For å lykkes som fjørfeprodusent må det mer enn godt kraftfôr til. Med god veiledning i røkt, fôring og anbefalinger om bruk av tilskuddsvarer er Felleskjøpet en god diskusjonspartner for bonden. Det jobbes også kontinuerlig med produktutvikling og forbedringer i produksjonen både internt og med andre i næringen. Sentralt for mange aktører står dyrevelferd. Vi ønsker å bedre dyras levevilkår og samtidig vise forbrukerne at vi har god dyrevelferd i Norge. Dette øker tilliten til norsk fjørfeproduksjon og muliggjør økt omsetning av egg og fjørfekjøtt. Felleskjøpet skal bidra til god dyrevelferd – både for dyrene, bonden og næringen.

Fôrets rolle for god dyrehelse

Det finnes flere definisjoner av dyrevelferd. Vi snakker ofte om frihet fra sult, tørst og feilernæring, fysisk ubehag og fra smerte, sykdom og skade. Samtidig skal dyrene ha mulighet til å utøve normal atferd og slippe frykt og stress. God dyrevelferd er en levende prosess, under konstant endring og henger nøye sammen med samfunnets utvikling generelt. Et viktig aspekt er også god dyrehelse.

Fôret er viktig for helsa, skal være ernæringsmessig balansert og tilpasset dyras alder og produksjonsstadium. Det skal ikke inneholde stoffer som er helsemessige ugunstige eller farlige. Dette er «minimumskrava» for kraftfôr. Felleskjøpet har valgt å ta inn helsebringende tilsetninger i flere av sine KROMAT-blandinger. Dette er stoffer som har vist å virke forebyggende på ulike lidelser, senker utbredelsen av eller dempe effekten av ugunstige påvirkninger på dyra. En felles faktor er at disse stoffene samtidig gir bedre utnyttelse av fôret og bedre produksjonsresultater. Eksempler er probiotika og organiske syrer. Det kan også være gunstige former av vitaminer eller enzymer som øker effekten av næringsstoffer i fôret. Bak en beslutning om å ta i bruk slike stoffer ligger det et stort arbeid, gjerne med fôrforsøk i flere varianter.

Felleskjøpet besitter stor kunnskap om ernæring og fôrutvikling og er på konstant leting etter nye måter å bedre dyrehelse og produksjonsresultater på. Med omleggingen til narasinfri slaktekyllingproduksjon ble fôrbransjen utfordret på å finne løsninger i fôret for å hindre utbrudd av koksidiose og nekrotiserende enteritt. De ulike fôrmøllene har valgt noe ulik strategi. Felleskjøpets strategivalg gjenspeiles i statistikken til Nortura det siste året. Slaktekyllinger fôret med KROMAT har lavere dødelighet og kassasjon sammenliknet med Norturas gjennomsnitt. Dette arbeidet er vi stolte av!

Nye fôrkonsepter for økt velferd

Fôret skal inneholde det dyra trenger og tilsetninger som virker helsebringende, samt gi dyra mulighet til å utøve mer normal spiseatferd. I 2016 lanserte vi KROMAT Gull Müsli til rugeeggproduksjon og i år har vi lansert KROMAT Verpetrivsel til konsumeggproduksjon. Disse fôrblandingene skal gjennom sin unike struktur gi økt trivsel hos dyra. Müsli er et upelletert fôr med grovere struktur og hele korn som gir dyra en naturlig spiseatferd. Høner er meget gode til å ta til seg de næringsstoffene de trenger. Ved å gi dem mulighet til å velge, vil de kunne balansere næringsinntaket selv. Müslifôret gir også lengre spisetid og roligere spiseatferd. Noe som har vist seg å gi bedre helse, verpeprosent og eggskallkvalitet. KROMAT Verpetrivsel vil være spesielt godt egnet der produsenten skal legge om til frittgående produksjon. Vi videreutvikler nå vårt trivselsfôr og håper innen kort tid å utvide sortimentet også til andre produksjonsformer.

Miljøberikelse på agendaen

For å tilføre dyret positive opplevelser, har det blitt mer og mer vanlig å ta i bruk miljøberikelser til slaktekylling, foreldredyr og verpehøns. Miljøberikelser er elementer som settes inn der dyra oppholder seg og som gir variasjon i dyras miljø. Miljøberikelser som gir aktivitet er det som gir best utbytte for dyra og er viktig for utviklingen av en sunn kropp hos unge dyr. Vi snakker spesielt om beinhelse og muskulatur. For eldre dyr er aktivitet viktig for å opprettholde god helse, hindre overvekt og kjedsommelighet. For alle dyr vil økt aktivitet forhindre uønsket atferd. Ved å gi positive opplevelser kan man øke toleransen for negativ påvirkning og frustrasjon. Dyra blir mer motstandsdyktige mot stress den utsettes for. Dette har jeg skrevet mer om i artikkelen Bruk av grovfôr til fjørfe i Samvirke nr. 1-17.

Felleskjøpet leverer ulike miljøberikelser til alle fjørfeproduksjoner. Her kan nevnes lucerne-høy pakket i kompakte baller og torvstrø i ulike kvaliteter til både strø og miljøberikelse. Både høy og torv er veldig bra for stimulering av fôrsøkingsatferd. De inneholder også fiber og bidrar på den måten til positiv tarmhelse. Torv er i tillegg et utmerket strøbedsmateriale og bidrar til et godt klima i huset. Peckstone er hakkesteiner som inneholder mineraler og annet snacks til fjørfe. En hakkestein vil gi dyra mulighet til naturlig hakkeatferd og bidra til å gi variasjon og stimulans i miljøet.

Andre former for miljøberikelser er å bruke Strøkorn og Agrikrås ¬ kun til verpende høner. Dette er produkter som strøs ut på gulvet slik at dyra må lete etter det. Både Strøkorn og Agrikrås er populært.

Veiledning er en viktig del av KROMAT

Riktig innstilt ventilasjonsanlegg og god fôrstrategi er viktig for dyrevelferden og produksjonsresultatene. Felleskjøpets kompetanse på innendørsmekanisering for å forbedre miljø og klima i fjørfehuset er et viktig bidrag sammen med veiledningen fra våre fagkonsulenter på kraftfôr. Trekk og høye konsentrasjoner av CO2 og NH3 kan gi stress og uønsket atferd. Høye gasskonsentrasjoner kan øke forekomst av sirkulasjonssvikt og luftveissykdommer. Samtidig vil dårlig tilpasset ventilasjon kunne gi utfordringer med strøkvalitet og tråputer. Skal fjørfebonden lykkes i sin produksjon og produsere egg og kjøtt med høy dyrevelferd, må huset være på plass. I Samvirke nr. 8-17 skrev jeg om presisjonshusdyrhold. Dette er en viktig utvikling for å bedre dyrevelferden og effektiviteten i fjørfeproduksjonen. Men før vi kan ta i bruk ny teknologi, må basisen være på plass. Et besøk fra en av våre serviceteknikere for en gjennomgang av huset kan være en god investering.

Samarbeid for bedre dyrevelferd

Felleskjøpet har vært og er involvert i flere nasjonale prosjekter for økt dyrevelferd og dyrehelse. Her kan nevnes dyrevelferdsprogrammet til kalkun med Animalia og narasinfri kyllingproduksjon med blant annet Veterinærinstituttet. Vi bidrar både med veterinær- og ernæringskompetanse sammen med en god kunnskap om hva som skjer ute i felt i de ulike produksjonene. Felleskjøpet samarbeider også med store og små aktører med rådgivning og produktutvikling/levering av ulike miljøberikelser og fôrkonsepter for økt dyrevelferd.

Felleskjøpet som bondens partner

Med fjørfeet og bonden i fokus er Felleskjøpet en solid samarbeidspartner og leverandør av gode produkter og god veiledning. Vi er gode på dyrevelferd. Men vi må tørre å utfordre aktørene i markedet og sette spørsmålstegn ved etablerte sannheter. Vi må ønske nye produksjonsformer og nye metoder velkomne. Fjørfeproduksjon er produksjoner i utvikling hvor dyrevelferd er et viktig tema for forbruker og samfunnskritikere. At Felleskjøpet jobber for god dyrevelferd i fjørfeproduksjon er å jobbe for bonden. Og dette skal vi fortsette med.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr 10, 2017.