Godt resultat av en kvekesprøyting er avhengig av at det er god gjenvekst, og at saftstrømmen i plantene er nedadgående slik at glyfosat transporteres ned i røttene.

Normalt vil kveke- og annet rotugras ha god gjenvekst etter 3-4 uker etter tresking, men med tørken i år må en antagelig ha nedbør for å få den ønskede tilveksten.

Kveke

Kveka skal ha utviklet 3-4 friske blad før plantene sender saftstrømmen og dermed glyfosat ned i røttene. Plantene skal være i god vekst og kveka må ikke være stresset av tørke etc ved behandling. Ved bruk av de vanlige glyfosatformuleringene (360 formuleringer) skal det gå 10-14 dager før det jordarbeides etter behandling. Dette for å få god effekt på røttene. Det er ikke alltid at kveka har mistet farge på denne tiden.

Ved bruk av Roundup Flex så er det tilstrekkelig med 2 dager fra behandling til jordarbeiding under optimale sprøyteforhold. Grunnen til dette er at denne formuleringen har rasker opptak i plantene.

Midler og doser

I år har vi et nytt glyfosatprodukt, Gallup Super 360. Dette er en 360 formulering tilsvarende Roundup Eco. Dosering mot kveke i stubb varierer fra 150 til 500 ml per dekar. Største dose brukes ved mye kveke. Se tabell under. For å ta eventuelt annet rotugras (tistel, burot etc) må dosen økes.

Tabell som viser midler og doser i glyfosatprodukt.

Annet rotugras

Det er litt ulike erfaringer med hvor god effekten er på ulike rotugras ved sprøyting om høsten. Med en tidlig høst og ved gode fuktighetsforhold, får vi på mange av artene en gjenvekst. Mot burot og hestehov har vi erfaring med god effekt, selv ved vanlig kvekedosering av glyfosat. Mot tistel er det ønskelig å øke til 5-600 ml av en 360 formulering. Mot åkersnelle har glyfosat tilnærmet ingen effekt. Dog kan man merke seg hvor flekkene med snelle er, og så behandle dem en ekstra runde med f. eks MCPA neste år i kornet.

Ved redusert jordarbeiding

Mot ett- og toårige ugras (tunrapp, balderbrå m. fl.) så bør en normalt sprøyt 2 - 3 uker etter tresking og før ugraset setter frø. Pass på her også at det er tilstrekkelig gjenvekst. Der høstsprøyting er mulig er dette å foretrekke framfor vårsprøyting. Ved årlig bruk, er “halv kvekedose» (150-200 ml/daa) tilstrekkelig til å holde de fleste ugrasarter, også kveke, i sjakk. Ved større kvekemengder og seinere sprøyting (kveke 3 - 5 blad) benyttes likevel full kvekedose.

Vannkvalitet

Vannet til utblanding av glyfosat må være av god kvalitet. Humusholdig vann inaktiverer glyfosat slik at effekten blir dårligere. Ekstremt hardt vann (kalkholdig) reduserer også effekten av glyfosat. Reduser derfor vannmengden til 10 liter per dekar. Dosen kan også økes med 50-100 ml i forhold til gitte anbefalinger, dog ikke utover det som er maksimalt anbefalt på etiketten.

Sprøyteteknikk

Sprøyteteknikken har innflytelse på effekten av glyfosat. Liten væskemengde øker effekten, mens dråpestørrelsen ikke har betydning. Vannmengden bør derfor ikke være over 20 liter per dekar (10 liter ved veldig hardt vann). Bruk avdriftsreduserende dyser for å unngå avdrift til omkringliggende arealer. Bomhøyden bør ikke være mer enn 40 cm over stubben når det sprøytes ut mot kanten. Dette for å hindre skade på graskantene rundt jordet. Et godt etablert grasdekke er det beste for å hindre vanskelige ugras i å etablere seg.

Sprøyting om morgenen med utsikter til sol gir gode sprøyteforhold, men det må ikke være kraftig dugg på plantene.

Regnfasthet

Etter større nedbørsmengder (over 30 mm) bør vi vente et par dager, slik at vannet er drenert vekk fra rotsonen. Det er viktig at midlet tørker inn på planta og det bør derfor sprøytes på tørre planter og det skal helst være minimum 4 timer med opphold etter sprøyting. Under ustabile forhold anbefales Roundup Flex, som bare trenger 1 time opphold for å bli tatt opp i plantene.

Vinter

Ofte er glyfosatbehandling i stubb det siste som gjøres av sprøytearbeid for sesongen. Vask og rengjør sprøyta godt med All Clear Extra. Gjør sprøyta klar for vinteren med å tilsette frostvæske mv slik at rør og slanger ikke fryser og pakninger ikke tørker ut.

Optimale forhold:

Faktor Viktighet
Plantene i god vekst ++++
Kveka minst 3 – 4 blad +++
Vannmengde under 20 l/daa +++
Oppholdsvær minimum 4 timer. 1 time for roundup Flex +++
Høy luftfuktighet ++
Sprøyting på formiddagen ++
Tørre planter ++
Optimal sprøyteteknikk generelt ++
Temperatur over 15 °C +

Les mer om Gallup Super 360.

Plantevernmidler får du kjøpt på Felleskjøpet

Her finner du Felleskjøpet nær deg.