Aktivt mikroliv gjør også at jordstrukturen blir bedre, og planterøttene kan hente vann og næring i et større jordvolum.

Riktig kalktilstand - en forutsetning for dyrking

Riktig kalktilstand / pH er sammen med grøfting en grunnleggende forutsetning for dyrking av alle vekster. Det gjelder for korn og grønnsaker så vel som grasproduksjon og overflate dyrkede beiter. Skal plantene trives og få tilgang på næring, må pH være omkring 6,0 – eksakt rett nivå avhenger av hva som skal dyrkes. Under vises optimale pH verdier for ulike vekster, disse varierer litt med jordart.

Optimale pH-intervaller 
Plantevekster pH(H2O), intervall
Fôrvekster 6,5 - 7,3
Kålvekster 6,5 - 7,0
Rødkløver 6,2 - 7,0
Hvete og bygg 6,0 - 6,5
Havre 5,8 - 6,3
Timotei, engsvingel, engrapp, bladfaks og hundegras  5,8 - 6,5
Raigras *) 6,3 - 7,0 
Poteter 5,5 - 6,0
(Nedrebø & Nome 1976) *) Westerwolds raigras vurdert over engelsk raigras i pH-krav 

Råd om kalking

På side 11 i vår Gjødsel brosjyre er det gitt noen generelle råd rund kalking. Mer detaljert informasjon om kalking av eng og beite finnes i artikkelen Gjødsling og kalking av eng og beite.

Nitrogenfiksering

God kalktilstand er en forutsetning for å få til effektiv nitrogenfiksering. Jord med lav pH er mindre egnet til økologisk drift. Registeringer utført på indre Østlandet i eng viser en tydelig økning i mengde fiksert N per dekar når pH kommer over 6,0.

pH i jorda N-fiksering i kløvereng,
kg N/daa og år
<6,1 7,0
6,1 - 6,5 13,0
6,6 - 7,0 13,0
>7,0 12,0

Tillatte kalktyper brukt i økologisk produksjon

Debio har på sine sider listet opp en rekke kalkprodukter som er tillatt brukt i økologisk produksjon, disse er:

  • Agri Dol
  • Agri Dol Granulert
  • Agri Grov
  • Agri Mel
  • Agri Åte
  • Agri Micro
  • Breivik Fin grovkalk
  • Visnes Fin grovkalk
  • Visnes Åtingsmiddel

Viktige egenskaper

Agri Dol inneholder magnesium som er viktig i seg selv for plantene, men også grasets innhold av magnesium er viktig for helsen til drøvtyggere. Jordanalysetallene for magnesium (Mg-AL) bør være over 9. Kalking er den enkleste og rimeligste måten å tilføre magnesium på.

Agri Micro strøs i husdyrrom eller gjødselkjeller, og gir bedre flyteevne på husdyrgjødselen med mindre tilsatt vann. I tillegg reduseres mengden fluer når det strøs i husdyrrommet.

Visnes Åtingsmiddel er spesialkalk for raskere snøsmelting og har liten kalkverdi.

For spørsmål - ta kontakt med Felleskjøpet

Finn din lokale fagkonsulent.

Finn Felleskjøpet nær deg.