Dette er samme leverandør som leverer Opti Care og Aminosol, som ble markedsført i 2017.

De nye enkeltnæringsproduktene vil være aktuelle der en forventer eller der det er mangel på ett enkelt næringsstoff, henholdsvis bor, mangan eller sink. I slike tilfeller er det normalt best å tilføre dette næringsstoffet alene og eventuelt supplere med et bredspektret produkt senere. I korn har f.eks. mangel på sink og/eller mangan størst utbredelse. I oljevekster dreier det seg oftest om bor, og i poteter mangan og magnesium.

Hvorfor bruke bladgjødsel?

Hovedpoenget med bladgjødsling er først og fremst å avhjelpe mangel i situasjoner hvor det ikke er aktuelt å tilføre næringsstoffer gjennom røttene. Næring gitt som bladgjødsel gir muligheter for raskt opptak, men kun små mengder kan tilføres på denne måten. Derfor supplerer og utfyller bladgjødsel NPK/Fullgjødsel®, Opti-NS og Kalksalpeter™.

Brukes bladgjødsel for å oppnå store avlinger uten at det er mangler, vil man normalt velge et produkt med mange næringsstoffer, tilført flere ganger. Det kan være i perioder med rask plantevekst når røttene ikke har kapasitet til å ta opp nok næringsstoffer, eller det er forhold i jorda som gjør at enkelte næringsstoff er utilgjengelig for plantene (feil pH). Det kan også være i situasjoner med næringstap ved utvasking, eller i situasjoner hvor plantene er stresset av for eksempel tørke eller oksygenmangel.

Bor 150 Lebosol

Flytende løsning i 10 liter kanne til bruk ved bormangel i jord- og hagebruksvekster. Mest brukt i frukt og grønnsaker. Aktuell til borkrevende vekster som for eksempel oljefrø og kløver, samt i korn for å forebygge mangel ved bruk av NPK-gjødsel uten bor. Med 70 ml Lebosol bor/daa tilføres like mye bor som ved borholdig NPK-gjødsel, bruk ikke over 100 ml Lebosol bor/daa i korn.
Inneholder 150 gram bor per liter. Skal tilsettes sist i tanken grunnet produktets høye pH. Dosering generelt er 50-300 ml/daa.

Mangan 500 Lebosol

Flytende suspensjon i 5 liters kanne til bruk ved manganmangel i jord- og hagebruksvekster, størst problem på jord med høy pH. I korn fra før ugrassprøyting til 1. leddknute er synlig. Gjentas ved behov etter 10-14 dager.

Inneholder 500 gram mangan per liter. Dosering 100-200 ml/daa.

Zink 700 Lebosol

Flytende suspensjon i 5 liters kanne til bruk ved sinkmangel i jord- og hagebruksvekster, størst problem på jord med høy pH. I korn frem til 3-blad stadiet. Gjentas ved behov etter 10-14 dager i korn, kløver og potet. 

Inneholder 700 gram sink per liter. Dosering 50-100 ml/daa.

Aminosol - en plantestimulant

Aminosol er en plantestimulant og skiller seg ut fra de andre bladgjødslene. Det er en organisk NK-gjødsel til korn, potet, grønsaker og frukt, med basis i aminosyrer. Aminosol styrker planter som er stresset og forbedrer opptaket av plantevernmidler og annen bladgjødsel. Hussar brukt i bygg gir gulning, men vi så i 2017 at på den delen av jordet hvor det var kjørt med en blanding av Hussar og Aminosol var det klart mindre gulning enn der Hussar var brukt alene.

Opti Care - et multinæringsprodukt

Opti Care er et lett flytende multinæringsprodukt som typisk brukes for å øke avlingen der man ikke kjenner til mangler. Aktuelt når kulturen av en eller flere årsaker «står i stampe» og trenger hjelp til å komme på offensiven igjen. Produktet er også et godt alternativ å bruke forebyggende før og under den mest intensive vekstperioden.

Bruksegenskapene til Opti Care er svært gode. Produktet blander seg lett i vannet og kannene er lett å skylle ren. Siden produktet er så lettflytende og blander seg lett, er det minimal fare for tetting av filter og siler.

Kan blandes med det meste

Blandbarhetstabell for våre Azelis-produkter og ulike typer av plantevernmidler finnes i Felleskjøpets plantevernkatalog. Der finnes også produktomtale og veiledende dosering.

Kan brukes av alle - økologisk og konvensjonelt

De tre nye produktene er alle oppført i Debio sitt register for driftsmidler til økologisk produksjon sammen med Aminosol. Dette er altså produkter som kan brukes uansett om driftsformen er konvensjonell eller økologisk.

Felleskjøpet selger bladgjødsel

Her finner du Felleskjøpet nær deg.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr. 2 2018.