Felleskjøpet Agri selger to gjødselvarianter fra Grønn Gjødsel AS, unntatt på Vestlandet, hvor vi har to varianter av Marihøne-gjødsel levert fra Norsk Naturgjødsel AS. Når det gjelder Grønn Øko er denne laget av økologisk kyllinggjødsel.

Produktspekter organisk gjødsel

I tabellen nedenfor ser du de to typene du kan velge mellom.

Produktnavn Kg gjødsel/daa som
gir 6 kg total-N
Grønn NPK 8-3-5 Ca  75
Grønn Øko NPK 5-3-2 Ca 120

På Vestlandet forhandler Felleskjøpet ”Marihøne-gjødsel” fra Norsk Naturgjødsel AS på Jæren. I tabellen nedenfor ser du de to typene du kan velge mellom.

Produktnavn Kg gjødsel/daa som
gir 6 kg total-N
Marihøne Pluss 8-4-5 Ca  75
Marihøne 4-1-2 Ca 150

Løsningen med to leverandører er valgt for å få minst mulig fraktkostnader og dermed lavest mulig pris til kunde. 

Bruksområder

Organisk gjødsel sikrer god næringsforsyning på skifter som ikke tilføres husdyrgjødsel. På eng og beite med lite kløver er det svært aktuelt å tilføre slik økologisk handelsgjødsel for å sikre nok fôr til dyra.

OBS - begrensninger for noen produkter!

Vær klar over at ved bruk av gjødsel som er tilsatt ”animalske biprodukter” må det gå minst 21 dager fra gjødsla spres til graset høstes eller beitedyr slippes.

Grønn 8K og Marihøne Pluss er tilsatt kjøttbeinmjøl og begrensningen gjelder for disse produktene, men ikke for Grønn Øko og Marihøne 4-1-2.

Gir god respons ved lite plantetilgjengelig næring

Næringskrevende vekster som hvete og bygg vil gi god respons på organisk gjødsel når det er lite plantetilgjengelig næring i jorda. Gjødsla er også svært aktuell i kulturer hvor produktet har høy salgsverdi, eksempelvis spelthvete, frøeng, bær og grønnsaker. På økologiske driftsenheter hvor en frykter at grovfôravlinga kan bli i knappeste laget, vil tilførsel av organisk gjødsel være svært aktuelt for å unngå grovfôrmangel.

Organisk gjødsel kan spres med sentrifugalspreder

I spredetest utført med flere fabrikat sentrifugalspredere erfarte man at det mates ut om lag halv mengde sammenlignet med mineralgjødsel. Les artikkelen Råd om spredning av organisk gjødsel

Egenskaper

  • Grønn Gjødsel-produktene er pelleterte, diameter 4,5 mm og kuttet kort. Gjødsla er luktsvak, men ikke luktfri! Den leveres i 600 kg storsekk med innersekk og dobbelt bunn.
  • Marihønegjødsel er pelletert og er ca 3,5 mm i diameter. 500 kg storsekk med innersekk og dobbelt bunn.

Hvordan skal gjødsla lagres?

Tørket kyllinggjødsel trekker til seg fuktighet svært lett. Gode lagringsforhold er avgjørende for at kvaliteten ikke skal forringes. Ved utelagring anbefales 2 paller som underlag med en kraftig presenning over som går godt ned langs sida på sekkene. Lettpresenning frarådes. 

Gjødslas innhold

Fjørfegjødsla kommer fra dyr fôret med koksidiostatika-fritt fôr.

Grønn Øko 5-3-2 og Marihøne 4-1-2 er helt enkelt kyllinggjødsel som er pelletert, og i Grønn Øko er kyllinggjødsla fra økologiske fjøs.

Grønn 8K 8-3-5 og Marihøne Pluss 8-4-5 er tilsatt kjøttbeinmel og vinasse for å gjøre gjødsla mer næringsrik. Vinasse er et kaliumrikt biprodukt fra produksjon av bl.a. gjær. Det tilsettes for å heve innholdet av kalium. Organisk gjødsel tilsatt kjøttbeinmjøl og vinasse tillates brukt til økologisk drift.

"Debio sin positivliste"

Alle fire gjødseltypene står i Debio sitt «driftsmiddelregister». Vær klar over at en må dokumentere overfor Debioinspektør behovet for tilførsel av slik gjødsel. Relevante argumenter er mangel på husdyrgjødsel, næringsfattig jord, dårlig kløvertilslag eller kravfulle vekster.

Hvor mye bør tilføres av N/daa i økologisk drift?

I EUs nitratdirektiv er 17 kg N/daa fra husdyrgjødsel satt som øvre grense for tilførsel av total-N. Dette er den eneste grensa som er hjemlet i lovverket. I praksis er det imidlertid lite aktuelt å tilføre mer enn 8 kg total-N/daa i økologisk drift med mindre det dreier som om helt spesielle vekster innen grønnsaksproduksjon. Med totalnitrogen menes summen av nitrogen bundet i organiske forbindelser og det som er mineralsk (nitrat og ammonium). 

Felleskjøpet selger organisk gjødsel

Ta kontakt med en av våre fagkonsulenter på plantekultur, eventuelt logge inn på Min gård for bestilling på web. Du kan også kontakte vår Kundetjeneste, tlf. 72 50 50 50 og taste 3-1.

Felleskjøpet har butikker over hele landet. Du finner oss her.