Kvekebekjempelse kjemisk i stubbåker er den desidert viktigste og ofte den mest effektive i kampen mot både ulike former for rotugras og ikke minst kveke.  Det som er viktig er at vi har tid til å vente på gjenvekst så lenge at vi har en stor og aktiv bladmasse å avsette produkt på, og at transporten av produkt går ned i røttene på plantene.  Det krever ofte 3-4 ukers gjenvekst etter høst, uten at halm eller andre høsterester hemmer gjenveksten av ugraset.

Kveke

Det sprøytes på planter i god vekst og som har fått 3-4 friske blad. Normalt vil det kreves så lang veksttid etter tresking at det ikke er mulig å etablere høstkorn når man sprøyter i stubb. Med vanlige glyfosatformuleringer skal det gå 10-14 dager før det jordarbeides etter behandling. Det er ikke alltid at kveka har mistet farge på denne tiden.

Med Roundup Flex så er det nok med 2 dager fra behandling til jordarbeiding. På arealer der det er brukt Attribut Twin, kan det stå igjen noen flekker med kveke som ikke strekker seg. Der er det nok med 2-3 uker fra høsting til man kan forvente en god effekt av glyfosat. Mange har erfaring for at Attribut Twin er effektiv nok, og ikke trenger «supplerende» behandling om høsten.

Viktig at behandling skjer på stigende temperatur

Hos oss kan det gå langt ut i oktober før vi har tilfredsstillende gjenvekst på kveka. Det er ingen redusert effekt av glyfosat om vi har hatt en eller et par netter med nattefrost. Det som er viktig er at plantene behandles på stigende dagtemperatur og at de skal være frie for rim. Sprøyting på kveld sent på høsten vil vi ikke anbefale. Vi mener å ha sett eksempler på at sterk doggfall under eller like etter sprøyting har forringet effekten på kveke.

Aktuelle midler

Aktuelle midler. Tabell.

Annet rotugras

Det er litt ulike erfaringer med hvor god effekten er på ulike rotugras. Med en tidlig høst og gode fuktighetsforhold, får vi på mange av artene en gjenvekst. Mot burot og hestehov har vi erfaring med god effekt, sjøl ved vanlig kvekedosering av glyfosat. Mot tistel er det ønskelig å øke til 5-600 ml av en 360 formulering.  Mot åkersnelle har glyfosat tilnærmet ingen effekt. Dog kan man merke seg hvor flekkene med snelle er, og så behandle dem en ekstra runde med f. eks MCPA neste år i kornet. 

Pass på åkerholmer og kantvegetasjon

Ikke bli fristet til å kjøre glyfosat ut over det arealet som er dyrket. Det gjør at vi blottstiller arealer for invasjon av de vanskelige ugrasartene som så kommer inn i åkeren.  Plei åkerkantene på en slik måte at det er et godt etablert grasdekke. Dette er det beste for å hindre vanskelige ugras i å etablere seg.

Bruk og sprøyteteknikk

Effekten av glyfosat kan påvirkes av vannkvaliteten. Kalkholdig vann reduserer effekten. Bruk derfor små vannmengder der dette er tilfelle, ned i 10 l / daa. Over 20 liter pr daa frarådes når det gjelder glyfosat. Etter større nedbørsmengder bør vi vente et par dager, slik at vannet er drenert vekk fra rotsonen. Det er viktig at midlet tørker inn på planta og det bør derfor sprøytes på tørre planter. Det skal helst være 4 timer med opphold etter sprøyting. Under ustabile forhold anbefales Roundup Flex, som bare trenger 1 time opphold for å være tatt opp i planta.

Bruk fornuft ved sprøyting og unngå avdrift til nabo eller andre kulturer. (Husk at det skal veldig lite til for å ødelegge en nyetablert høstkornåker). I den sammenheng kan vi nevne at det ser ut som om store dråper ikke reduserer effekten av glyfosat. Kjørehastigheten skal ikke overstige 7 km/ time for at resultatet skal bli bra.

Tilsatsmidler til glyfosat?

Fra andre land anbefales og brukes det ulike tilsatsmidler til glyfosat. Etikettene hos oss gir ingen slike anbefalinger og vi har ikke grunnlag for å gi noen anbefalinger av tilsatsmidler. Noen ønsker å bruke klebemidler, men vi fraråder dette da det øker risikoen for avdrift.

Gjør klart for vinteren

Ofte er glyfosatbehandling i stubb det siste som gjøres av sprøytearbeid for sesongen. Vask og rengjør sprøyta med All Clear Extra. Gjør sprøyta klar for vinteren med å tilsette frostvæske mv slik at rør og slanger ikke fryser og pakninger ikke tørker ut.

Faktorer som påvirker resultatet

Faktor Viktighet
Plantene i god vekst  ++++
Kveka minst 3 – 4 blad  +++
Vannmengde under 20 l/daa  +++
Oppholdsvær minimum 4 timer  +++
Høy luftfuktighet  ++
Sprøyting på formiddagen  ++
Tørre planter  ++
Optimal sprøyteteknikk generelt  ++
Temperatur over 15 °C  +

 

Glypper
Vi kommer i år med en ny glyfosatformulering med handelsnavnet Glypper.
Det er en egenutviklet formulering fra Adama, som tidligere leverte Glyphogan Eco. 
Registreringen er identisk med andre glyfosatformuleringer, men har 10 dager behandlingsfrist i modent bygg.
Glypper er en 360 formulering. Den omsettes i 20 liters kanner.

Felleskjøpet har plantevernmidlene

Vi har butikker over hele landet. Her finner du Felleskjøpet nær deg.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr. 7, 2017.