FORMEL Energi Premium 70

FORMEL Energi Premium-serien er blitt populære kraftfôrblandinger hos våre kunder og står nå for omlag 30 % av det totale FORMEL-salget til mjølkekyr. Se figur 2 som viser Felleskjøpets kraftfôrsortiment til mjølkekyr. Nå er kraftfôrserien utvidet med en ny blanding, FORMEL Energi Premium 70. Dette er en kraftfôrblanding med høgt energi- og proteininnhold, bra med fiber og bufferstoffer som gjør at den egner seg godt i situasjoner der man må bruke relativt store kraftfôrmengder. Årets grovfôrkvalitet vil antakelig variere mye i både energi- og proteininnhold. Foreløpige tall tyder på at en del av grovfôret har lavt proteininnhold. Da kreves det et kraftfôr med høg PBV for å få en god totalrasjon for mjølkekua. FORMEL Energi Premium 70 vil gi bra med mjølk opp til 9500 kg/ku/år.

Lavt ureainnhold i mjølka

Urea er en nitrogenforbindelse som omdannes fra ammoniakk i levra. Dette er kuas måte å kvitte seg med overskuddsprotein i rasjonen, og urea skilles ut i urin og mjølk. Det er kjent at lavt ureainnhold i mjølka over tid kan føre til redusert fôropptak som medfører nedsatt fruktbarhet, og lågere ytelse og proteinprosent i mjølka. Dersom ureainnholdet i mjølka er under 3,5 mmol/liter bør man vurdere å gå over på en 70-blanding for å få en bedre proteinbalanse i vomma (PBV). Dette vil normalt gi en økning i ureainnholdet slik at man havner på anbefalt nivå mellom 3,5 og 6 mmol/liter.

Optima-strategien

Bruk av to kraftfôrslag kan gi kua en mer ernæringsmessig rett fôring, samtidig som man sparer penger. Ett kraftfôrslag til hele besetningen vil alltid bli et kompromiss som passer bra til kyr i tidlig laktasjon, men som samtidig gir en dyrere og «litt for god» fôring i midt- og seinlaktasjonen. Våre beregninger viser at man kan spare mellom 400-600 kroner per ku og laktasjon dersom man bruker toppdressingfôret FORMEL Optima kombinert med FORMEL Favør sammenlignet med å kun bruke FORMEL Energi Premium gjennom hele laktasjonen. I en typisk besetning med mjølkerobot utgjør dette ca 30 000 kr per år. Se figur 1.

Figur 1. Her vises et eksempel på hvordan man kan bruke FORMEL Optima sammen med et grunnkraftfôr.

FORMEL Optima reduserer faren for sur vom

Flere undersøkelser som omhandler subklinisk vomacidose (sur vom) definerer to risikoperioder. Den ene risikoperioden er de første tre ukene etter kalving under opptrapping med kraftfôr når grovfôropptaket er 20-25 % lavere enn senere i laktasjonen. Den andre risikoperioden er 10-14 uker etter kalving når kraftfôrnivået er på topp.

Problemet med subklinisk vomacidose er at kua ikke viser noen kliniske sykdomstegn, men tilstanden vil likevel kunne påvirke produksjonen til kua og i neste omgang føre til sjukdom. Under opptrappingen med kraftfôr er det mye energirikt- og stivelsesrikt fôr som introduseres relativt raskt, og kyrne har en redusert evne til å absorbere syrene som produseres i vomma. Når disse syrene «hoper seg opp» vil det føre til lav pH og dårlige forhold for spesielt de mikrobene som omsetter grovfôr. Etter hvert øker kuas evne til å ta opp grovfôr, og kua tåler mer raskt fordøyelige karbohydrater i rasjonen.

FORMEL Optima er et energirikt kraftfôr der mye av stivelsen passerer vomma uten å bli nedbrutt, dette er positivt for å bevare et godt vommiljø. Vombestandig stivelse øker glukoseforsyningen til kua som i neste omgang stimulerer til økt ytelse. Samtidig inneholder kraftfôret blant annet bufferstoffer som hjelper på vommiljøet i denne kritiske fasen.

Grovfôranalyse er avgjørende

En vanlig årsak til at mange kutter ut analysene er at man har mange skifter, og at det dermed vil være stor variasjon i kvaliteten på hvert enkelt skifte. Noe er gammel eng, noe er nyere eng. Det er likevel fullt mulig å få oversikt selv om man har mange skifter.

En grei måte å gjøre dette på dersom du har rundballer er å ta ut prøver av noen baller på hvert enkelt skifte, blande dem i en bøtte eller pose og deretter ta ut en representativ snittprøve for hver enkelt slått. Dersom man fôrer med en blanding av for eksempel første og andreslått, vil dette bli så nærme som man kan komme i nøyaktighet. Når man tar utgangspunkt i disse tallene for å sette opp en fôrplan, vil man kunne finne ut hvilken kraftfôrtype man skal bruke og ikke minst hvilke mengder kraftfôr de enkelte dyra trenger. Dersom man sender prøven til Eurofins kan man krysse av for om man ønsker kun en standard NorFor-pakke eller om man ønsker en utvidet gjæringsanalyse eller mineralanalyse. Dersom man tar med både etanol og gjæringskvalitet, samt mineraler vil man få enda større nøyaktighet i fôrplanleggingen og avdekke eventuelle svakheter i gjødsling eller feilgjæring i surfôret.

Hva forteller analysen?

Det er lett å gå seg vill i et analysebevis. Dersom du ønsker hjelp til fôrplanleggingen, kontakt din lokale fagkonsulent i Felleskjøpet på telefon 72 50 50 50. Vi hjelper deg med å sette opp en fôrplan. NDF er målet på fiberinnholdet i fôret, og forteller oss hvilket utviklingsstadium graset er høstet på. Utsatt slått gir høgere NDF-innhold, og det er spesielt den ufordøyelige delen av NDF som øker (iNDF). Ettersom mye av energien kua trenger kommer fra NDF, er det viktig at mye av fiberen er fordøyelig. Men kua trenger en viss mengde fiber for at vomma skal fungere optimalt. Råproteininnholdet påvirkes blant annet av gjødslingsnivå, høstetidspunkt, engas artssammensetning og gjæringskvalitet. Høgt råproteininnhold, over 170 gram/kg TS vil gi en høg PBV i grovfôret, og bør suppleres med en 90-blanding med kraftfôr for ikke å få for høge ureaverdier i mjølka. Har du et lavt råproteininnhold under 140 gram/kg TS bør man bruke en 70- eller 80-blanding.

Sukker i grovfôret tilfører mikrobene i vomma lettomsettelig energi. Sukker omdannes til smørsyre i vomma, som er en viktig byggestein for mjølkefett i juret. Dette bør være en viktig motivasjon for å bruke Ensil 1 dersom man har surfôr med under 30 % tørrstoff når fett i mjølka fortsatt betales med 7 øre per tidel over 4,0 %.

Fôrplanlegging er nøkkelen til suksess

Når grovfôranalysen kommer er det på tide å få satt opp en fôrplan, og dette er en del av den servicen som følger med når man kjøper kraftfôr fra Felleskjøpet. En grovfôranalyse vil sammen med buskapsdata fortelle om forventet grovfôropptak, aktuell kraftfôrblanding og hvilke kraftfôrmengder som trengs i din produksjon. Våre planleggingsverktøy tar også hensyn til ønsket fett- og proteinprosent i mjølka. Ta kontakt med din lokale fagkonsulent for å få hjelp til å ta ut en grovfôrprøve.

Se vårt kraftfôrsortiment til mjølkekyr og hvilke egenskaper som er vektlagt i de ulike blandingene. (PDF 55kB)

Klem mer mjølk ut av grovfôret!

Selv om flere og flere tar ut grovfôrprøver og bruker disse i fôrplanleggingen, er det ennå en vei igjen å gå. Det registreres i overkant av 9000 prøver i FAS per år (NorFor og TINE sin database). Likevel er det kun om lag 40 % av mjølkebrukene i Norge som tar ut grovfôrprøve. Vi legger bak oss en litt kjølig og våt sommer mange steder i landet. Disse temperaturene kombinert med nok fuktighet har gitt relativt gode vekstvilkår for graset mange steder. Nå er det tid for å ta ut prøver av surfôret for analyse.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr 8, 2015.