17.09.2015 | Felleskjøpet

Felleskjøpet får en sentral plass i det nye Foods of Norway, et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Senteret er et spleiselag mellom Forskningsrådet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og en rekke aktører i matnæringen, deriblant Norske Felleskjøp og Felleskjøpet Fôrutvikling. Foods of Norway vil vare i åtte år med et totalbudsjett på rundt 200 millioner kroner. NMBU er vertsinstitusjon og navet i forskningen.

– Foods of Norway er en milepæl i arbeidet med å skaffe norskbasert proteinfôr. Dette er viktig for kraftfôrbransjen, sier adm. direktør Knut Røflo i Felleskjøpet Fôrutvikling.

Bærekraftige fôrressurser

Husdyra våre spiser stadig mindre norskprodusert fôr. Mye skyldes sterk nedgang i kornproduksjonen, men også behov for proteinrike råvarer som ikke kan dyrkes i Norge. Importen av fôrråvarer har derfor økt sterkt de siste årene.

I 2013 importerte vi 53 prosent av proteinråvarene og 35 prosent av karbohydratråvarene som ble brukt i norsk fôrproduksjon. Dette gjør norsk husdyrnæring mer avhengig av jordbruksarealer i andre verdensdeler, og mye av oppmerksomheten er rettet mot import av proteinrik soya fra Brasil. Utviklingen har skapt en mer sårbar forsyningssituasjon, og det stilles spørsmål ved hvor bærekraftig dette er. Felleskjøpet kjøper varer kun fra sertifiserte leverandører som kan dokumentere at produksjonen er bærekraftig.

– I Felleskjøpet er vi sterkt opptatt av hvordan vi kan trygge norsk matproduksjon ved å øke andelen egenprodusert fôr, og hvordan dette kan gjøres på en bærekraftig måte. Et sentralt spørsmål er om vi kan produsere proteinråvarer på norske ressurser som et alternativ til importert soya. Dette er et hovedtema i Foods of Norway, sier Røflo.

En milepæl i arbeidet med å skaffe norskbasert proteinfôr.

De mest aktuelle proteinkildene er gjær fra skogsvirke, mikroalger fra tang og tare og bioproteiner fra naturgass.

Norsk forskning ligger langt framme på dette feltet. Det er god dokumentasjon på råvarenes fôregenskaper hos husdyr og fisk, og man har kommet langt i å utvikle prosessteknologi for industriell framstilling. Likevel gjenstår det mye arbeid før disse proteinråvarene er konkurransedyktige med protein fra planter.

Dyr som spiser norsk

I tillegg til å utvikle nye fôrråvarer, vil man i Foods of Norway arbeide med å bedre norsk grovfôrproduksjon og å få fram husdyr som bedre kan utnytte norskprodusert fôr.

Det er fortsatt mye å hente på å dyrke bedre grovfôr. Det er store variasjoner i kvaliteten, og bedre agronomi og behandling kan øke verdien av fôret. Dette arbeides det mye med også i andre prosjekter.

I Foods of Norway og andre prosjekter settes det i gang forsøk for å finne fram til egenskaper hos husdyr som gjør at de kan produsere melk og kjøtt mer effektivt på norske råvarer. Høyere melkeytelse og raskere oppfôring av kjøttdyr har ført til økt forbruk av protein som må importeres. Forskerne ser nå fôrbehandling, ernæring, helse og genetikk i sammenheng for å utvikle dyr som kan gi mer kjøtt og melk på norsk fôr.