Metanproduksjonen i vomma er en energikrevende prosess. Ved å blokkere deler av denne produksjonen, økes fôreffektiviteten hos drøvtyggerne med 5-8 %. Dette betyr mer mjølk og kjøtt på samme mengde fôr.

Vinn, Vinn for både kunder og miljø

Utvikling av kraftfôr er en kontinuerlig prosess. Målet er hele tiden å forbedre produktene slik at vi styrker økonomien for våre kunder og eiere, både på kort og lang sikt. Fôringsforsøk med Agolin har vist en betydelig forbedring av fôreffektivitet, samtidig som det er dokumentert inntil 20 % reduksjon i metanutslipp. Dette gir en vinn-vinn-situasjon både for klima og kunder. Vi kaller det bærekraftfôr.

Fôringsforsøk dokumenterer effektene i husdyrproduksjonen

Det har de siste årene vært gjennomført en rekke fôringsforsøk med denne essensielle oljen på anerkjente forskningsstasjoner rundt om i Europa, som INRA (Frankrike), Aberystwyth (Wales) og IRTA (Blanca i Spania). Forsøkene viser tydelig effekt både på mjølkekyr og okser, med økt produksjon av mjølk og kjøtt - og bedret fôreffektivitet. Mengden essensielle oljer som tilsettes i FORMEL er samme nivå som er benyttet i forsøk. Oppsummert viser effektene av tilsetting i fôret følgende:

  • Mer optimalt fôropptak
  • Høyere mjølkeproduksjon
  • Forbedret fôreffektivitet
  • Positiv effekt på reproduksjonsresultatene
  • Redusert produksjon av metan

Med bakgrunn i de positive resultatene denne essensielle oljen gir i fôringsforsøk, vil vi fra mars 2018 tilsette denne i alle FORMEL blandingene til mjølkeku, sau og geit.

Hva er Agolin Ruminant?

Agolin er en blanding av ulike planteekstrakter fra f.eks. vill gulrot, koriander og muskat. Produktet er utviklet over flere år for å optimalisere fôropptak og fôrutnyttelse hos drøvtyggere. Det er flere tilbydere av essensielle oljer i markedet. Vi har valgt dette produktet fordi det etter vår mening er det produktet som har den best dokumenterte effekten hos drøvtyggere i markedet.

Drøvtyggere produserer metan

Det er kjent for de fleste at drøvtyggere produserer Metan som et biprodukt i fermentering av grovfôr i vomma. Metan er en kraftig klimagass som bidrar til klimaendringer. Norge er forpliktet gjennom internasjonale avtaler å redusere utslippene av klimagasser betydelig i årene framover og landbruket må også ta sin andel av reduksjonene. Parallelt med at vi skal redusere utslippene er det også behov for å øke produksjonen av norske landbruksprodukter i takt med befolkningsvekst. For Felleskjøpet er det derfor viktig å være ledende på ny kunnskap og ta i bruk nye produkter som gjør landbruket i Norge mer klimasmart. Det å ta i bruk dette metanreduserende produktet i FORMEL, er et viktig skritt i dette arbeidet.

Tabellen nedenfor viser norges klimagassutslipp i 2015 (kilde: miljødirektoratet) som viser beregnet utslipp av klimagasser fra ulike sektorer. Landbruket står i dag for ca. 8 % av Norges totale utslipp. Ca. 50 % av utslippene fra Norsk landbruk er i form av Metan, der drøvtyggerne er den største kilden.

Kilde: Miljødirektoratet 2015/2016