Kraftfôr med høgt innhold av norske råvarer kan gi glimrende resultater og bedret økonomi i mange fôringssituasjoner. Jeg vil oppfordre til økt fokus på bruk av norskkorn-baserte blandinger, spesielt i besetninger med godt konservert grovfôr og avdrått opp til 8000-9000 kg.

Utvikling av norsk korn i kraftfôr til drøvtyggere

Vi har over en periode på 10-15 år sett en vridning fra norsk korn baserte kraftfôrblandinger, over til blandinger med høgere andel importerte karbohydrater. Dette er drevet frem av avdråttsøkning i besetningene og fornøyde kunder. Vi ser imidlertid noen mørke skyer i horisonten da det for tredje året på rad må overlagres norsk korn fra en sesong til neste. Hovedårsaken er større kornavlinger, men også noe reduksjon i norsk-korn forbruk i kraftfôr til drøvtyggere. Når det er overskudd av norsk-korn blir det samtidig mindre mulighet for import av karbohydrater. Dette kan gi på sikt gi utfordringer i forhold til leveranser, kvalitet og pris på toppyterblandinger.

Importerte karbohydrater som mais, betepulp og melasse er viktige råvarer i rasjoner til høgtytende kyr og til dyr som får store mengder kraftfôr per dag. Bruk av mais og betepulp i reseptene gir mindre utfordringer med vommiljøet, når det gis større kraftfôrmengder. Men i en situasjon med begrensende muligheter for import, er det viktig å rette fokus på at mange unødig bruker kraftfôr-typer med mye importerte råvarer til kyr som får moderate til små mengder kraftfôr. Mange av disse hadde oppnådd bedre resultater med norsk-korn baserte blandinger som gir bedre tilførsel av energi til mikrobeproduksjon. Fokus på at det er mulig å produsere mye mjølk og kjøtt på norske ressurser må økes. Vår påstand er at de fleste besetninger som sikter på en avdrått under 8500 kg mjølk per ku, bør benytte prisgunstige kraftfôrtyper som FORMEL Favør og FORMEL Basis utfra både fôringsfaglige og økonomiske årsaker.

FORMEL Favør og FORMEL Basis har fått en oppgradering

Både FORMEL Favør og FORMEL Basis-seriene inneholder mye norsk-korn. Vi har nå foretatt en oppgradering som gjør disse kraftfôrtypene mere interessante, særlig sammen med grovfôrtyper med lite gjærings-produkter. Begge disse kraftfôrseriene har en gunstig pris per FEm.

Bruk av norsk-korn (bygg, havre, rug og hvete) bidrar til nedbrytbar stivelse til mikrobene. Riktig tilførsel av nedbrytbar stivelse som energikilde til mikrobene gir en effektiv mikrobeproduksjon. Nøkkelen med bruk av norsk-korn, handler om å gi riktige mengder for å beholde en stabil og jamn pH i vomma. Derfor anbefaler vi at en setter en øvre grense for mengden en gir av disse kraftfôrtypene - og at en fordeler mengden på mange tildelinger gjennom døgnet.

Både FORMEL Favør og FORMEL Basis er glimrende blandinger å benytte i en strategi med to-kraftfôrtyper. Avhengig av mål for avdråtten i besetningen, vil henholdsvis FORMEL Favør eller FORMEL Basis inngå som grunnkraftfôr i hele laktasjonen, i kombinasjon med f.eks. FORMEL Energi Premium eller FORMEL Optima de første 4-5 månedene etter kalving.    

Kraftfôrtype

Maks anbefalt mengde
per dag til mjølkekyr

Fordeling gjennom døgnet

FORMEL Favør-serien

12 kg

Minst 4 ganger i døgnet.

FORMEL Basis-serien

13 kg

Minst 4 ganger i døgnet

Både FORMEL Favør og FORMEL Basis kan benyttes på beite opp til 6-7 kg per ku/dag. Denne mengden bør fordeles minst 2 ganger. Beitekvaliteten bør være god for å sikre tilstrekkelig fôropptak og god produksjon.

FORMEL Favør serien er også godt egnet som kraftfôr til ungdyr. Dette er en rimelig kraftfôrblanding og kan gis til ungdyr/okser opp til 3-4 kg per dag. Til rasktvoksende okser bør en gi 50 gram Ca-rik mineralblanding per dag i tillegg, for å sikre nok kalsium til beinbygning. FORMEL Basis-serien er også godt egnet til ungdyr/okser i mengder opp til 3-4 kg.

I besetninger med fullfôrblander vil både FORMEL Favør og FORMEL Basis fungere meget godt som grunnkraftfôr både til mjølkeku/okser, da de tilfører nedbrytbar stivelse som er viktig for optimal mikrobeproduksjon.

Nye tilrådninger for bruk av FORMEL Favør og FORMEL Basis

Utviklingsarbeidet og tilpasningene vi har gjort på disse to kraftfôrseriene, gjør at vi nå endrer anbefalingene til mjølkeku. Ved bruk av grovfôr med middels til høgt energiinnhold som er lite gjæret (lite fermenteringsprodukter) kan en produsere 9000 liter per ku med FORMEL Basis - og 8000 liter per ku med FORMEL Favør som eneste kraftfôr.

Det er også gjort justeringer av reseptene slik at en kan forvente noe økt fettinnhold i mjølka både i FORMEL Favør og FORMEL Basis.

Kraftfôrtype

Anbefalt avdråttsnivå sammen med velkonservert
surfôr (0,86 FEm/kgTS)

FORMEL Favør serien

8000 kg

FORMEL Basis serien

9000 kg

 

Økonomi ved overgang til FORMEL Favør eller FORMEL Basis

Det kan være god økonomi i å velge et kraftfôr med høyere norsk-korn andel hvis en har godt surfôr og nok mengde til at dyra får appetittfôring. Regnestykket nedenfor viser differansen mellom FORMEL Elite 80 og FORMEL Favør 80 ved 8000 kg i avdrått. Det er benyttet kraftfôrpris i april og en grovfôrkostnad på 2,00 kr per FEm.

 

Avdråttsmål

Total fôr-utgifter i
 laktasjonen inkl. grovfôr

FORMEL Elite 80

8000 L/ 8500 EKM         

13 933,-

FORMEL Favør 80

8000 L/ 8500 EKM

13 290,-

Sparte fôr-utgifter per ku /30   kyr kr/år

643,-              / 19 290,-

Samme regnestykke med et avdråtts-mål på 9000 kg og overgang fra FORMEL Energi Premium 80 til FORMEL Basis 80, vil kunne gi en besparelse på ca. 700 kroner per ku.

Felleskjøpet tar i bruk Scothorst E-Dairy – fôrvurderingssystem

Felleskjøpet har i mange år benyttet LFU-systemet fra Lantmännen i Sverige i vår rådgivning. Det finnes en rekke gode fôrvurderingssystemer til mjølkeku tilgjengelig i markedet. Felleskjøpet har valgt å ta i bruk E-Dairy systemet fra nederlandske Scothorst. Dette systemet er meget anerkjent og benyttes over hele verden. Felleskjøpet Fôrutvikling har arbeidet i flere år for å tilpasse dette systemet til norske forhold. E-Dairy gir oss et pedagogisk, men samtidig svært avansert verktøy, for hvordan en optimal fôrrasjon til mjølkeku på ulike avdråttsnivå skal settes sammen.

Hva kan vi få ut av E-Dairy i daglig fôrplanlegging?

For rådgivere i Felleskjøpet er det viktig å ha et godt fôrplan-verktøy for bruk hos våre kunder. Med E-Dairy får vi nye styringsverktøy for å balansere enda bedre fôringsrasjonene til mjølkeku. Vi har derfor et enda bedre verktøy for å sette sammen optimale fôrrasjoner og kunne gi bedre anbefalinger om valg av kraftfôr.

Strukto – for bedre oversikt over vombelastningen

Med E-Dairy får vi inn nye parameter for å vurdere strukturverdien/vombelastning, der både bufferstoffers virkningsgrad fra kraftfôret, nedbrytingsgraden av stivelse og grovfôrets gjæringsprodukter er inkludert. Med Strukto-verdien får vi et bedre bilde av belastningen kraftfôr og grovfôr gir i vomma under de gitte forutsetninger. Det vil med andre ord gi oss bedre forståelse av om rasjonen gir lav, høg eller optimal belastning i vomma. 

 

Økt fokus på grovfôrets AAT-verdi

I tillegg får vi nå en bedre differensiering av gjæringskvaliteten på grovfôr. Den beste kvaliteten har grovfôret på høstetidspunktet. Alt handler om å bevare mest mulig av «høstetids-kvaliteten» fram til fôret blir gitt til dyra. Ved konservering av fôret frem til stabil tilstand (silo eller rundball) forbruker bakteriene sukker for å produsere syrer som senker pH i fôret.

Denne gjæringa kan være sterk, moderat eller svak. Sterk gjæring får en ved direktehøsting av grovfôr, uten bruk av ensileringsmidler. Ved sterk gjæring blir det dannet mye gjæringsprodukter som vil redusere sukkerinnholdet og dermed AAT-innholdet i grovfôret. Moderat gjæring kan være med litt fortørking, uten bruk av ensileringsmidler, eller for lav dosering med ensileringsvæske. Lite gjæringsprodukter får en ved bedre fortørking (> 30% TS) og/eller ved bruk av nok og riktig ensileringsvæske. Oppnås en konservering av grovfôret med en svak gjæring, beholder en mye mer av kvaliteten grovfôret hadde ved høstetidspunktet. Med svakere gjæring av grovfôret, vil grovfôret bidra med mer AAT - og en kan velge et billigere kraftfôr med lågere AAT-innhold.

Innholdet av norsk-korn varierer mye mellom kraftfôr-typene

Generelt vil kraftfôrtyper utviklet for intensiv produksjon og høg ytelse inneholde mindre norsk-korn enn kraftfôrtyper utviklet for høyere grovfôrandel i rasjonen. Men for mange gårdbrukere kan det være en gevinst både med bedre resultater og styrket økonomi å kjøpe et kraftfôr med høgere andel norske råvarer. Spesielt når en får til godt grovfôr som gjerne er fortørket til 30-35% og med lite gjæringsprodukter, vil norsk-korn baserte blandinger være svært aktuelle.

Oversikten nedenfor viser innholdet av norsk-korn i % av reseptene i noen av Felleskjøpet Agri sine kraftfôrblandinger. Som dere ser varierer norsk-korn innholdet fra 98% i FK Proammon bygg, til ca. 65% i FORMEL Basis 80 og ned til 40-50% i FORMEL Energi Premium. Økt forbruk av blandinger med høgere norsk-korn andel, vil gi bedre kornbalanse og vi kan unngå overlagring av norsk-korn og sikre tilstrekkelig med importvarer til de høgtytende besetningene.