Tilgjengelige tall for tilsådd høsthveteareal gir grunn til å forvente en leveranse av høsthvete som er vesentlig større enn etterspørselen i matkornmarkedet. Mathvete det ikke er mulig å anvende vil bli omdisponert til fôr eller overlagret. Det oppstår dermed en situasjon som ved en normal mathveteandel, vil kreve en høy omsetningsavgift på alt korn.

Hvetesortene som markedsføres har genetiske forskjeller som gir hvetemel med ulik bakekvalitet. Hvetesorter med tilnærmet like bakeegenskaper blir på mottakene sortert i samme klasse. Klassenes kvalitetsegenskaper reflekterer møllenes kvalitetskrav og betalingsvilje. Møllenes ønske om fordeling av leveranse fra hveteklassene er med en grov regel oppdelt i 50 % av volumet fra klasse 1 og 2, 25 % fra klasse 3 og 25 % av volumet fra klasse 4 og 5.

Som ansvarlig aktør ser vi det som nødvendig å tilpasse prisen på høsthvete av matkvalitet noe for å reflektere ubalansen mellom tilbud og etterspørsel.

Følgende endringer i betaling av mathvete i klasse 4 og 5 vil gjennomføres:
For høsthvete i klasse 4 vil klassefradraget øke fra - 8 øre til - 13 øre pr kg korn.
For høsthvete i klasse 5 (Ellvis) vil klassefradraget øke fra - 8 øre til - 15 øre pr kg korn.
Proteinbetalingen for Ellvis i klasse 5 vil få høyeste nivå på 13% protein.
Satsene for betaling av protein i mathvete vil forøvrig være uendret.
I tillegg vil kravene til hl-vekt i klasse 4 og 5 endres slik at partier med hl-vekt f.o.m 77 kg og lavere vil avregnes som fôr. Ellvis som blir tatt imot kommende høst vil, om kvalitetskravene er innfridd, kjøpes som mathvete klasse 5. Endringene har til hensikt å bidra til noe lavere omsetningsavgift enn om prisendringene ikke blir gjennomført. Det vil for høsten 2019 ikke bli endringer i kvalitetsbetalingen for mathvete i klasse 1, 2 og 3.

Ellvis sådd høst 2019 blir fôrhvete fra 2020.
Fra sesongen 2020/21 vil sorten Ellvis bli regnet som en fôrhvetesort og vil bli priset som hvete til fôr. Det betyr at sorten Ellvis sådd høsten 2019 vil kjøpes inn som fôrhvete året etter.

Krav om at leveringsseddel følger kornpartiet
Ved levering av matkorn skal signert leveringsseddel skal følge hvert parti. Partier uten leveringsseddel vil bli tatt imot som fôrkorn.

Krav om KSL
Det er et krav fra mølleindustrien at matkornprodusenter skal følge KSL kravene - Kvalitetssystem i landbruket. Leverandørene må ha KSL i orden før levering. Dersom KSL ikke er i orden ved levering vil partiet tas imot som fôrkorn. Det er kornleverandørens ansvar at KSL er revidert og gyldig ved levering.

Vi minner også om at det er ønskelig at en noe større del av høsthvetedyrkingen legges opp som fôrhveteproduksjon.