Vi har før sesongen fått to nye produkter på markedet som øker fokuset på vekstregulatorer, Moddus Start og Trimaxx. Særlig i høstkornet og i havre har vi hatt tradisjon for bruk av vekstregulatorer. Dette skyldes artenes strålengde og stråkvalitet, samt at legde i hvete lett vil ødelegge falltall og kvalitet.

Behov for vekstregulering

Tross iherdig foredling mot mer stråsterke og kortere sorter har vi behov for å vekstregulere enkelte arter og sorter. Ikke alle de nye sortene som kommer på markedet har en stråkvalitet/-lengde som er bedre enn sorter de skal ta over for. Siste eksempel på det, er vårhvetesorten Mirakel, som har mange gode egenskaper, men et strå som blir for svakt i konvensjonell dyrking.

Hvorfor oppstår legde?

Legde kan oppstå under forskjellige stadier i vekstsesongen. I moden tilstand kan vi enkelte år oppleve oppløsning av strået rundt modning og vi får da flat legde på store deler av åkeren. Ellers er det regn og vind kombinert med andre faktorer som gir legde. Jo tidligere i sesongen vi får legde, desto mer skadelig er den for avling og kvalitet. Været i sesongen får vi gjort lite med, men faktorer som vi kan styre og som gir økt risiko for legde er:

  • Sen såing i vårkorn
  • For stor såmengde
  • Mye husdyrgjødsel/sterk N-gjødsling
  • Manglede soppbehandling ved angrep

I gjenlegg med gras/frø er det også viktig å unngå legde for å sikre produksjonen de neste sesongene.

Kostnader ved legde

Det er alltid en diskusjon hva legde koster. Gamle sannheter om at litt legde er balansepunktet for optimal avling og utnyttelse av sortenes yteevne, er en sannhet vi lar gå over i historien. I dag har vi andre sorter og krav. Legde er i de fleste situasjoner negativt og gir:

  • Ekstra tørkekostnader
  • Redusert høstekapasitet
  • Kvalitetstap /sopp(fusarium)/falltall
  • Redusert avling

Utnyttelse av gjødsla, risiko for lekkasje av næringsstoff

Vi har tatt med et tall fra et dansk storskalafelt i høstkorn (se tabell 1) der de har registrert hvordan treskekapasiteten påvirkes ved bare litt legde. På en del kornarealer vet vi også at risikoen for å få med stein eller lignende når man tresker legde er relativt stor. Dette kan bli en kostbar erfaring. Det er kort sagt ikke noe positivt å si om legde.

Tabell 1: Høstekapasitet
  Legde Avling Høstekapasitet pr. time
Ubehandlet 3% 870 kg 30 daa

Z 25-30 120 ml CCC + 31-32 40 ml Moddus M

1% 845 kg 34  daa

Kilde:Landsforsøgene 2011

     

Produktenes virkemåter

De ulike produktene i markedet (se tabell 2) påvirker i hovedsak kornplanten på flg. måte:

  • Redusert strålengde – gir et lavere tyngdepunkt i bestanden
  • Tykkere stengelvegger i form av mer lignin og kompakte celler – gir mindre risiko for knekk av stengel

Klormekvatklorid (Cycocel) og Trineksapak (Moddus og Trimaxx) gir noe økt rotutvikling og dermed bedre forankring i bakken. Det er særlig produsenten av Moddus Start som har fokusert på denne egenskapen til produktet. Midler med klormekvatklorid og trineksapak hemmer gibberlinsyntese og reduserer apikal dominans. Det gir et jamnere bestand og mulighet for flere buskingsskudd enn i ubehandlede bestand.

Etefon (Cerone) induserer i første rekke dannelse av lignin og gir mindre risiko for aksknekk. Soppmidler vil også ha direkte eller indirekte effekt på legde. Triazoler i strekingsfasen påvirker i mindre grad gibberlindannelse, men hovedeffekten av soppmidler er at de holder strået friskt, slik at sopp ikke får mulighet til å svekke strået.

Felles for alle produktene er at de skal bare brukes når det er god vekst, dvs. at planten har gode forhold både før og etter behandling. 

Tabell 2: Virkemåter   
Produkt/
Aktivt stoff
Hemmer syntese av  Når Dose Temperatur
Cycocel 750
Klormekvatklorid 750 g/l
gibberlin Plante 15-25 cm 3(4)-5 blad på hovedskudd Vårhvete: 100 ml, Høsthvete: 130 ml, Havre: 130-160 ml, Rug: 160 ml

>6 oC

Moddus M
Trineksapak 250 g/l
gibberlin/
etylen
Høsthvete/rug: 31-44, Vårhvete: 31-39, Bygg: 31-39, Havre: 31-37 Høsthvete: 40-20, Vårhvete: 40-20, Bygg: 40-20, Havre: 30-20, Rug: 50-30 >8 oC
Moddus Start
Trineksapak 250 g/l
gibberlin/
etylen
Høsthvete, Vårhvete, Bygg: 25-39, Havre: 25-32 Høst- og vårhvete: 30-15, Bygg 60-30, Havre: 30-15, Rug: 25  >6-8 o
Trimaxx
Trineksapak 175 g/l
gibberlin/
etylen
Høsthvete/rug: 31-39, Vårhvete: 31-39, Bygg: 31-39, Havre: 31-37 Høsthvete: 40-20, Vårhvete: 40-20, Bygg: 40-20, Havre: 30-20, Rug: 50-30  >8 oC
Cerone*
Etefon 450 g/l
 auxin Høsthvete, rug: 32-49, Bygg, Vårhvete: 37-51 Vår- og høsthvete: 100, Bygg: 50, Rug: 100 >13 oC
*Induserer frigjøring av etylen.
Kilde: FK plantevernkatalog 2016, BASF, S. Ellinger Agro -febr. 2016, W. Radermachter
 

Når er det behov og når er vekstregulering negativt?

Generelt er det ved risiko for legde vi har behov for vekstregulering. Er åkeren stresset ser vi at det er negativt med hensyn til avling og Hl-vekt. Her er det variasjon mellom midler og vi har sett det mest utbredt ved store doser av Moddus M sent. Det er ikke produktet det er noe feil med, men mest måten det brukes på. Vi vet også at en forsterking av plantens etylenproduksjon under tørke med Cerone kan gi en uønsket sterk effekt ved at akset ikke kommer helt ut av bladslira. Her virker også midlet ulikt i ulike sorter bygg – synes vi å se enkelte år. Vi skal også nevne at Cycocel i stor dose sent har gitt funn i restanalyser etter høsting. 

Riktig bruk minsker risikoen for negativt utslag

Kort strå gir minsket avstand mellom blad og aks. For sjukdommer som hveteaksprikk og fusarium i hvete kan risikoen for angrep i akset øke ved at smitten lettere «hopper opp» i akset. Brukes midlene under riktige forutsetninger med dose tilpasset forholdene og egne erfaringer, er risikoene for negative utslag små. 

Brukt på stressede planter er all form for vekstregulering negativt. Det gjelder både ved tørke og mye vann i rotsonen.

Cycocel 750

Midlet skal brukes tidlig og skal i første rekke påvirke lengden på de nederste internodiene, samt effekt på stråtykkelsen. Virker ved lav temperatur. Cycocel kan suppleres med andre vekstregulatorer senere. Fra våre naboland vet vi at det praktiseres å blande med Moddus Start/Trimaxx i høstkorn, da med en redusert dose av begge partnerne. Fordelen er muligheten for lavere dose og dermed mindre risiko for rester av Cycocel. Vi har ingen erfaring fra denne bruken i vårkorn hos oss ennå.

Moddus Start

Dette er et nytt produkt i år, og har godkjenning for bruk allerede fra stadie 25. En formulering som er særlig tilpasset tidlig bruk i kornet, ifølge produsenten. Merk ellers det korte intervallet i havre. Felleskjøpet anbefaler ikke den seneste bruken som etiketten åpner for i hvete og bygg.

Trimaxx

En formulering som gir raskt opptak i plantene. Liten risiko for skade på kulturveksten. Størst dose ved tidlig bruk. Vi anbefaler generelt Trimaxx framfor Moddus M ved sen behandling i havre. Ny av året og er den rimeligste av trineksapakproduktene.

Moddus M

Et velkjent produkt, som i forhold til Moddus Start (samme produsent) er anbefalt ved et litt senere stadie. Den eneste i 1 liter pakningsstørrelse.

Cerone

Påvirker kun legde på siste internodie slik at effekten på strålengde er liten. Derimot reduseres aksknekk betydelig. Det er i første rekke i bygg og høstkorn at dette er viktig. Cerone må ikke brukes i havre.

Hva er viktig for oppnå optimal effekt?

Ingen midler har effekt på stadier som planten er kommet forbi. Skal lengde av første internodie påvirkes må produktet brukes når strekning starter. Det er ingenting i veien for å bruke vekstregulering flere ganger, men det er viktig at midlene tilpasses hverandre i dose og avstand. Det er spesielt i sorter med langt strå det er viktig å starte tidlig. Best opptak er det ved sprøyting under forhold med god luftfuktighet (morgen/formiddag). Spesielt for Trimaxx-/Moddus-produktene vil gode lysforhold gi en forbedret effekt.

Når det gjelder blandbarhet og avstand til bruk av ugrasmidler, viser vi til Plantevernkatalogen for 2016 samt midlenes etikett.

Mulighetene for vektregulering har aldri vært større

De to nye formuleringene av trineksapak i Trimaxx og Moddus Start kan erstatte noe av Cycocel 750. Samtidig er de en forbedring i forhold til Moddus M, ved at de gir et sikrere opptak i plantene. Det er viktig å ta hensyn til værforholdene og plantens utvikling når produkt og dosering bestemmes.

Felleskjøpet har plantevernmidlene

Finn Felleskjøpet nær deg.

Artikkelen finnes på trykk i Samvirke nr. 4 2016.