Floghavre - et alvorlig ugras i korndyrking

Floghavre forekommer mest på Østlandet, spesielt i indre dalstrøk. Planten er mer sjelden på Vestlandet, men spredt i Trøndelag, og svært sjelden videre til Troms. Floghavre er et alvorlig ugras i korndyrkingen i Norge og ellers i verden.

Vanligvis er floghavre en kraftig plante med 30-150 cm høye, opprette stengler og er nær beslektet med dyrket havre. Småaksene er samlet i en stor åpen topp. Fra hvert småaks vokser det ut en lang, knebøyd snerp, i motsetning til dyrket havre som mangler snerp. En plante kan produsere opp til ca. 250 frø pr. plante.

Til forskjell fra dyrket havre drysser floghavrefrøene veldig lett av risla.  Frøene har snerp som krøller seg når det er tørt og retter seg ut når det er fuktig. På den måten kan frøet lirke seg ned i jorda. Ved jordarbeiding blir frøene blandet inn i hele ploglaget. Floghavre kan spire fra det meste av ploglaget og en del av frøene er spiretrege, så frøene spirer fram over lang tid i vekstsesongen. Det er vanskelig å bli kvitt floghavre, for frøene er svært levedyktige og kan overleve mange år i jorda. Floghavre konkurrerer godt med kornet og forårsaker derfor betydelig avlingstap om den ikke begrenses. 

Hønsehirse - det 3. verste ugraset på verdensbasis

Hønsehirse (Echinochloa crus-galli) er et varmekjært sommerettårig gras (C4-gras) som spres med frø. Frøplanta er kraftig med brede blad og øyeformet stengel. Akset er greinet med frøene sittende tett på hver grein. Ofte spirer hønsehirse seinere i sesongen enn kornet fordi det er mer varmekrevende.

Hønsehirse lager ofte flere sideskudd og kan bli som små tuer. Plantene setter aks over en lang tid og frøene drysser lett. Aksene som står over åkeren er lett synlige med rødlige eller grønn farge. En plante lager i gjennomsnitt 400 frø per aks. I verste fall kan ei plante med flere sideskudd produsere mange 1000 frø, 750 000 er registrert. Dette medfører en betydelig større evne til rask oppformering enn floghavre. Frøene er spiretrege og kan spire i lang tid, og de kan overleve opptil 8-10 år i jorda. I de siste åra har hønsehirse blitt et stort problemugras i åpenåker i enkelte områder, særlig Vestfold og Østfold.

Hønsehirsa er et så alvorlig problem at Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å gjøre en risikovurdering av betydningen av ugraset. Mattilsynet vil bruke vurderingen for å se om det er aktuelt å sette i verk tiltak for å hindre at hønsehirsa sprer seg. Det er ventet at VKM kommer med sine anbefalinger i løpet av våren.

Forebyggende tiltak

Det viktigste er å hindre etablering. Gå i åkeren og se flere ganger i sesongen. Om det er bare litt floghavre og hønsehirse vil det være aktuelt å luke. Det er viktig å starte tidlig og gå flere ganger slik at man får tatt plantene før det drysser frø. Godt renhold av redskap og maskiner er viktig for å hindre spredning fra jorde til jorde.

Floghavre har sin egen forskrift hvor man er forpliktet til å gjennomføre disse tiltakene. 1 oktober 2015 fastsatte Landbruks- og matdepartementet ny Forskrift om floghavre. Det er relativt små endringer fra siste forskrift når det gjelder drift av jordbrukseiendommene, men meldeplikten og kravet til bekjempelse er skjerpet. Les forskriften her.

Kjemiske tiltak i korn

Dersom det er blitt betydelig med floghavre eller hønsehirse må åkeren sprøytes.

I korn har vi to spesialmidler. Axial og Puma Extra kan brukes i alle kornartene med unntak av havre. De skal ikke brukes i gjenlegg med unntak av Puma Extra som kan brukes i underkulturer med kløver og fangvekst av raigras. I tillegg til floghavre og hønsehirse har Axial også effekt på noen andre grasarter som raigras, åkerkvein og markrapp.

Begge midlene kan brukes fra kornet har 2 blader. Puma Extra kan brukes frem til ferdig busking (BBCH 29), mens Axial kan brukes noe lenge, frem til flaggbladet så vidt er ute (BBCH 39). Floghavren og hønsehirsa skal ha spirt for at midlene skal ha effekt, og kulturen skal være i god vekst. Puma Extra må alltid blandes med klebemiddel når den brukes alene.

Bekjemp også ugras som spirer seint

Under vekstforhold som gir fremspring av floghavre og hønsehirse over lang tid bør man vente litt med å sprøyte slik at man får med seg ugras som spirer seint. Axial er da det mest fleksible middelet. Axial tas opp gjennom bladene og strået. Derfor bør ugraset ha minimum 2 blader, men risla eller akset må ikke ha kommet fram. I frodig åker og ved sen behandling bør en gå opp i dose og væskemengde for å sikre at alle plantene blir behandlet.

På grunn av hønsehirsas voksemåte kan det være problematisk å få tatt alle plantene med en sprøyting.

I år er det kommet et nytt ugrasmiddel som kan brukes i høst- og vårhvete, Attribut Twin, som har effekt på floghavre og hønsehirse. Midlet har blad- og jordvirkning og kan brukes fra 2 bladstadiet og frem til ferdig busking (BBCH 29). Vi har foreløpig begrenset med erfaring.

I oljevekster og grønnsaker har midler som virker mot kveke og floghavre også effekt på hirser, Agil 100 EC og Focus Ultra.

Blandinger - og hva er blandbart?

Puma Extra kan blandes med noen ugrasmidler, CDQ, Express, Gratil og Tomahawk, samt vekstregulatoren Cycocel 750. Det bør ikke blandes mer enn to midler. Brukes Puma Extra alene bør det gå 10-14 dager mellom sprøyting med andre ugrasmidler som ikke er blandbare med Puma Extra. Midlet er også blandbar med de fleste insekts- og soppmidler (ikke Acanto Prima).

Axial kan blandes med ugrasmidlene Express, Starane XL og Tomahawk, men da bør Axialdosen være minst 80 ml/daa. Ugrassprøyting med andre midler bør utføres 7 dager før eller etter sprøyting med Axial. Ved bruk av Hussar OD/Tandem bør det gå minst 10 dager mellom behandlingene.

Man kan også blande Axial med vekstregulatorer som Moddus Start, TrimaxxModdus M og Cycocel 750, men det anbefales ikke å blande med vekstregulerende midler etter kornets vekststadie BBCH 32. Etter BBCH 32 bør det gå 5 dager mellom vekstregulering og Axial-behandling. Axial er blandbar med de fleste sopp- og insektsmidler. Ved sen behandling og ugunstige vekstforhold anbefales ikke blanding med andre midler.

Dosering i korn:

Produkt Ugras Dosering ml/daa
Puma Extra Floghavre, spillkorn av havre,
hønsehirse og busthirse 
100-120
Axial Spillkorn av havre 60-90
  Floghavre 70-90
  Hønsehirse og busthirse 60-120
  Raigras etter bruk som fangvekst 90-120

Hønsehirsa er rangert som det 3. verste ugraset på verdensbasis (floghavre er nr 13). Hønsehirsa ser ut til å bli et enda verre problem enn floghavre. Derfor er det viktig å gjøre tiltak for å hindre spredning så tidlig som mulig.

Plantevernmidler fås kjøpt på Felleskjøpet

Trenger du råd og veiledning? Finn Felleskjøpet nær deg. 

Atrikkelen vil finnes på trykk i Samvirke nr. 5, 2016.