Ingen næring er mer avhengig av naturgitte forhold enn landbruk. Samtidig er det et faktum at mat ikke kan produseres uten innvirkning på natur, miljø og klima. Mat-produksjon er en balansegang mellom krav til utbytte og hensyn til miljøpåvirkning, ikke minst for å opprettholde næringens eget produksjonsgrunnlag.

Landbruket styres også av en rekke forhold næringen selv ikke har kontroll over. Etterspørsel og forbrukertrender, ramme betingelser og økonomi, forskning, teknologi, handel og globalisering er faktorer som i mange sammenhenger skaper motstridende syn og interesser rundt landbruk og matproduksjon, og som må balanseres opp mot hva som er en bærekraftig utvikling.

Samfunnsansvar

For Felleskjøpet handler dette om å være en bevisst samfunnsaktør som tar ansvar for våre medlemmer og våre omgivelser i vid forstand, slik at virksomheten drives etisk forsvarlig og fremmer bærekraftig utvikling. Vi skal drive innenfor de rammer og regler som gjelder for landbruket generelt og alle våre virksomhetsområder spesielt. Vi ønsker også å være en pådriver for å fremme bærekraftige løsninger innenfor de samfunnsområder vi opererer i, sier Liv Schou, direktør HR i Felleskjøpet Agri. HR-avdelingen har ansvar for helheten og oppfølging av konsernets arbeid med bærekraft.

Felleskjøpet har pekt ut fem hovedområder i sin policy: 

  • Klima og miljø
  • Antikorrupsjon
  • Menneskerettigheter
  • Arbeidstakerrettigheter
  • Leverandører
Felleskjøpet ønsker å være en pådriver for å fremme bærekraftige løsninger innenfor de samfunnsområder vi opererer i.

Bærekraftig bondenytte

Rammen for policyen om bærekraftig utvikling er selskapets forretningsidé om at «Felleskjøpet Agri skal styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt». Bærekraftig bondenytte handler derfor også om å skape gode resultater for selskapet og våre eiere. God forretnings-drift og arbeidet med rammebetingelser for å styrke bondens og næringens økonomi er en del av dette.

Klima og miljø

Felleskjøpet legger særlig vekt på klima og miljø, både når det gjelder selskapets egen virksomhet og i forhold til de driftsmidler og produksjonsløsninger vi leverer til landbruket.

Vi stiller krav til råvarer, råvareleverandører og råvarebruk. Felleskjøpets ambisjon
er å bruke sertifiserte råvarer. Vi bruker stadig mer fornybar energi i egen drift, som  biobrensel ved fabrikker og kornmottak. Og vi effektiviserer produksjonsprosesser som bidrar til høy utnyttelse av råvarer, mindre ressursforbruk og lavere utslipp.

Felleskjøpet er dessuten ledende leverandør i det norske markedet av utstyr til presisjonsjordbruk. Teknologi for å oppnå optimal bruk av såvarer, gjødsel og plantevernmidler, unngå unødig kjøring, og sikre bedre styring av utbytte og kvalitet, vil være helt sentralt i framtidens jordbruk. Presisjonsteknologien er en forutsetning for en bærekraftig intensivering av landbruket, som gjør det mulig å øke produksjons-omfanget uten for store miljøbelastninger.

Oppfølging av leverandører

Styret vil vedta den nye policyen i 2015 etter at det er utarbeidet handlingsplaner for de ulike hovedområdene. Noen hoved-punkter er imidlertid allerede klare.

Felleskjøpet vil arbeide aktivt for å bekjempe enhver form for korrupsjon. Vi følger FNs menneskerettighetserklæring, FNs barnekonvensjon, ILO-konvensjonene og avtaler og rettigheter i arbeidslivet. Felleskjøpet vil følge opp alle sine leverandører for å sikre at de tilfredsstiller kravene i vår policy for bærekraftig utvikling, sier Schou.