10.08.2023 | Sindre Flø, Seniorrådgiver markedsregulering

Felleskjøpet Agri marknadsregulator har i dag utarbeidd den første prognosen for tilgang og forbruk av korn i sesongen 2023/2024.

Prognosert totalt kornareal er sett lik føregåande totalareal. Fordelinga mellom kornslag er basert på såkornomsetninga og viser redusert kveiteareal og auka areal bygg og havre. Arealet med åkerbønner er estimert til om lag uendra areal i forhold til i fjor.

Prognosen for tilgang er basert på estimat av areal og avling pr. dekar. Tilgangen av norsk korn og proteinvekstar som er om lag 21 % under tilgangen i 2022 og 5 % under femårssnittet. Andelen av avlinga som innfrir krava til matkorn er avhengig av vêret framover og er førebels usikker. Med bakgrunn i vanskelege vêrforhold er forventa andel justert ned i forhold til normal andel. Vurderingane tilseier at det blir behov for import av havre til mat.

Det er ikkje venta at det blir behov for regulering av ubrukt matkorn etter sesongen.

Sjå prognose nedanfor.

Prognose august 2023.pdf