Det er derfor ekstra viktig å ha klart for seg hva de ulike midlene virker på og hvor de kan brukes. Dette må være klart allerede ved innkjøp. 

Kjenn til de ulike ugrasene på skiftet

Det er viktig at du kjenner ugrasene på skiftet, enten ved å gå ut å registrere i forkant, eller at du vet det av historikk. Normalt dominerer 4-5 arter. Disse sammen med evt høyt voksende ugrasarter som meldestokk eller klengemaure skal det tas spesielt hensyn til. Felleskjøpets plantevernkatalog inneholder tabeller og sprøyteplaner som gjør det enkelt å velge produkter og kombinasjoner. Det er stor variasjon i effekt og pris mellom ulike produkter.  Vi har et sprang i kostnader til ugrasbehandling i vårkorn fra under 10 kroner pr. daa til over 50 kroner pr. daa. Det er derfor avgjørende at du velger et produkt som gir deg tilbake det som er investert. Hvert enkelt skifte har ofte en spesiell utfordring.

Ikke likt i hvete, havre og bygg

Vi har etter hvert fått mange produkter som ikke kan brukes i alle kornartene. Havre er den arten det er flest begrensninger i produkter og doser.  Det nye og spennende produktet Pixxaro kan ikke brukes i havre. Sist år hadde mange veldig gode erfaringer med Attribut Twin, men det er kun i hvete vi kan nytte dette produktets brede egenskaper mot både frø- og grasugras.

En annen utfordring som krever en plan i forkant, er skifter med hønsehirse og floghavre. Både produkter og biologi setter begrensninger i kombinasjonene som er mulig. Her viser vi i detalj til midlenes etikett. Sett av tid, og lag en plan enten med rådgiveren eller en av våre selgere.

Utviklingsstadiet på ugraset og valg av dose

Utviklingsstadiet på ugraset har betydning for valg av dose. Generelt er stort ugras vanskeligere å bekjempe enn smått. Vi har også produkter på markedet der et av virkestoffene er et jordherbicid. Effekten av disse er helt avhengig av god jordfuktighet og at ugraset ikke har spirt eller er i spiringsfasen. Normalt er 3-4 bladstadiet hos kornet det ideelle for bladherbicidene. For kombinert jord og bladherbicid som Hussar Tandem og Attribut Twin er det litt tidligere. Det samme gjelder Ally Class, der sen behandling øker risikoen for sviskade på kornet. Det nye midlet Pixxaro har et veldig bredt behandlingsvindu, men også her er moderat tidlig bruk å anbefale, før ugraset konkurrerer med kornet om plass og næring.

Temperaturkrav

Generelt er det viktig at det ikke sprøytes i perioder der det er risiko for kuldegrader (nattetemperatur under null), verken i perioden før eller umiddelbart etter behandling. Dette er både med hensyn til produktene, men også at veksten hos ugrasplanter og kulturplanter er god, slik at opptaket er stort hos ugraset, og at kulturplanten raskt bryter ned produktet.

God vekst på kornet er viktig for å forsterke effekten av ugrasmidlene. Ally, Ally Class, Express Gold (CDQ), Express SX, Hussar OD, Hussar Tandem og Starane XL har god effekt ved lave temperaturer, ned mot 5-7°C.  Den nye Pixxaro tilskrives god effekt også ved lav temperatur, 5-8°C.  Mekoprop, MCPA og Spitfire HL vil ha 10-12°C. Arianes S krever god luftfuktighet og temperaturene over 12°C.  I perioder med stor svingning i døgntemperatur vil effekten av disse lett bli for svak på noen arter.

Tørke og vind

Tørke og vind gjør at plantene får et vokslag som hindrer opptaket av midler og vi kan oppleve redusert effekt av de fleste ugrasmidler. Det er forskjell på ugrasartene hvordan dette slår ut. Under slike forhold må man gå opp mot etikettens høyeste tillatte dose, eller utsette behandlingen om det er tilrådelig.

Produktene og egenskapene

Ally SX: Lavdosemiddel som tåler lave temperaturer. Spesielt god på gullkrage og stemor. Bør i vårkorn blandes med f.eks. MCPA mot meldestokk.

Ally Class: Lavdosemiddel i blanding med et svimiddel. Spesialmiddel mot linbendel og stemor. Det eneste produktet som kan brukes mot resistent linbendel i havre. Tåler lave temperaturer. Bør brukes tidlig, for å redusere sviskade på kulturveksten. Enhver form for blanding med andre midler bør unngås, da dette forsterker svimidlets effekt på kulturplanten.

Express SX: Lavdosemiddel med meget bred effekt. Sikker under de fleste forhold. Det arealmessig største produktet i vårkorn. Bør brukes i blanding med Spitfire 333 HL/Tomahawk 200 eller annen partner som Mekoprop eller Ariane S for å få sikker effekt på flere resistente ugras og klengemaure. Det skal tilsettes Biowet klebemiddel. Kan brukes i alle arter.

Express Gold: Lavdosemiddel som er en blanding av Ally SX og Express SX. Denne kombinasjonen sikrer god effekt på det disse hver for seg er svake mot. Også til Express Gold anbefales det partnere på samme måte som Express SX. Brukes i alle arter. Meget aktuell som partner til Pixxaro. Det skal tilsettes Biowet klebemiddel. Tidligere har midlet vært markedsført under navnet CDQ.

Pixxaro. Nytt produkt av året. Godkjent mot frøugras i hvete, spelt, bygg, rug og rughvete (ikke havre). Lav dose og fleksibel i bruk. Består av to ulike virkestoff, som begge har effekt på SU- resistent vassarve og då. Kan brukes ved lave temperaturer. Har effekt på ugras som vi har manglet gode løsninger på, som jordrøyk, tranehals og rødtvetann. Mot arter som balderbrå og stemor, anbefaler vi blanding med Express Gold.

Starane XL: Et lavdosemiddel og fluroxypyr ferdig blandet. God ved lave temperaturer. I vårkorn anbefales en liten tilsetting av MCPA eller Express for å sikre seg mot meldestokk. I områder uten meldestokk brukes det alene. Er det i tillegg stemor anbefales Express Gold framfor Expresss. Starane XL er i likhet med Pixxaro, meget god på vassarve som er resistent mot lavdosemidler.

Ariane S: Allround preparat som virker på de fleste artene vi har registrert resistens mot hos oss. Der stemor og linbendel er dominerende kan et annet produkt velges, men ellers er dette et av de bredeste produktene. Det kreves en god døgntemperatur for at Ariane skal virke optimalt. Brukes i alle arter.

Hussar OD: Lavdosemiddel med bred frøugraseffekt, også mot tunrapp. Effekten er doseavhengig, og i bygg må det ikke brukes mer enn 50-60% av hvetedosen. Må ikke brukes i havre. Skal tilsettes Mero for å få god effekt. Må blandes med Spitfire HL, der det er resistent ugras.

Hussar Tandem: Et kombinasjonsprodukt godkjent i bygg og hvete. Samme aktivstoff som Hussar, i tillegg til et jordherbicid. Skal derfor brukes tidlig, og er avhengig av god jordfuktighet for sikker effekt. Virker på resistent vassarve, balderbrå og linbendel og er derfor et alternativ også der det er resistent ugras. Skal tilsettes Mero.

Attribut Twin: Kom på markedet første gang i fjor. Består av to lavdosemidler (Hussar OD og Attributt SG 70) som selges i en sampakning og alltid må brukes sammen. Attribut Twin har god effekt på grasarter, deriblant kveke. Midlet er kun selektivt i hvete, og må under ingen omstendigheter brukes i andre arter. Skal tilsettes Mero og må brukes tidlig under forhold med god jordfuktighet, fordi den ene parten er et jordvirkede middel.

Blandingspartnere

Vi har enkeltprodukter som kan/bør tilsettes andre produkter, spesielt lavdosemidlene som Express, Express Gold/CDQ , Hussar m.fl. Det er litt ulikt hva de kan bidra med, og vi viser til Felleskjøpets plantevernkatalog for detaljer.

Spitfire HL: Sikrer effekt på vassarve og forebygger resistens. Sikker effekt på resistent vassarve med den godkjente doseringen. I tillegg sikres det en god effekt på klengemaure. Særlig aktuell i blanding med Express, Express Gold og Hussar OD.

MCPA: I førsterekke partner i Starane XL og Ally under tørre forhold mot meldestokk. Men også en partner med andre midler når det er utfordringer med rotugras. Merk at det er ulike doser som skal brukes i de ulike situasjonene.

Mekoprop: Dette har mange av de samme egenskapene i seg som Spitfire HL, men er en litt dyrere løsning. Derimot gir den en effekt på blant annet balderbrå som kan være viktig i områder der man mistenker resistens mot denne arten. I likhet med MCPA er den også av de beste mot rotugras.

Atlantis er ingen resistensbryter, men kan i vårhvete være en aktuell partner for å oppnå effekt på markrapp. Se for øvrig engen sprøyteplan for vårhvete i Felleskjøpets plantevernkatalog.

Grasugras kan være et problem

Særlig på vendeteiger der jorda er pakket. Mye høstkorn i omløpet gir gjerne større utfordringer med grasugras. Når det gjelder grasugras er det først og fremst tunrapp som er dominerende, men de senere årene har også markrapp blitt et økende problem. Grasugras kan ikke bekjempes i havre. Atlantis og Attribut Twin  må ikke brukes i bygg, bare hvete. Hussar Tandem og Hussar OD kan nyttes i både hvete og bygg, men doseringen i de ulike artene er ulike.

Plantevernkatalogen og fagpersoner

Som verktøy for valg av produkt er plantevernkatalogen viktig. Den gir en rask oversikt over midlene i de ulike kornartene, enten via virkningstabeller eller via sprøyteplaner. Der gis det også informasjon om pris, slik at du som bruker raskt ser hva de ulike produktene koster i forhold til hverandre.

Vi har forsøkt på en visuell måte å vise de artene som har resistens og de ulike produktene/kombinasjonene overfor de ulike artene. Katalogen finner du på nett, eller ved henvendelse på nærmeste avdeling eller samarbeidende lag. Ta kontakt med våre fagpersoner lokalt så kan de bistå i de utfordringene ugraskampen gir.

Plantevern får du kjøpt på Felleskjøpet

Ta gjerne kontakt med oss. Her finner du Felleskjøpet nær deg.

Artikkelen finnes på trykk i Samvirke nr. 4, 2017.