Ha tiltak som sikrer lavt lammetap, riktig fôring og stell som sørger for god mjølkeproduksjon på søya. Alt dette sammen med godt fjøsmiljø og god helse gir lamma den starten som trengs for å komme tilbake fra beite som prima slaktelam. 

Legg en god plan 

Når det nærmer seg lamming er det viktig med god plan, gode rutiner og oversikt.  Det er stort behov for plass i fjøs og uthus etter hvert som lammetallet stiger. Sørg for å ha en plan for å takle dette. Lettgrinder, vannsystem og fleksible fôringsopplegg gjør stellet lettere. Det som kan forberedes av innkjøp bør gjøres i god tid.  Fyll opp med rekvisitter som er nødvendig. I en travel tid er det også greit å sikre seg god hjelp i fjøset. For noen vil det å få hjelp til barnepass og innearbeid være vel så viktig som fjøshjelp.

Fôring siste ukene før lamming

Fosterveksten er høy siste del av drektigheta, og energibehovet til søya øker kraftig. Ei søye med tvillinger dobler energibehovet fra lavdrektighet til lamming. Det er vanskelig å gi søyene det de trenger uten å øke kraftfôrmengden. Start 6-8 uker før lamming med å gi søyene det grovfôret de skal få etter lamming. Ved stabil fôring av samme type grovfôr, og jevn økning av kraftfôr før og etter lamming reduserer du faren for sur vom og diare på søya. 

Tre ganger R til lamma

En ting kan ikke sies for ofte: Råmelk, raskt og rikelig. Når lamminga er i gang er det viktig å være tilstede. Sørg for at lamma får tilgang på råmelk så raskt som mulig. Minst 2 dl råmelk innen 4 timer, og deretter 2 dl pr kg levendevekt det første døgnet.  Råmelka sikrer lamma antistoffer fra mora. Lamma danner egne antistoffer, men dette tar tid.2-3 mnd. Søya produserer antistoffer både fra vaksiner som er gitt i drektigheta og fra andre smittestoffer hun har hatt kontakt med.  Dette gjør lamma godt rustet for å møte miljøet i fjøset. Råmelka er i tillegg en viktig energikilde, og den inneholder hormoner og enzymer som er bra for tarmfunksjonen. 

Mangel på råmelk er den viktigste årsaken til dødelighet på spedlam.

Unngå nedkjølte lam

Ved siden av mangel på råmelk, er nedkjøling den største trusselen for et nyfødt lam. Lam er fra naturens side utstyrt med et lag med «brunt fett». Dette fettlaget forbrennes raskt og er viktig for temperaturregulering hos lammet de første timene. Små lam har mindre av dette fettlaget, og er dermed mer utsatt for nedkjøling. Våte lam har også stort varmetap. Det er viktig å sørge for at søya slikker alle lammene tørre, eller at de blir tørket. Lamma bør ha et underlag som er tett, tørt og trekkfritt. Vi skiller mellom moderat og sterk nedkjøling av lamma. NB! Viktig å sørge for råmelk før oppvarming.

 

Illustrasjon: Behandling av nedkjølte lam

Kilde: Helse og velferd hos sau, Tun forlag 2008

 

God hygiene

For å sikre god mjølkeproduksjon på søyene er det viktig at de holder seg friske. Under og rett etter lamming er de utsatt for infeksjoner. Ved fødsel, der det er nødvendig å bistå med fødselshjelp, er hygiene viktig. Bruk engangshansker og ha generell god hygiene. Tørre reine binger og reine jur begrenser risiko for mastitt.  

God lammetilvekst krever god fôring

Etter lammingøker både fôrbehov og fôropptakskapasiteten sterkt (se figur 2). For ei søye med to lam, og lammetilvekst ca 350 g per lam, vil det med tidlig høsta grovfôr være behov for 0,8 kg Formel Sau. Med middels seint høsta grovfôr og ønsket tilvekst på ca. 350 gram per lam, vil behovet være ca.1,4 kg. Er grovfôret seint høsta og med lågt energiinnhold, kan Formel Sau Ekstra være et alternativ. Det er bra å få oversikt over grovfôrkvaliteten. Da er det lett å tilpasse kraftfôrmengden og typen kraftfôr etter behov.

Forebygg sur vom

For å unngå sur vom og appetittsvikt må kraftfôrmengden økes gradvis fra to dager etter lamming. For eksempel med 0,2 kg per dag, og deles opp i porsjoner. Gi maks 0,4 kg per tildeling.

 

Figur 2:
Fôrbehov for ei voksen søye etter lamming (søyler) og mulig grovfôropptak (grønne felt). Søya vil etter lamming mobilisere energi og protein for å bidra til å dekke det økte behovet for energi og protein til melkeproduksjon. En reduksjon i holdet til 2,5 kan tillates de to første ukene etter lamming

Mindre arbeid og mer fleksibel fôring med Formel Sau Intensiv

For å redusere arbeidsmengden etter lamming og gjøre fôringa mer fleksibel, anbefales appetittfôring med Formel Sau Intensiv. Erfaringer fra produsenter sier et kraftfôropptak på ca. 3 kg per søye/dag. Fungerer både til ung og voksen sau. Husk fri tilgang på friskt vann. Produsenter som har benyttet denne strategien opplyser om roligere søyer, mindre stress i fjøset og god lammetilvekst.

Støttefôring av lam på våren

Det er viktig å støttefôre lamma i situasjoner der søya har for lite melk. For eksempel i lange innefôringsperioder. Til tvillinger og trillinger på åringer, og ellers i besetninger med høyt lammetall. Det vil for mange være enklere å støttefôre lamma enn å begynne med melkeerstatning om det ikke er et godt opplegg for dette på gården. Begynn å gi kraftfôr i egne lamme gjømmer. Opptaket er ikke stort de første ukene, men vil øke fra ca 3 ukers alder. Formel Lam og Formel Mysli Start kan begge benyttes. De er begge kraftfôr med god smaklighet og er viktig for utviklingen av vomma hos lamma. Natura Drøv Start er økologisk startfôr til lam.

Sørg for godt renhold på fôringsplassen, kost vekk gammelt fôr og tilby lamma friskt fôr hver dag.

Tidlig vårbeite + Formel Grov gir god mjølkeproduksjon på søya

Formel Grov er utviklet spesielt for fôring direkte på bakken. Den grove 12 mm pelletsen gir minimalt med svinn. Formel Grov sikrer energibehovet til søya i overgangen fra innefôring til beite, og sørger for en god mjølkeproduksjon. Tidlig beiteslipp er bra både med hensyn til smittepresset inne, men også for å utnytte tidlig beitegras optimalt. Formel Grov forenkler arbeidet, og sikrer søya god næring.


Den grove 12 mm pelletsen i Formel Grov sikrer god mjølkeproduksjon ved overgangen innefôring/ beite. Foto: Rune Lostuen, Felleskjøpet

 

Ved å sikre god mjølkeproduksjon på søyene vil du legge grunnlaget for et godt slaktelam på høsten. 100 gram høyere tilvekst på lamma på våren er 4 kg økt slaktevekt på høsten.

Sørg for god mineraldekning på beite

På godt vår og sommerbeite er det ikke vanlig å gi tilskudd av kraftfôr. Da har beitegraset høyt næringsinnhold, og dekker dyras behov for energi og protein. Det er imidlertid viktig å sørge for tilskudd av mineraler. Det er størst behov for mikromineraler og vitaminer, men vi anbefaler også å gi makromineraler om det er praktisk gjennomførbart.

På innmarksbeite kan Pluss Sau Appetitt gis i microdispenser. Både den, Pluss VM blokk Sau og Pluss Mineralstein Sau inneholder dyras behov av makro, mikromineraler og vitaminer. Om dyra går på utmarksbeite kan Pluss Bolus Sau være et godt alternativ. Dette gir dekning av mikromineraler og vitaminer. Til økologisk produksjon anbefaler vi Natura Minovit Sau. Pluss saltstein hvit anbefales til sau.

 

Lykke til med lamminga!