Overvintringa har gått bra på Østlandet, mens det meste av høstkornet utvintret i Trøndelag. 

I år er det antakelig mer såkorn som er overlagret hjemme på gården enn det som er vanlig. Det er viktig å forsikre seg om at dette har bevart spireevnen gjennom vinteren. Kimen såvarelaboratorium kan utføre spiretest.

Valg av art - sammenlign resultatene

Hvilken høstsådd vekst skal en velge? Tabell 1 kan gi noen indikasjoner. Tallene i tabellen er tatt fra svenske sortsforsøk i årene 2010 – 2014 i klimasone D og E (tilsvarer Sør-Norge). Resultatene er fra ulike forsøksserier slik at de ikke er direkte sammenlignbare, men de gir en god indikasjon. Det er derfor viktigere å se på avstanden mellom tallene enn den enkelte verdien. I tillegg til avling og veksttid må en legge vekt på overvintringsevne. Høstbygg har klart dårligere overvintringsevne enn de andre høstkornartene.

Tabell 1. Sammenstilling av resultater fra svenske sortsforsøk (klimaområde D + E) i årene 2010-2014.

Tabell som viser sammenstilling av resultater fra svenske sortsforsøk 2010-2014. Foto.

Høsthvetesorter som tilbys

Felleskjøpet vil levere såkorn av Magnifik, Olivin, Kuban og Ellvis høsten 2015. Møllene ønsker mest mulig av Olivin og Kuban på grunn av stabil bakekvalitet. Magnifik er den mest vinterherdige sorten. Kuban og Ellvis ligger høyt i avling og har bedre falltall enn Magnifik. Olivin er fortsatt et meget godt alternativ som konkurrerer godt avlingsmessig og har et stabilt høgt falltall.

Felleskjøpet vil også tilby et begrenset kvantum av fôrhvetesorten Jantarka. Den gir stor avling, men vil ikke bli avregnet som mathvete.

Gir god respons på soppsprøyting

Høsthvete har, som tabell 2 viser, gitt svært positiv respons på soppsprøyting. Når plantene holdes friske lenger mates kornet bedre, 1000 korn vekta øker og resultatet er en avlingsøkning på om lag 90 kg pr. daa. Hektolitervekta har også økt med soppsprøyting. Dette er viktig fordi det tillegges relativt stor vekt ved prisavregning.

Tabell 2. Avling og 1000 kornvekt i ulike høstkornsorter med og uten soppsprøyting, middel av 29 felt på Østlandet 2011- 2015

Avling og 1000 kornvekt i ulike høstkornsorter med og uten soppsprøyting, middel av 29 felt på Østlandet 2011- 2015. Foto.

Olivin har vært mer utsatt for gulrust enn de andre mathvetesortene. Jantarka blir klart sterkere angrepet av gulrust enn Olivin.

Høstrug - sorter og egenskaper

Rug har et godt rotsystem og den klarer seg bedre enn andre kornslag på næringsfattig og tørkesvak jord. Skal en oppnå gode avlinger og utnytte potensialet i hybridsortene, må likevel gjødsling og jordarbeiding følges opp, og gode arealer brukes. Rug overvintrer og dekker godt og har stor evne til å konkurrere mot ugras.


Felleskjøpet vil i år levere såkorn av den velkjente hybridsorten Palazzo. I tillegg vil i tilby den nye hybridsorten Livado som har gjort det svært godt i de interne sortsprøvingene til Graminor (se tabell 3). Begge sortene er yterike, men har noe svakt strå og bør stråforkortes.

Tabell. 3 Avling i Palazzo og Livado i interne sortsforsøk hos Graminor 2015, middel av 2 felt

Tabell. Avling i Palazzo og Livado i interne sortsforsøk hos Graminor 2015, middel av 2 felt. Foto.

Både Palazzo og Livado selges i enheter med 1 million spiredyktige korn. En storsekk inneholder 12 enheter og rekker til 45 daa ved tidlig såing (slutten av august). Ved såing tidlig i september bør såmengden økes, og en storsekk rekker til 38-43 daa. Fra midten av september økes såmengden ytterligere og storsekken rekker til ca 35 daa. For å finne riktig såmengde divideres vekten på sekken med antall daa den skal dekke.

Ikke dyrk rug på samme skifte i flere år

Rug kan bli angrepet av mjøldrøye. Smitten kommer fra jorda, og det er ikke mulig å bekjempe den kjemisk. Rug bør derfor inngå i et vekstskifte og ikke dyrkes på samme skifte i flere år. Partier som inneholder mer enn 1 gram mjøldrøye pr. kg korn vil bli avvist og det blir ikke utbetalt oppgjør.

Rughvete 

Interessen for rughvete er økende. Også i år vil Felleskjøpet levere sorten Tulus som gir gode avlinger. Det er begrenset med sortsprøvinger av rughvete i Norge, men Graminor prøver ut noen sorter hvert år. I tabell 4 er Tulus sammenlignet med høsthvetene Magnifik og Olivin. Sammenlignet med høsthvete har Tulus godt avlingsnivå og gjorde det særlig godt i 2014. Den har langt strå og vil ha behov for vekstregulering. Rughvete kan også bli angrepet av gulrust.

Tabell 4. Avling av høsthvete og rughvete i 2014 og 2015. Graminor 2015

Tabell. Avling av høsthvete og rughvete i 2014 og 2015. Graminor 2015. Foto.

Høstbygg - må bestilles tidlig, senest 15/7! 

Flere dyrkere prøvde seg på høstbygg i fjor. Den største fordelen med høstbygg er tidligere modning (7-10 dager) enn de andre høstsådde kornartene. Dette gir gode muligheter for tidlig høsting og påfølgende såing av høstoljevekster. En må regne med lavere avlingsnivå av høstbygg enn av de andre høstsådde artene. Overvintringen av høstbygget gikk brukbart på Østlandet, mens i Trøndelag utvintret bygget.

Felleskjøpet vil også i år ta inn høstbygg. Vi tar inn hybridsorten Wootan fra Syngenta. Denne er svært lovende avlingsmessig i sortsforsøka i Sverige de to siste åra. For å sikre varetilgang tidsnok til såing må bestillingen være Felleskjøpet i hende senest 15/7.

Kontakt din nærmeste Felleskjøpavdeling for bestilling.

Wootan selges i storsekker med 10 millioner frø. En sekk rekker til 50-60 daa. Såmengden pr daa finnes ved å ta vekta på storsekken og dividere med 50 (60). Graminor anla høsten 2015 sortsforsøk av høstbygg. Det er foreløpig små forskjeller å se, overvintringen har gått bra og avlingstallene er ikke klare.

Kilder:
Jord- og Plantekultur 2016, NIBIO bok Vol 2 nr. 1, 2016
Interne resultater fra Graminor
Sortsforsøk Sveriges lantbruksuniversitet

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr. 6.