0

Gode mødre trenger også hjelp

TN70-purka er kommet på plass i de aller fleste besetninger, og gode produksjonsresultater lar ikke vente på seg. Det er lavere dødelighet og purka avvenner flere smågris.

Smågriser som dier. Foto.

VIKTIGE FAKTORER FOR SMÅGRISEN: Godt stell av purka, rett fôring og ivaretaking av smågrisen sikrer levedyktigheten. Både små og store tiltak bidrar med å hjelpe purka og smågrisen helt fram til avvenning.

Samtidig er det viktig å huske på alle små og store tiltak vi kan bidra med for å hjelpe purka og smågrisen helt fram til avvenning. Vi ser her på tiltak du kan gjøre for å bistå i en kritisk fase.

Både før, under og etter grising er godt stell avgjørende. Skikkelig vask og tilstrekkelig tørketid er viktig med tanke på smittepress før de drektige purkene settes inn i fødebingen. Dagens besetninger og avdelinger er blitt større samtidig som grisens tilvekst har økt. Det gir flere potensielt syke dyr, og større konsekvenser ved eventuelle utbrudd av sykdom.

Sikre purkehelsa

Ei frisk purke vil få fram robuste smågriser godt rustet mot helseutfordringer. Riktig fôring i drektighetstida vil lønne seg med tanke på resultatet i fødeavdelinga. For å sikre at purka får det den trenger av energi og næringsstoffer under drektighetstida, kan FORMAT Drektig eller FORMAT Løsdrift være gode alternativer. Tre uker før forventet grising eller seinest ved innsetting i fødebingen bør man skifte fôr til FORMAT Laktasjon. Det handler blant annet om å få purka i rett hold, sikre tilgang til fiber/grovfôr og styre nedtrappinga av fôrmengde rett før fødsel. Disse momentene påvirker tida rundt og etter grising blant annet med tanke på grisingstid, smågrisenes vitalitet og purkas melkemengde.

Redusere dødeligheten

Rikelig med redebyggingsmateriale, for eksempel høy eller halm, kan også redusere grisingstiden og dermed antall død- og svakfødte unger. Tørk av den nyfødte grisen straks den er født. Dette reduserer det kritiske varmetapet og kan i neste omgang redusere spedgristapet. Pass på slik at alle spedgrisene får i seg råmelk så fort som mulig etter fødsel. Ved store kull kan kullet med fordel splittes i to. Steng store og livskraftige grisunger som allerede har sikra seg råmelk inn i smågrishjørnet. La de små, svake og sent fødte få 1-2 timer alene med purka for å sikre inntaket av råmelk. Etter at spedgrisen har fått i seg råmelk trenger den et lunt, varmt og tørt smågrishjørne med varmelampe. Se på dyra for å sjekke temperaturen. Ligger de oppå hverandre i en haug er det for kaldt. Ligger de utenfor smågrishjørnet er det for varmt, og varmelampe samt eventuell gulvvarme bør justeres. Finn optimal temperatur for ditt fjøs, se tabell.

Gi jern

Sørg for å gi smågrisen tilstrekkelig med jern. En god start er Pluss Jernstarter (jernpasta) i løpet av første levedøgn, etterfulgt av Pluss Smågristorv (med jern) eller Pluss flytende/tørt jerntilskudd fra andre levedøgn. Avslutt bruken av jerntilskudd 3-5 dager før avvenning da tildeling ved avvenning ofte gir diaré. Erstatt jerntilskuddet med Pluss Avvenningstorv (uten jern) fram til ca. 14 dager etter avvenning. Samtidig med at smågrisen får jernpasta, gjennomføres gjerne tannfiling. Dette tiltaket hindrer skader på purkas spener og unngår at smågrisene skader hverandre før de har fått sin egen spene.

Utjevning av kullet

Kullutjevning innebærer at purker med små kull i tillegg til sine egne unger kan fostre opp noen ekstra unger fra ei purke med et stort kull som har grisa omtrent på samme tid. Kullutjevning er ofte aktuelt når for eksempel ei ungpurke får stort kull og bør skje innen 2-3 døgn. Flytt alltid de største og mest livskraftige ungene i kullet, og vær sikker på at de har fått i seg råmelk fra egen mor før de flyttes.

Med økende kullstørrelse står flere smågris i fare for ikke å få dekka næringsbehovet. I slike situasjoner er det god hjelp i melkeerstatninger – enten alene eller som et supplement til purkemelka. Saltbalanse er et annet viktig hjelpemiddel ved fare for diare. Sørg for god hygiene ved tildeling og glem heller ikke tilgang på friskt vann. I store kull vil tilgangen på prestarterfôr være verdifullt ved at grisungene får smakelig og konsentrert fôr som bidrar til tarmutviklingen. FORMAT Start 170 er et prestarterfôr som også inneholder melkeprodukter.

Purkemelk

De tre første ukene er purkemelka smågrisens viktigste næringskilde, men allerede fra første leveuke kan man starte tilvenning til fast føde gjennom FORMAT Start 170. Dette kan enten gradvis skiftes ut med FORMAT Kvikk, eller gis videre fram mot avvenning. Gi en neve eller to daglig under varmelampa eller på golvet nær varmelampa. Bland gjerne med smågristorv og fordel slik at purka når litt, så lærer de av mora. Smågrisfôr må tildeles lite og ofte. Blir det liggende igjen vil ingen spise det. Kraftfôrautomater tas eventuelt i bruk 1-2 uker før avvenning. Fyll dem aldri fulle – kun ett døgns forbruk i automaten. Dette vil bevare den gode smaken.

Avvenning

Nest etter fødsel er dette den mest kritiske hendelsen i grisens liv med store endringer i miljø og fôr. Smågris som har blitt tilvent kraftfôr takler disse langt lettere. Stress kan også være en utfordring og vil sammen med nedsatt fôropptak bidra til økt varmebehov. Hold temperaturen på over 20 °C de første 5-6 dagene, og bruk godt med strø for å holde bingen tørr.

Tilgang på godt grovfôr er også positivt. Gjennomfør avvenning om morgenen, la lyset stå på og gi samme smågrisfôr som de har fått i fødebingen. Smågrisene skal fôres etter appetitt de første 4-5 dagene etter avvenning. Ved avvenningsdiaré reduseres fôrmengden til ca. 0,25 kg/dyr/dag på dag 5 og 6. Trapp forsiktig opp mot appetitt i løpet av ei uke. Slik får smågrisen et best mulig utgangspunkt videre i livet, og vi har med enkle tiltak bidratt til purkas prestasjon.

Tabell: Anbefalte temperaturer fra VSP, 2011

  Vekt, kg Temperatur, °C
Spedgris 1 28-32
Smågris 5 28-30
Smågris 15 22-24

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr. 02, 2016

Om fagpersonene:

Artikkelen er skrevet av:

  • Margareth Fosseng, fagsjef svin i Felleskjøpet Agri
  • Jørgen Formo, fagkonsulent svin i Felleskjøpet Agri

Margareth Fosseng har 6 års erfaring som fagsjef svin i Felleskjøpet Agri. Hun jobber med faglig oppfølging av fagkonsulenter og kunder.

Margareth_Fosseng

Jørgen Formo er fagkonsulent svin i Felleskjøpet Agri. Han driver salg og rådgivning på kraftfôr til gris i Nord-Trøndelag.

Jørgen Formo

Kommentarer