Felleskjøpet markedsfører Glyphogan Eco, Roundup Eco og Roundup Flex.

Roundup Flex - ny formulering

Roundup Flex er en ny og forbedret formulering i forhold til andre formuleringer. Den er mer konsentrert da den inneholder 480 g aktivt stoff mot det vanlige som er 360 g per liter.

Økt konsentrasjon

Med økt konsentrasjon reduseres dosen med 25 % i forhold til de kjente formuleringene. Roundup Flex leveres derfor i mindre kanner på 15 liter. Roundup Flex er også noe mere regnfast samt at tiden fra sprøyting til jordarbeiding er noe kortere sammenlignet med andre formuleringer.

Sprøyting mot kveke i modent bygg uten gjenlegg 

Dersom det er mye kveke kan det være aktuelt å sprøyte i moden byggåker uten gjenlegg (ikke såkorn) før tresking. Det sprøytes med 300 ml/daa av et glyfosat-middel, Roundup Eco/Glyphogan Eco eller 225 ml med Roundup Flex.

På etiketten står det: ”Sprøyt kveke, takrør m.m. fra 5 dager etter gulmodning. Tidligere sprøyting reduserer avlinga. Det skal gå minst 7 dager fra sprøyting til høsting. Sprøyt ikke åker til såkorn. Kornåker med fangvekster må ikke sprøytes i moden byggåker eller i stubben om høsten. Preparatet bør kun brukes i moden åker i de tilfeller sprøyting etter høsting blir for seint for å få tilfredsstillende virkning.”

Gulmodning

Gulmodning er stadiet da planta slutter å transportere næring til kornet. Vanninnholdet i kornet er 38-40 % og matinga er ferdig. Skjer sprøytinga tidligere avbrytes næringsinnlagringa og resultatet blir avlingstap. Ei gulmoden plante er gul i farge, med unntak av leddknuter og kornets bukfure. Er åkeren behandlet med strobiluriner, kan halmen være grønnere enn vanlig. Det er derfor utviklinga på kornet som gjelder, kornet kan knipes av med neglen uten at det blir klemt flatt eller at innholdet blir pressa ut. Det er likevel så seigt at det ikke lar seg brekke. 

Behandlingsfrist

Behandlingsfristen er sju dager, dvs. at det skal gå minst sju dager fra sprøyting til tresking. Glyfosatsprøyting i moden byggåker bør kun gjøres i de tilfeller sprøyting etter høsting blir for seint til å få tilfredsstillende virkning. I de fleste områder vil åker som høstes fram til i hvert fall 15. september gi mulighet for behandling i stubbåker.

Sprøyting i stubbåker

Med moderate halmmengder eller når halmen er fjernet, er behandling i stubbåkeren det beste og mest aktuelle alternativet for de fleste. Fordelen med denne metoden er at den kan brukes på alle arealer uansett kornart samt at det ofte gir bedre effekt på rotugras samt ugras som vassarve og tunrapp. Det er viktig at ugraset er i god vekst ved behandlingstidspunktet, og at kveka har minst 3-4 nye blad. Flerårige ugras bekjempes best før eller ved blomstring.

På skifter med redusert jordarbeiding anbefaler vi at det behandles nesten hver høst. Dette for å redusere problemer med vinterettårige arter om våren som balderbrå, vassarve, stemor, rapp-arter m.fl.

Stor variasjon i dosering

I stubbåker er det stor variasjon i dosering som er nødvendig alt etter hvilket problemugras en har. På moderate kvekemengder og der det sprøytes i stubb nesten hver høst vil 150-200 ml/dekar Roundup Eco/Glyphogan Eco eller 120-150 ml/dekar med Roundup Flex være tilfredsstillende på de fleste grasartene samt vinterettårige arter. På side 190-191 i Plantevernkatalogen er det en oversikt over anbefalt dose på ulike ugrasarter.

Er det rotugras, f.eks. dylle og tistel, som er problemet er det nødvendig med dosering opp i 600-800 ml/dekar. Selv med disse dosene kan vi ikke forvente effekt som ikke krever ekstra tiltak for å kontrollere disse artene. Det skal gå 10-14 dager fra sprøyting til jordarbeiding. Sprøytes det på godt utviklet bladverk kan det jordarbeides etter 2 dager ved bruk av Roundup Flex.

Bruk og sprøyteteknikk

Effekten av glyfosat kan påvirkes av vannkvaliteten. Kalkholdig vann reduserer effekten. Bruk derfor små vannmengder der dette er tilfelle, ned i 10 liter per dekar. 

En kort periode med frost (1-2 netter med ned til minus 4-5 ˚C og god temperatur på dagen) reduserer ikke effekten. Ved en lengre kuldeperiode vil effekten reduseres og det tar lengre tid før vi kan gjøre jordarbeiding. 

Sprøyt på tørre planter

Store nedbørsmengder (over 30 mm) like før behandling er negativt. Vent minst 2 dager etter nedbørsmengder som har gjort jorda vannmettet før det sprøytes. Det er viktig at midlet tørker inn på plantene. Det bør derfor sprøytes på tørre planter og det skal helst være 4 timer med opphold etter sprøyting (Roundup Flex 1-3 timer).

Bruk fornuft ved sprøyting og unngå avdrift til nabo eller andre kulturer. Etter bruk bør sprøyta rengjøres med All Clear Extra.

Faktorer som påvirker resultatet:

Faktorer  Viktighet
Plantene i god vekst +++
Kveka minst 3-4 blad +++
Vannmengde under 20 l/daa +++

Oppholdsvær minimum 4 timer
Roundup Flex 1-3 timer

+++
Høy luftfuktighet ++
Sprøyting på formiddagen ++
Tørre planter ++
Optimal sprøyteteknikk generelt ++
Temperatur over 15˚ C +

Les mer om glyfosat her.

Trenger du sprøytemiddel til høstsprøytinga?

Ta kontakt med Felleskjøpet. Vi har plantevernmidlene og kan hjelpe deg.

Her finner du Felleskjøpet nær deg.