Biologi

Glansbillene overvintrer i omkringliggende vegetasjon og er først aktive ved temperaturer over 8 °C. Når temperaturen kommer over 10-15 °C flyr de inn i oljevekståkeren. Der spiser de (gnager hull) på blomsterknoppene, og dette fører til at det blir få skulper. Skaden fortsetter fram til pollen er lett tilgjengelig fra åpen blomst. Når oljevekstene blomstrer gjør ikke glansbillen lenger skade.

Resistenssituasjonen

Undersøkelser for noen år tilbake viste at vi i mange områder har glansbiller som er resistente mot pyretroider. Vi skal ta utgangspunkt i at dette fortsatt er situasjonen og at vi må regne med at resistens kan forekomme i alle områder vi dyrker oljevekster, uansett dyrkningshistorikk på skiftet eller i områdene omkring.

Sprøytestrategi

Glansbillene gjør størst skade tidlig. Sprøyt på tidlig knoppstadie første gang derom temperaturen er god.  Sjekk nede i vekstpunktet/knoppene på oljevekstene. Sitter det 1 bille per plante tidlig skal det sprøytes.  Vi kan ikke forvente en spesielt lang effekt i perioder med sterk vekst og høye temperaturer. Da har vi stadig ny innflyging og konsentrasjonen fortynnes, samtidig med at midlene brytes ned. Det er derfor viktig å følge opp behandlingen med flere behandlinger.  Ved høyt smittepress bør behandlingsintervallet være 5-7 dager, ved lavere smittepress kan intervallet være 7-12 dager.

Mavrik er et nytt produkt vi anbefaler

Vi har i år fått på markedet et helt nytt produkt, som tilfører oss et nyttig supplement. Mavrik er et pyretroid, men virker på resistente glansbiller. Samtidig er produktet skånsomt overfor nyttedyr som humler og bier. Det har ikke repellerende effekt mot bier, men selektiviteten er basert på at det ikke passer inn i bienes proteinreseptor (Adama 2017). Vi anbefaler at ingen lenger benytter de andre pyretroider som Karate, Fastac, Decis m. fl mot glansbiller fordi vi har bedre alternativer både mht nyttedyr og effekt. Vi anbefaler Mavrik til først behandling, så følges den opp med Steward og/eller Biscaya. Alle tre produktene har ulike virkemåte og har effekt på resistente glansbiller.

Det har ingen hensikt i å sprøyte mot glansbille etter sent knoppstadium (BBCH 57).

I vårraps er det utarbeidet følgende skadeterskler for rapsglansbiller:

  • Tidlig knoppstadium: 0,5-1,0 biller i gjennomsnitt per plante.
  • Middels tidlig knoppstadium: 1-2 biller i gjennomsnitt per plante.
  • Sent knoppstadium: 2-3 biller i gjennomsnitt per plante.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr. 6, 2017.