I tillegg har hvetedyrkerene for første gang fått et produkt som kan bekjempe kveke i vekstsesongen.

Kjenn ugraset på skiftet og velg rett middel

Forutsetningen for å velge rett produkt er at du kjenner ugraset på skiftet. Det oppnår du ved enten å gå ut og registrere i forkant, eller at du kjenner historikken. Ofte er det 4-5 arter som dominerer. Sammen med evt arter som er høyvokste, som meldestokk eller klengemaure, skal det tas spesielt hensyn til ved registering.

Hjelpemidler til å velge riktig produkt og dose

Felleskjøpets Plantevernkatalog inneholder tabeller og sprøyteplaner som gjør det enkelt å velge produkter og kombinasjoner. I tillegg er det dataverktøy tilgjengelig gjennom VIPS på nettet der det kan legges inn ulike detaljerte data for hjelp til valg av produkt og dose. Forutsetningen er at du bruker riktige bakgrunnsdata. Vi har nå et sprang i kostnader til ugrasbehandling i vårkorn fra under 10 kr pr daa til over 50 kr pr daa. Det bør motivere de fleste til å gjøre en god vurdering av hva som er aktuelt på hvert enkelt skifte.

Ulike produkter og doser i hvete, havre og bygg

Vi har etter hvert fått mange produkter som ikke kan brukes i alle arter. Havre er den arten der det er flest begrensninger i produkter og doser. Men også i bygg skal vi være oppmerksom på at det kan være begrensning i doser.

Nytt av året er Attribut Twin, som bare kan brukes i vår- og høsthvete. Problemstillinger omkring rotugrasbekjemping og floghavre krever også at det er lagt en plan på hvordan ugraskampen skal legges opp på de ulike skiftene.

Utviklingsstadiet på ugraset

På ugraset har dette betydning for valg av dose. Generelt er stort ugras vanskeligere å bekjempe enn smått. Vi har også produkter på markedet der et av virkestoffene er et jordherbicid. Effekten av disse er helt avhengig av god jordfuktighet og at ugraset ikke har spirt eller er i spiringsfasen.  Normalt er 3-4 bladstadiet hos kornet det ideelle for bladherbicidene. For kombinert jord og bladherbicid som Hussar Tandem og Attribut Twin er det litt tidligere. Det samme gjelder Ally Class, der sen behandling øker risikoen for sviskade på kornet.

Temperaturkrav ved bruk av de ulike midlene

Generelt er det viktig at det ikke sprøytes i perioder der det er risiko for kuldegrader verken i perioden før eller umiddelbart etter behandling. Dette er både med hensyn til produktene, men også at veksten hos ugrasplanter og kulturplanter er god. Det bidrar til stort opptak hos ugraset, og at kulturplanten raskt bryter ned produktet. En utvikling kan også være rask vekst slik at den kjemiske effekten dekker for lys til ugraset og effekten forsterkes.

Tørke og vind har betydning for opptaket

Disse forholdene gjør at plantene får et vokslag som hindrer opptaket av midler og vi kan oppleve redusert effekt av de fleste ugrasmidler. Det er forskjell på ugrasartene hvordan dette slår ut. Under slike forhold må man gå opp mot etikettens høyeste tillatte dose, eller utsette behandlingen om det er tilrådelig.

Anbefalte produkter mot ugraskampen

Ally: Lavdosemiddel som tåler lave temperaturer. Spesielt god på gullkrage og stemor. Bør i vårkorn blandes med f.eks. MCPA mot meldestokk.

Ally Class: Lavdosemiddel i blanding med et svimiddel. Spesialmiddel mot linbendel og stemor. Det eneste produktet som kan brukes mot resistent linbendel i havre. Tåler lave temperaturer. Bør brukes tidlig, for å redusere sviskade på kulturveksten. Enhver form for blanding med andre midler bør unngås, da dette forsterker svimidlets effekt på kulturplanten.

Express: Lavdosemiddel med meget bred effekt. Sikker under de fleste forhold. Det arealmessig største produktet i vårkorn. Bør brukes i blanding med Tomahhawk 200 eller annen partner som Mekoprop eller Ariane S for å sikker effekt på flere resistente ugras og klengemaure. Det skal tilsettes klebemiddel. Brukes i alle arter.

CDQ: Lavdosemiddel som er en blanding av Ally og Express. Denne kombinasjonen sikrer god effekt på det disse hver for seg er svake mot. Også til CDQ anbefales det partnere på samme måte som Express. Brukes i alle arter.

Starane XL: Et lavdosemiddel og fluroxypyr ferdig blandet. God ved lave temperaturer. I vårkorn anbefales en liten tilsetting av MCPA eller Express for å sikre seg mot meldestokk. I områder uten meldestokk brukes det alene. Kan være litt for svak mot stemor. Meget god på vassarve som er resistent mot lavdosemidler.

Ariane S: Allround preparat som virker på de fleste artene der vi har registrert resistens. Der stemor og linbendel er dominerende kan et annet produkt velges, men ellers er dette et av de bredeste produktene. Det kreves en god døgntemperatur for at Ariane skal virke optimalt. Brukes i alle arter.

Hussar OD: Dette er et lavdosemiddel med bred frøugraseffekt, også mot tunrapp. Effekten er doseavhengig. I bygg må det ikke brukes mer enn 50-60% av hvetedosen. I havre må ikke produktet brukes. Skal tilsettes Mero for å få god effekt. Må blandes med Tomahawk 200 der det er resistent ugras. 

Hussar Tandem: Et kombinasjonsprodukt godkjent i bygg og hvete. Samme aktivstoff som Hussar, i tillegg til et jordherbicid. Skal derfor brukes tidlig, og er avhengig av god jordfuktighet for sikker effekt. Virker på resistent vassarve og linbendel og derfor et alternativ også der det er resistent ugras. Skal tilsettes Mero.

Attribut Twin: Et helt nytt produkt hos oss sammensatt av to lavdosemidler, der den ene delen har god effekt på grasarter, deriblant kveke. Virker også mot floghavre og hønsehirse. Midlet er kun selektivt i hvete, og må under ingen omstendigheter brukes i andre arter. Skal tilsettes Mero og må brukes tidlig under forhold med god jordfuktighet fordi den ene parten er et jordvirkede middel. Vi ser fram til å høste mer erfaring i bruk av midlet denne sesongen.

Partnere og egenskaper

Vi har enkeltprodukter som kan/bør tilsettes enkelte produkter, spesielt lavdosemidlene som Express, CDQ, Hussar m.fl. Det er litt ulikt hva de kan bidra med, og vi viser til Felleskjøpets plantevernkatalog for detaljer.

Tomahawk 200: Sikrer effekt på vassarve og forebygger resistens. Har fått en dose som nå er høy nok til å gi sikker effekt på SU-resistent vassarve. I tillegg sikres det en god effekt på klengemaure. Særlig aktuell i blanding med Express, CDQ og Hussar OD.

MCPA: I førsterekke partner i Starane XL og Ally under tørre forhold mot meldestokk. Men også en partner med andre midler når det er utfordringer med rotugras. Det er helt ulike doser som skal brukes i de ulike situasjonene.

Mekoprop: Dette har mange av de samme egenskapene i seg som Tomahawk, men er en litt dyrere løsning. Derimot gir den en effekt på blant annet balderbrå som kan være viktig i områder der man mistenker resistens mot denne arten. I likhet med MCPA så er den også av de beste mot rotugras.

Store doser av MCPA og Mekoprop i havre i strekningsfasen bør i størst mulig grad unngås, da det gir ekstra belasting i havre.

Banvel: Partner til lavdosemidler i hvete og bygg. Er forebyggende mot flere arter, ikke like effektiv som ren bryter av resistens. Til det er dosen i laveste laget. I bygg bør man ikke bruke Banvel etter BBCH 25 -30 da det gir risiko for skade. Prisen på Banvel gjør at den må ses på som et spesialmiddel ut fra resistensstuasjonen.

Atlantis: Dette er ingen resistensbryter, men kan i vårhvete være en aktuell partner for å oppnå effekt på markrapp. Se for øvrig egen sprøyteplan for vårhvete i plantevernkatalogen.

Grasugras på vendeteigen?

Grasugras kan være et problem, særlig på vendeteiger der jorda er pakket. Mye høstkorn i omløpet gir gjerne større problemer med grasugras. Når det gjelder grasugras er det først og fremst tunrapp som er dominerende, men de senere årene har også markrapp blitt et økende problem. Er det mye grasugras i åkeren bør en velge et grasugrasmiddel som Hussar OD. Midlet kan ikke brukes i havre. I vårhvete, der markrapp er det dominerende grasugraset, vil det være aktuelt å blande Hussar OD med Atlantis, som er spesielt god mot markrapp. Atlantis må ikke brukes i bygg eller havre.

Resistens - et økende problem!

De senere årene har vi sett økende problemer med ugras som er resistent mot lavdosemidler (SU/ALS-midler). En er mest utsatt der det har vært ensidig bruk av lavdosemidler gjennom flere år. Redusert jordarbeiding gir en raskere utvikling av problemet, siden resistent ugrasfrø som faller på bakken vil spire raskere enn ugrasfrø som blir pløyd ned. Det er størst problemer med SU-resistens i vassarve og stivdylle, men det er også registrert resistent då, linbendel, balderbrå og hønsegras.

Råd for å forebygge:

For å forebygge utviklingen av lavdoseresistent ugras er det viktig å veksle mellom bruk av lavdosemidler og «ikke-lavdosemidler». Blandinger av lavdosemidler og «ikke-lavdose» er også aktuelt. Se under avsnittet Partnere og egenskaper.

I våre effekttabeller er det lagt vekt på utfordringene med resistens. Til hvert produkt og art er det forsøkt å gi nfo om effekt vs. ulike forutsetninger i åkeren. I tillegg er effekten av hver enkelt av aktuelle partnere informativt satt opp. Hensikten med sprøyteplanene er å gjøre det enklere å finne en god løsning i hver enkelt kornart.  Det er også satt fokus på arealer med og uten utfordringer med resistens.

Les våre tabeller om ugrasbekjempelse i Felleskjøpets Plantevernkatalog.

Plantevernmidler får du kjøpt på Felleskjøpet

Ta kontakt med oss. Finn Felleskjøpet nær deg.

Artikkelen finnes på trykk i Samvirke nr. 4, 2016.