Med en dårlig førsteslått og lite eller ingen gjenvekst til en andreslått vil mange måtte belage seg på å lage alternative fôrplaner for vinteren. FORMEL-sortimentet inneholder fiberrike kraftfôrslag som er spesialtilpasset slike fôrsituasjoner.

Grovfôravlingene har i år hatt store lokale variasjoner ut fra nedbørsmengder og jordsmonn. Det er derfor viktig at hver enkelt bonde kartlegger situasjonen på egen gård. Først etter ei grundig kartlegging med alle slåtter i hus er det mulig å gjøre ei helhetsvurdering på hvor mye og til hvilke dyregrupper en skal spare på grovfôret.

Sjekk tørrstoffinnholdet

Det er viktig å ha oversikt over tørrstoffinnhold i de ulike partiene og slåttene for å kunne bestemme hvor mye fôr (kg tørrstoff) en har til vinteren. Som tidligere nevnt er det viktig å påpeke at en rundball ikke er en rundball og at tørrstoffinnholdet har stor betydning for hvor mye fôr det er i rundballene. Generelt er det et høgere tørrstoffinnhold i årets førsteslått enn normalt og dermed flere fôrenheter i hver rundball sammenlignet med fjoråret. Ved bruk av Felleskjøpets fiberrike kraftfôrslag vil en kunne finne gode løsninger hos de fleste med minimum 50 % grovfôrmengde målt i kg tørrstoff av normal mengde. Tilgang på halm vil være med å sikre nødvendig struktur i fôrrasjonen ved store kraftfôrmengder.

Rasjonering og prioritering av tilgjengelig grovfôr

Felleskjøpet Agri har i hele sommer vært aktiv med å arrangere og delta i fagmøter med temaet grovfôrmangel. Fokuset har vært på at bonden må ta grep og rasjonere grovfôrforbruket i besetninga så raskt som mulig; fôr spart nå i høst vil komme godt med til våren. God fôrplanlegginga vil bidra til at en kommer seg gjennom vinteren med et opprettholdt produksjonsvolum. Økt bruk av fiberrikt kraftfôr, utnytting av høstbeiter, intensivering av oksefôringa og noe tidligere utslakting av dyr som ikke er planlagt å ha med videre i produksjonen, er effektive grep.

I år vil det være viktig å sikre at fôrrasjonen inneholder nok fiber. Halm vil være en god fiberkilde og supplement til årets grovfôravling som mange steder har et lavt/moderat fiberinnhold. Ved bruk av halm eller andre alternative fôrmidler vil det være viktig å sørge for dekning av energi, proteiner, mineraler og vitaminer. Ved stor grovfôrmangel er det vesentlig å prioritere grassurfôret til melkekyr og kalv. Fôrrasjonen til ungdyr, ammekyr og okser kan i en slik situasjon baseres på halm, kraftfôr og tilskuddsfôr.

FORMEL-kraftfôr med høgt innhold av fiber

Felleskjøpet har lang erfaring med fiberrikt kraftfôr da det hvert år er områder av landet som opplever avlingssvikt. Årets tørke har gjort at vi har tatt ytterligere grep for å sikre nok fiberråvarer og kapasitet for å møte det økte kraftfôrbehovet i markedet. Redusert grovfôrandel må kompenseres med høgere kraftfôrandel for å sikre energi- og proteindekning. Våre erfaringer med økt kraftfôrmengde/redusert grovfôrmengde er gode og mange opplever produksjonsøkning. Det krever imidlertid at en bruker mer tid på oppfølging av dyra i en slik situasjon.

Valg av kraftfôr avhenger av dagens kraftfôrmengder og hvor mye grovfôr som må spares i besetninga. Ved økning av kraftfôrmengder er det vesentlig å øke antallet kraftfôrtildelinger for å unngå at dyra får tildelt mer enn ca. 3 kg kraftfôr per utfôring. Ved restriktiv tildeling av grovfôr i løsdriftsfjøs er det nødvendig med en eteplass per ku for å sørge for at alle dyra får i seg et minimumsbehov av grovfôr.

10-20 % reduksjon i grovfôrtildeling

Ved moderat kraftfôrnivå kan en øke kraftfôrmengden med dagens kraftfôr tilsvarende redusert andel fôrenheter grovfôr. Om dagens fôrrasjon utfordrer vommiljøet vil det være ønskelige å skifte til et mer fiberrikt FORMEL-kraftfôr. Brukes FORMEL Elite kan en øke tildelinga i høglaktasjon opp til 14-15 kg/dag. FORMEL Energi Premium kan gis i større mengder, opptil 17-18 kg/dag. Ved opptrapping av disse kraftfôrtypene er det viktig å følge med på gjødselkonsistens, drøvtygging og kusignal for å unngå situasjoner med sur vom. Benyttes FORMEL Favør eller Basis i en situasjon med redusert grovfôrtildeling, anbefaler vi supplering med fiberrikt kraftfôr eller overgang til et kraftfôrslag med et lavere stivelsesinnhold.

20-30 % reduksjon i grovfôrtildeling

FORMEL Fiber er en nyutvikla kraftfôrtype tilpasset 20-30 % reduksjon i grovfôrtildelinga. Denne blandinga vil fungere godt som eneste kraftfôrslag og inneholder mer energi og protein enn FORMEL Fiber Grovfôrmangel. Kan fôres i mengder opptil 17-18 kg ku/dag ved 8 kg TS grovfôr i fôrrasjonen. Om det er lite fiber i grovfôret anbefaler vi fôring av halm i tillegg til grassurfôret. Som et eksempel kan 7 kg TS grovfôr og 1-2 kg ammoniakkbehandla halm gi en god fôrrasjon til 9000 kg mjølk. Å supplere fôrrasjonen med Pluss Vomstabil vil være positivt for vommiljøet og fibernedbrytninga.

30-50 % reduksjon i grovfôrtildeling

FORMEL Fiber Grovfôrmangel er spesialtilpasset fôrrasjoner med opptil 50 % reduksjon i grovfôrtildelinga. Den har et fiberinnhold som gjør den til en mellomting mellom kraftfôr og grovfôr. Selv om FORMEL Fiber Grovfôrmangel inneholder mye fiber er det viktig å påpeke at finmalt fiber har redusert effekt sammenlignet med fiber fra grovfôr. Det vil derfor være et godt råd å ha tilgjengelig fiberrikt grovfôr/halm for å balansere vommas fiberbehov. Fiber Grovfôrmangel kan brukes som eneste kraftfôr opp til 20-22 kg/ku/dag ved 5 kg TS grovfôr i fôrrasjonen. Som eneste kraftfôr vil dette kunne dekke et behov tilsvarende 8000-8500 liter mjølk. Ved høgere ytelser anbefaler vi å bruke FORMEL Energi Premium eller Optima som kraftfôrslag nr. to, noe som gir en bedre forsyning av energi, AAT og glukogene næringsstoff. Ved høge kraftfôrmengder vil det å tilby kyrne halm på fôrbrettet hele døgnet bidra med å regulere vommiljøet mellom grovfôrtildelingene. Å supplere fôrrasjonen med Pluss Vomstabil vil være positivt for vommiljøet og fibernedbrytninga

Fôring med halm og alternative fôrmidler

Ved redusert tilgang på grassurfôr vil det å kunne tilby halm på fôrbrettet bedre vommiljøet, kutrafikken og dyrevelferden. Et tomt fôrbrett gir urolige dyr og økt fare for sur vom. Ammoniakkbehandla eller luta halm vil kunne bidra med ekstra fôrenheter og bør suppleres i fôrrasjonen etter behov. Til okser og ungdyr kan behandla halm utgjøre hele grovfôrrasjonen sammen med kraftfôr. Dette vil da frigjøre mer grassurfôr til melkekyr og kalver.

Tørrhalm er mindre smakelig og fordøyelig, men er også en god fiberkilde. På grunn av dårlig smakelighet er det vanskelig å anslå fôropptaket av tørrhalm. Å tilby tørrhalm på fôrbrettet vil kunne gi kua mulighet til å opprettholde fiberbalansen i vomma. Tilsetting av melasse oppløst i varmt vann på halmen vil kunne øke smakelighet og opptak av tørrhalm. Halm vil også egne seg godt i fullfôr sammen med gras og kraftfôr. Dette vil kunne spe ut rasjonene og gjøre at det er mulig å ha tilnærmet appetittfôring i de fjøsa som krever dette. Dette er viktig i fjøs som ikke har en eteplass per ku for å sørge for at alle kyrne får tildelt et minimum av grovfôr og for å unngå taperkyr. I en fullfôrmikser vil det også være aktuelt å tilsette potet, kornavrens, brød, grønnsaker og andre alternative fôrmidler.

Det er viktig å presisere at en del av de alternative fôrmidlene har lavt fiberinnhold og kan utfordre vommiljøet. Det er derfor viktig at en balanserer rasjonen i forhold til fiberinnhold i tillegg til protein-, mineral- og energiinnhold. FK Betefôr inneholder minimum 75 % betepulp og har et fiberinnhold på ca. 33 %. FK Betefôr kan derfor være et godt supplement i rasjoner med behov for en større mengde nedbrytbar fiber. Denne blandinga inneholder ikke mineraler og vitaminer. Det må suppleres via Pluss tilskuddsfôr.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr. 8 2018.