene, da dette skaper stress hos søyene med fare for forspisning.
  • Natura sau: Økologisk kraftfôr til søyer

Spør din fagkonsulent om råd om du er usikker på valg av kraftfôr.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr 2, 2018.