Bør høstkorn gjødsles når det sås? I tilfelle hvor mye, og med hva slags gjødsel? Hvilke svar gir norske forsøk?

Følgende to forsøksserier utført av NIBIO og NLR gir grunnlag for å trekke noen konklusjoner:

Høst- og vårgjødsling med P og K til høstkorn
P-gjødsling til høstkorn

I begge forsøksseriene er det et betydelig antall forsøksfelt spredd på 4-5 vekstsesonger, og avlingsnivået er relativt høyt.

Nitrogengjødsling om høsten?

I førstnevnte forsøksserie testes effekten av både N, P og K. 3 kg N/daa om høsten ga tendens til meravling, men utslagene var ikke statistisk sikre. 3 kg nitrogen som fullgjødsel koster ca. 45 kr og krever en meravling på snaut 20 kg korn for å dekke kostnadene. Best uttelling for nitrogengjødsling om høsten kan forventes på moldfattig jord, kald jord, og der det er korn som forgrøde hvor halmen ikke er fjernet. Bakkeplanert jord har ofte lavt moldinnhold. Jord med høyt siltinnhold er kald, mens sandholdig jord er langt varmere.

Såtid og nitrogengjødsling

Ved tidlig såing er det risiko for at plantene skal bli vel store før innvintring, og trolig øker faren ved nitrogengjødsling. På den andre siden; ved sein såing må en være måteholden med nitrogen for at plantene skal avslutte veksten i tide.

P- og K-gjødsling til høstkorn

I serien P og K til høstkorn fant en små, men sikre avlingsutslag for gjødsling med fosfor. Kaliumgjødsling ga ingen avlingsutslag. I serien P-gjødsling til høstkorn var det ingen avlingseffekter av å gjødsle med fosfor.

Næringsbanken trenger næring om den skal opprettholdes

Når en leser forsøksresultatene som det her er referert til, er det viktig å huske at dette er ettårige forsøksfelt. Høstkornet trenger alle næringsstoffene for å «levere varene», men de har med sitt store rotsystem trukket på bl.a. P- og K-kontiene i næringsbanken i jorda.

Denne næringsbanken er møysommelig bygd opp gjennom ti-år, og forutsetter innskudd om den skal opprettholdes. Men akkurat som med en bankkonto er det mulig å bruke av den oppsparte kapitalen hvis andre faktorer gjør det nødvendig eller lønnsomt.

I de fleste land er bøndene eksponert for et fritt marked, med produktpriser som kan variere sterkt. Ved lave kornpriser tvinges mange til kun å gjødsle med nitrogen. I bedre år gjødsles det med P og K. Forsøkene referert til over forklarer hvordan de likevel kan opprettholde avlingsnivået. Norske kornbønder er heldigvis mer skjermet, men likevel er det interessant å reflektere over lønnsomheten i planmessig bruk av jordas næringsbank.

PK 11-21, interessant gjødselslag

I Norge er gjødsling med NPK-gjødsel det normale. NS-gjødsel er den andre store «gruppa». PK-gjødsel derimot selges det bare noen hundre tonn av, men det fortjener en større utbredelse ved dyrking av høstkorn.

De som velger å ikke gjødsle med nitrogen om høsten, bør bruke anledningen til å gjødsle med PK 11-21 ved såing. Slik vedlikeholder du «næringskapitalen» uten en ekstra arbeidsoperasjon. Da kan du trygt bruke NS-gjødsel både om våren og ved senere delgjødslinger uten å tære på jordas ressurser, og med «full avling». Dette alternativet koster ca 50 kr/daa mindre enn alternativet med Fullgjødsel 20-4-11 høst og vår.

20-4-11 høst og vår (se tabell 1) er den NPK-typen som vil sørge for best vedlikehold av «næringsbanken», men i et kort perspektiv kan en ikke forvente at den gjødsla gir bedre avling enn andre gjødseltyper.

Tabell som viser resultat om gjødsling høst og vår.

Gjødsel får du kjøpt hos Felleskjøpet

Kontakt en av våre lokale salgs- og fagkonsulenter eller kontakt Kundetjenesten.

Du kan også bestille gjødsel på web: Bondens Min Side.

Finn Felleskjøpet i ditt nærområde.