Vi har nå ekstra god pris på Formel Lam og Natura Drøv Start i vår høstkampanje.

Ulik strategi tilpasset gårdens ressurser

Slakteriene benytter seg av prisstimuli for å dekke den økte etterspørselen av lammekjøtt som alltid kommer på høsten.  Det er god økonomi å tilpasse utslaktingen når prisen er på topp. Men for å oppnå best slakteoppgjør må det være kvalitets-slakt som blir levert. For å oppnå riktig vekt og klasse er det viktig å følge med jevnlig på lammenes vektutvikling.

Størrelsen på lamma, tilgang og kvalitet på beiter/grovfôr og plass i fjøset er viktige faktorer som må vurdere når du skal bestemme deg for et fôringsregime. Lam som ikke er slaktemodne må fôres opp enten på godt beite med for eksempel raps raigras, hå-beite pluss kraftfôr, eller på intensiv oppfôring inne i fjøset. Er lamma under 35-36 kg ved sanking vil det ofte bli vanskeligere å få dem slaktemodne på kun beite.

  • Lam over 45 kg bør leveres snarlig til slakteriet
  • Lam i vektklasse 36-45 kg kan gå på godt høstbeite med plukkslakting hver 14.dag
  • Lam under 36 kg ved sanking bør settes inn i fjøset for intensiv oppfôring

Formel Lam på appetittfôring

Formel Lam er et spesialfôr tilpassa lam med høgt kraftfôropptak og appetittfôring. Det høge fiberinnholdet sikrer et godt vom miljø også på høge kraftfôrmengder. God smakelighet og høgt protein- innhold sikrer et godt fôropptak og god klassifisering. Mineralinnholdet i Formel Lam forebygger også urinstein.

Sørg for gradvis tilvenning av kraftfôr slik at mikrobene i vomma får tilpasset seg fôringa. Mange har god erfaring med å klippe lamma ved innsett, dette gir høyere fôropptak og bedre tilvekst. Vurder også å sortere lamma på kjønn og størrelse ved innsett i fjøset. Kraftfôropptaket vil ligge på 1,0-1,4 kg pr dag ved fri tilgang. Sørg alltid for fri tilgang på frist vann og strukturrikt grovfôr. Lamma drikker mye når kraftfôrmengden øker. Pass på at det alltid er tilgang på kraftfôr, om det går tomt i perioder vil dyra være mer glupske, og spise for mye når de igjen får tilgang på kraftfôr. Vi anbefaler kraftfôrautomat ved tildeling, dette sikrer god hygiene.  

Et lam på 35 kg ved sanking kan bli slaktemodent på en måned om du velger å følge denne fôringsstrategien En kan oppnå ca 400 gram/ dag i tilvekst ved appetittfôring.

Natura Drøv Start er vårt økologiske kraftfôr tilpasset kalv, lam og kje. Det er egnet som kraftfôr til oppfôring av lam i begrenset mengde.

Sluttfôring på beite med eller uten kraftfôr

Et godt beite kan gi god tilvekst og vil være et alternativ der det er rikelig tilgang på beiteareal. Det krever god planlegging slik at beitegraset har tilstrekkelig energi og protein for at lamma får god tilvekst. Beitepussing/ høsting av graset og gjødsling noen uker før lamma slippes på, helst 4- 6 uker på grasenga og 2- 3 uker på raigraset. Da legges forholdene til rette for et godt beite og godt grovfôropptak.

Beite kan også greit kombineres med kraftfôr. Dette er en strategi mange velger dersom tilgangen på høstbeite er begrenset.  Det er viktig å velge et fiberrikt kraftfôr. Vi anbefaler også her Formel Lam. Appetittfôring av kraftfôr vil redusere beiteopptaket. Om målet er høgt beiteopptak må en styre kraftfôret til lamma. Men følg med på beitekvaliteten. Den reduseres drastisk utover høsten, så her bør en justere opp kraftfôret i takt med utviklingen av beite. Det er viktig å følge med på tilveksten og fettavleiring ved intensiv oppfôring.

Nå er Formel Lam og Natura Drøv Start ekstra prisgunstig

Benytt sjansen og bestill kraftfôr nå til oppforing av lamma dine. Vi er opptatt av å alltid ha en gunstig pris; nå gir vi deg ytterligere reduksjon i prisen på Formel Lam fra 26. august. Natura Drøv Start har allerede en prisreduksjon gjeldene fra 12. august.

Behov for rådgiving?

Ta kontakt med din salgskonsulent.

Oppdaterte priser er alltid tilgjengelig på «Min Gård».