Felleskjøpet oppfordrer flere til å sende inn produksjonsrapporter.

Siden 2013 har forbedring i produksjonsresultatene ført til en økning i DB pr. gris på 150 kr. Flere faktorer spiller inn på denne utviklingen, men daglig tilvekst, fôrforbruk og kjøttprosent er viktige faktorer. (Se tabell). Siden 2014 har daglig tilvekst økt med hele 57 g pr. dag. Dette gir oss en gjennomsnittlig tilvekst på 1029 g pr. dag for gris fôret på FORMAT Vekst. Samtidig har fôrforbruket sunket fra 2,70 til 2,63 FEn pr. kg tilvekst. Ved en slaktevekt på 81 kg tilsvarer dette en reduksjon på ca. 6 FEn pr gris. I en konsesjonsbesetning utgjør dette i underkant av 12 tonn mindre forbrukt fôr. Med en fôrpris på kr 3,60 pr kg gir dette en besparelse i overkant av kr 40 000,- pr. år!

Det siste året har kjøttprosenten steget fra 59,7 til 59,9 %, men gjennom de fire siste årene er det likevel en reduksjon. Dette er en trend vi har sett over hele landet, og mye skyldes endret dyremateriale.

Økt innhold av vitaminer og mineraler

Gjennomsnittlig daglig tilvekst har økt betydelig de siste par årene. Dette kombinert med et lavere fôrforbruk pr. kg tilvekst tilsier et høyere vitamin- og mineralbehov sammenlignet med de siste årene. Som en konsekvens økes vitamin- og mineraliseringen i alle våre slaktegrisblandinger, selv om FORMAT Slaktegrisfôr alltid har ligget godt over internasjonale normer. Endringene gjøres med spesielt fokus på forhøyet nivå av E-vitamin og tilsetting av organisk selen i alt slaktegrisfôret.

Registrering av produksjonsdata

Registeringer blir viktigere og viktigere for å holde oversikt i egen produksjon. Registreringene gjøres enkelt i Ingris: Innkjøpt smågris, fôrkjøp og slakteoppgjør legges inn, hvorpå programmet beregner besetningens produksjonsresultat. Registreringene danner et viktig grunnlag for forbedringer i egen produksjon, ved at vi ser effekten av iverksatte tiltak.

Produksjonsrapporter

Gjennom Ingris samler Felleskjøpene inn produksjonsrapporter fra våre kunder. Disse rapportene danner grunnlaget i FK Slaktegriskontroll. Resultatene for 2016 viser nok en gang en markant framgang. FK Slaktegriskontroll gir oss nyttig tilbakemelding om hvordan fôret fungerer ute i besetningene. Slik brukes verktøyet aktivt som et grunnlag for ytterligere forbedring i slaktegrisfôret. Framgangen på både daglig tilvekst og fôrforbruk, på tross av høye slaktevekter, bekrefter hvordan Felleskjøpets slaktegrissortiment utmerker seg år for år. FKA betaler 1000 kr pr. rapport, for inntil 3 rapporter pr. år. For å bli medlem i FK Slaktegriskontroll, ta kontakt med din lokale fagkonsulent.

Utvikling produksjonsresultater 2012-2016:
  2013 2014 2015 2016
Slaktevekt, kg 75,8 78,4 80,8 80,7
Tilvekst g/dag  957 972 998 1029
FEn/kg tilvekst  2,73 2,70 2,63 2,63
Kjøttprosent 61,1 60,4 59,7 59,9
DB kr/gris 317 381 463 468

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr 5, 2017.