Fôret har høgt innhold av høgverdig protein og stivelse fra norsk bygg og havre som gjør FORMEL Energi Basis godt egna til besetninger med et produksjonsmål på 8 000-10 000 kg EKM per årsku. Den høge norskandelen gjør i tillegg at blandinga er meget prisgunstig.

De siste årene har det vært økende norske kornavlinger. Trenden med store avlinger ser ut til å fortsette da nye sorter og dyrkingsmetoder gir flere verktøy å spille på for kornprodusentene. De stadig mer krevende våronn- og innhøstingsforholda gir samtidig økt risiko for redusert matkornandel og en større mengde korn som kun er egna til fôrproduksjon. Som markedsregulator for korn og Norges største kornmottaker er Felleskjøpet Agri ansvarlig for en viktig del av den norske landbruksmodellen. Videreforedling av den norske kornavlinga sikrer verdiskaping både hos korn- og husdyrprodusenter samtidig som det opprettholder norsk selvforsyningsgrad og forsvarer integriteten til norsk landbruk.

Høg andel norskkorn

FORMEL Energi Basis har en høg norskandel på mellom 60-65 prosent. Til sammenligning har FORMEL Energi Premium 80 og FORMEL Elite 80 et innhold av norskkorn på henholdsvis 40 og 50 prosent. Norskkornandelen består i hovedsak av ekspanderbehandla bygg og havre. Ekspanderbehandling av bygg og havre skaper kjemiske bindinger som reduserer nedbrytningshastigheta i vom. Dette gjør at en større andel av fôrproteinet passerer gjennom vomma og kan bli tatt opp som aminosyrer i tarmveggen. Økningen i andelen aminosyrer absorbert i tarm (AAT) gir et lavere behov for importerte proteinråvarer og en større verdi av norsk bygg og havre i kraftfôr til høgtytende melkekyr.

Høg grasandel og fôrutnyttelse

FORMEL Energi Basis er optimal i besetninger med høgt grovfôropptak og moderat kraftfôrforbruk. Et høgt grovfôropptak sikrer rikelige mengder med fiber i vomma og reduserer faren for lave pH-verdier i vom ved fôring av kraftfôr. Stort grovfôropptak vil også gi et mindre behov for kraftfôr i totalrasjonen. En velbalansert fôrrasjon gjør det unødvendig å benytte store mengder importkarbohydrater som mais og betefôr i kraftfôret.

Som vist i figuren vil FORMEL Energi Basis gi et mer korrekt stivelsesinnhold enn FORMEL Energi Premium i midt- og senlaktasjon. Det høge innholdet av norskkorn i FORMEL Energi Basis gir en stor andel lettløselig kornstivelse som bidrar med raskt tilgjengelig energi til vommikrobene. Lettløselige karbohydrater vil sammen med lettløselig protein fra grovfôret sørge for optimale vekstforhold for vommikrobene så lenge vombelastninga ikke overstiger bufferkapasiteten i vomma. For å unngå for høg vombelastning er FORMEL Energi Basis nå tilsatt små mengder betefôr. Betefôr tilfører energi i form av sukker og nedbrytbart fiber, og er med på å bygge opp om et høgere fettinnhold i mjølka. I ei stabil vom vil FORMEL Energi Basis stimulere til mikrobevekst og dermed sørge for økt nedbrytningshastighet av fiber. Økt nedbrytningshastighet av fiber gir et høgere grovfôropptak og legger grunnlaget for en totalrasjon basert på lokale og norske råvarer.

FORMEL Energi Basis gir 150 dager ut i laktasjon en bedre forsyning av nedbrytbar stivelse og total stivelse sammenlignet med FORMEL Energi Premium. Stivelsen i norskkorn gir bedre vekstforhold til vommikrobene og en høgere energi- og proteinproduksjon i vomma enn stivelse fra mais. Oransje søyler viser innhold i den aktuelle fôrrasjonen, mens grønn og gul søyle er henholdsvis nedre og øvre anbefalte nivå.

 

Ytelsesstimulerende

FORMEL Energi Basis har det samme høge proteininnholdet som våre toppblandinger. Den høge andelen AAT/FEm skyldes vombestandige proteinkilder som sammen med en stor produksjon av mikrobeprotein gir et stort opptak av aminosyrer i tynntarm. Opptaket av aminosyrer i tarm gjør det mulig for kua å øke melkeproduksjonen og proteinprosent ved at tilgangen på essensielle aminosyrer ikke lenger er en begrensende faktor. For høgtytende melkekyr er det særlig mangel på aminosyrene metionin, lysin og histidin som kan virke begrensende på melk- og proteinsyntese. FORMEL Energi Basis inneholder derfor en rikelig mengde av disse essensielle aminosyrene.

Prisgunstig

Med sitt høge innhold av norskkorn er FORMEL Energi Basis en prisvinner i FORMEL-sortimentet. Dette gjelder både med tanke på pris per kilo vare og pris per fôrenhet melk. Ved valg av kraftfôr er det viktig å ikke se seg blind på fôrenhetspris da proteinverdi og -innhold har mye å si for prisen, men lite å si for fôrenhetskonsentrasjonen. FORMEL Energi Basis har i tillegg til høg fôrenhetskonsentrasjon høgt innhold av AAT, og du kan derfor være sikker på at FORMEL Energi Basis er et godt valg om du er interessert i å produsere mye melk med en lav fôrkostnad.

Dersom du har spørsmål om kraftfôr og fôring, ta kontakt med din lokale fagkonsulent.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr 2, 2018.