Hønsehirse var først et problem i Vestfold, men den har nå spredt seg til området rundt Oslofjorden og opp til Mjøsa og det er også gjort funn i Rogaland og Trøndelag. Hønsehirse er et problemugras som må tas på alvor. For å hindre utbredelse er det viktig med forebyggende tiltak og tidlig bekjempelse.

Hva kjennetegner hønsehirsa?

Hønsehirse (Echinochloa crus-galli) er en varmekjær, sommerettårig grasart (C4-gras) som spres med frø. Frøplanta er kraftig med brede blad og øyeformet stengel. Akset er greinet med frøene sittende tett på hver grein. Frøtoppene kan ha rødlige eller grønn farge.

Ofte spirer hønsehirse seinere i sesongen enn kornet fordi den er mer varmekrevende. Jordtemperaturen må ofte være opp mot 14˚ C. Hønsehirsa lager flere sideskudd og kan bli som små tuer. Plantene setter aks over en lang tid og frøene drysser lett. En plante lager i gjennomsnitt 400 frø per aks. I verste fall kan ei plante med flere sideskudd produsere 1-2000 frø. Frøene er spiretrege og vil spire over lang tid. De kan overleve opptil 8-10 år i jorda. Dette gjør at hønsehirsa er vanskelig å bli kvitt når den først er etablert. Hønsehirse har potensiale til å bli et større problem enn floghavre i de områdene den etablerer seg. Hønsehirse konkurrerer godt med kornet og forårsaker derfor betydelig avlingstap om den ikke begrenses.

Forebyggende tiltak

Det viktigste er å hindre etablering av hønsehirse. Gå i åkeren og se flere ganger i sesongen. Om det er bare litt hønsehirse vil det være aktuelt å luke. Det er viktig å starte tidlig og gå flere ganger slik at man får tatt plantene før det drysser frø. Godt renhold av redskap og maskiner er viktig for å hindre spredning fra jorde til jorde. Der den er etablert bør en gi den så dårlige forhold som mulig, tidlig etablering av en tett kultur vil hemme hønsehirse.

Planta er lite skyggetålende og vil derfor ikke utvikles i et tett plantebestand, men det er sjelden at hele åkeren er tett nok. Hønsehirse blir 1 til 1,5 meter lang, men kan bli lengre hvis den må strekke seg for å nå opp til lyset.

Kjemiske tiltak i korn

Dersom det er blitt betydelig hønsehirse må åkeren sprøytes. I korn har vi to spesialmidler. Axial og Puma Extra kan brukes i alle kornartene med unntak av havre (ikke i gjenlegg). Axial er i praksis mest aktuell, da den kan brukes lenger ut i sesongen. Puma Extra brukes så tidlig at mye av hønsehirsa ikke har spirt. Effekten er også best på hønsehirsas 2 bladstadiet.

Begge midlene kan brukes fra kornet har 2 blader (BBCH 12). Puma Extra kan brukes frem til ferdig busking (BBCH 29), mens Axial kan brukes noe lenger, frem til flaggbladet så vidt er ute (BBCH 39). Begge midler har effekt på spirt floghavre i tillegg til hønsehirse. Kulturen skal være i god vekst.

Under vekstforhold som gir fremspring av hønsehirse over lang tid bør man vente litt med å sprøyte slik at man får med seg ugras som spirer seint. Axial er da det mest fleksible middelet. Axial tas opp gjennom bladene og strået. Derfor bør ugraset ha minimum 2 blader, men akset må ikke ha kommet fram. I frodig åker og ved sen behandling må en gå opp i dose og væskemengde for å sikre at alle plantene blir behandlet.

Et ugrasmiddel som var nytt i fjor, Attribut Twin, har effekt på flere grasugras deriblant hønsehirse. Attribut Twin kan kun brukes i hvete. Middelet har blad- og jordvirkning og kan brukes fra 2 bladstadiet og frem til ferdig busking (BBCH 29). Midlet krever god jordfuktighet. Da midlet brukes tidlig er trolig effekten ikke tilstrekkelig langvarig til at en helt unngår ny spiring seint i sesongen, men en tar knekken på det som har spirt og spirer 1-3 uker frem i tid.

Blanding med andre midler

Puma Extra kan blandes med noen ugrasmidler, Express Gold/CDQ, Express SX, og Spitfire 333 HL/Tomahawk, samt vekstregulatoren CCC. Det bør ikke blandes mer enn to midler. Brukes Puma Extra alene bør det gå 10-14 dager mellom sprøyting med andre ugrasmidler som ikke er blandbare med Puma Extra.

Axial er blandbar med de fleste soppmidler som Proline, Delaro, Comet Pro, Amistar, Bumper, Acanto Prima, Forbel, Talius og insektsmidler av gruppen Pyretroider (Karate m.fl.). Man kan også blande Axial med vekstregulatorer som Trimaxx/Moddus og CCC, men det anbefales ikke å blande med vekstregulerende midler etter kornets vekststadie BBCH 32. Etter BBCH 32 bør det gå 5 dager mellom vekstregulering og Axial-behandling.

Axial kan blandes med noen ugrasmidler som virker mot tofrøbladet ugras som Express SX, Starane XL og Spitfire 333 HL/Tomahawk, men da bør Axialdosen være minst 80 ml/daa.

Ugrassprøyting med andre midler bør utføres 7 dager før eller etter sprøyting med Axial. Ved bruk av Hussar/Tandem bør det gå minst 10 dager mellom behandlingene. Ved sen behandling og ugunstige vekstforhold anbefales ikke blanding med andre midler.

Kjemiske tiltak i andre kulturer

I alle kulturer hvor en kan benytte Select, Agil eller Focus Ultra vil disse være å foretrekke, de har svært god effekt mot hønsehirse. Bruk av Select forutsetter bruk på små planter. Sencor har også noe effekt, men de små dosene som benyttes, særlig i gulrot vil ikke være tilstrekkelige til å bekjempe hønsehirse.

Hønsehirsa er rangert som det 3. verste ugraset på verdensbasis (floghavre er nr. 13). Hønsehirsa ser ut til å bli et enda verre problem enn floghavre. Derfor er det viktig å gjøre tiltak for å hindre spredning så tidlig som mulig.

Kultur Ugrasmidler
Korn, ikke havre

Hussar, Hussar Tandem
(Hussar midlene brukes normalt for tidlig til at effekten er særlig god).
Puma Extra og Axial har god effekt.
Attribut Twin, KUN I HVETE,

Oljevekster Agil og Focus Ultra er effektive
Potet og diverse grønnsaker

Titus, Fenix (50-75% effekt)

Select, Agil og Focus Ultra er effektive

Mais Titus, MaisTer

Trenger du å kjøpe ugrasmidler?

Ta gjerne kontakt med oss i Felleskjøpet. Vi har butikker over hele landet. Her finner du Felleskjøpet nær deg.

Artikkelen finnes på trykk i Samvirke nr. 5 2017.