Felleskjøpet Agri har startet arbeidet med en ny strategi for konsernet fram mot 2025. Et hovedspørsmål er hvordan norsk landbruk utvikler seg og hva slags Felleskjøp bøndene vil ha behov for i framtida. Sentralt er også Felleskjøpets videre satsing i forbrukermarkedet.

Aktivt eierskap

Felleskjøpet er et medlemseid samvirkeselskap og tillitsvalgte i hele landet deltar nå aktivt i strategiprosessen. Rundt 150 tillitsvalgte har vært med på samlinger for å drøfte framtidas Felleskjøp. De er invitert til å beskrive sine behov og forventninger til Felleskjøpet, og å gi innspill til hvilke strategiske valg som blir viktige for konsernet. Innspillene ble oppsummert under en samling for distriktsrådsledere på Gardermoen 13. oktober.

Har nådd strategiske mål

Felleskjøpet Agris nåværende strategi ble vedtatt i 2011 og går fram mot 2016. Hovedpunkter i strategien har vært å konsentrere seg om konsernets kjernevirksomhet og å skape bondenytte gjennom god drift og aktivt medlemsengasjement. Et annet løft har vært satsingen på unge bønder.

– Vi har langt på vei gjennomført det vi satte oss fore og nådd våre mål, og må kunne si oss relativt godt fornøyd, sier visekonsernsjef Terje Johansen, som leder strategiarbeidet. Arbeidet blir nå en løpende og dynamisk prosess for å sikre at organisasjonen er i kontinuerlig strategisk modus.

Vi har spurt fem tillitsvalgte og en representant for unge bønder om hvordan de tror landbruket vil utvikle seg i deres område og hvordan det er å delta i utformingen av Felleskjøpets nye strategi.