Skrevet av: Ragnar Dæhli, produktsjef gjødsel/kalk, Arne Lilleengen, produktsjef redskap

Jevn spredning gir økonomisk- og miljømessig gevinst

Moderne sentrifugalspredere med avansert teknologi er som skapt for norske forhold. Aller størst nytte oppnås på små, kuperte skifter med ujevn fasong. Jevn spredning av mineralgjødsel gir stor økonomisk- og miljømessig gevinst, blant annet fordi nitrogen (N) overlegent er det «driftsmidlet» som sterkest påvirker avlingsmengde- og kvalitet.

Nye og langt mer avanserte spredere

For noen år siden var spredere med to skåler det mest avanserte en fikk kjøpt av sentrifugalspredere. Etter hvert har det kommet teknologiske nyvinninger i form av kantspredefunksjonalitet, veieceller, seksjonskontroll og GPS-navigering.

Noen kornprodusenter har også tatt i bruk såkalt Yara N-sensor som måler fargen på åkeren (klorofyll-tettheten) og oversetter det til plantenes behov for nitrogen. Den funksjonaliteten er ikke aktuell i eng.

Uheldige følger av ujevn spredning

Størst nytte av gjødsla fås ved jevn spredning. Utilsiktet overlapping fører til legde i både åker og eng. Det gir redusert avling, redusert avlingskvalitet, større innhøstingskostnader og mer slitasje på høstemaskinene. Ujevn spredning betyr også at det stedvis tilføres mindre gjødsel enn behovet, med den følge at en ikke utnytter potensialet. Tidvis ser en også gule striper som overhodet ikke har blitt gjødslet.

Grunninnstillinger av spreder og traktor fortsatt like viktig

Behovet for riktige grunninnstillinger av spreder og traktor faller ikke bort med de nye maskinene. Tvert om! Med økende spredebredde blir det større konsekvenser når utgangspunktet er feil.

Følgende MÅ være stilt inn før spredning:

  • Avvatring i begge retninger
  • Høyde over bakken (eller kulturen)
  • Korrekte spredevinger
  • Hastighet på spredeskivene
  • Traktorens kjørehastighet

I tillegg må kjøreavstanden mellom draga være i samsvar med valgt spredetabell. Spredetabellene for de gjødseltypene Felleskjøpet selger, kan du finne på «Min gård» og via vår Produkt- og spredetabell på våre nettsider. Du kan også finne de på appen «Min gård».

Kantspredning

Kantsprederfunksjonalitet har eksistert en del år. Dagens løsning er enkelt beskrevet en mekanisk- eller hydraulisk innretning som begrenser spredebredden på ene siden. Gjødsla konsentreres på et smalere areal. Det er ønskelig fordi kanten av jordet ikke kan spres med overlapp. Overlapp er prinsippet jevn spredning med sentrifugalspredere bygger på.

Viser kantspredning med traktor på jordet. Illustrasjon.

Kjøreavstand, teknisk hjelpemiddel

Felleskjøpet forhandler flere typer utstyr som hjelper deg å holde korrekt avstand fra forrige drag. Et display som monteres i førerhytta hjelper deg å holde rett avstand. Dette er utstyr som også kan benyttes ved andre arbeidsoperasjoner. Et eksempel er spredning av plantevernmidler der det ikke er kjørespor, eller at kulturen ikke har spirt enda.

En enkel Starguid GPS skjerm. Illustrasjon.

Den dyrkede jorda i Norge er gjerne kuperte skifter i alle fasonger

Det er fort gjort å tenke at presisjonsjordbruk og presisjonsspredning av mineralgjødsel først og fremst er aktuelt for store, rasjonelle enheter i utlandet eller på flatbygdene her til lands. Men så er det faktisk slik at dess færre rette kanter et skifte har, og dess mindre skiftet er, dess dårligere blir fordelinga uten teknologisk assistanse. Det blir overlapp mot vendeteiger og i innsnevringer («kiler»). Dyrkejord i Norge kjennetegnes også ved at den er kupert, og det byr på tilleggsutfordringer.

Den dyrkede jorda i Norge er gjerne kuperte skifter i alle fasonger. Illustrasjon

Veieceller

På spredere med veieceller hviler gjødselbeholderen på ei ramme med veieceller. De måler og regulerer fortløpende mengden gjødsel som mates ut. Denne innretningen utligner de kreftene som påvirker når en kjører oppover, nedover eller i sidehelling, dvs. årsaker til at eldre modeller mater ut varierende mengder når terrenget endrer seg.

Seksjonskontroll

Åkersprøyter er oppdelt i seksjoner som kan kobles ut og inn. Sentrifugalspredere fås nå også med tilsvarende funksjonalitet. Det er løst ved at sprederens arbeidsbredde er delt opp i seksjoner på to og to meter. De kan kobles ut og inn. Dermed blir det mulig å snevre inn spredebredden når en kommer til innsnevringer.

GPS-spredning

Med posisjonsnavigering kan en lese av på en monitor hvor på jordet en kjører, og ikke minst; hvor en har kjørt. På det viset kan en fortløpende stenge av spredeseksjoner når en kommer til vendeteiger eller «kiler» slik at en unngår overlapp. Det kan gjøres manuelt med touch-screen, men ut- og innkobling styres vanligvis automatisk.

GPS-spredning. Illustrasjon

Lavere forbruk av gjødsel ved presis spredning

Dess mindre et skifte er, og dess mer «uforme» det er, dess større areal vil bli dobbeltgjødslet uten hjelp av seksjonskontroll og posisjonsnavigering. På vanskelige skifter kan presis spredning redusere gjødselforbruket med 20-30 %. I tillegg til reduserte gjødselkostnader og mindre næringstap, vil det bety større avling av høyere kvalitet.

Avansert utstyr til gode priser

Felleskjøpet forhandler Kverneland-Accord spredere med funksjonalitet som er beskrevet over. For eksempel koster modell CL Geospread med automatisk seksjonskontroll fra kr 108.670,-. Dette er utstyr med stor kapasitet, og svært godt egnet for maskinsamarbeid og særlig entreprenørvirksomhet. Det å utrangere sentrifugalsprederen av eldre modell, og ta i bruk presisjonsspredning, kan være en svært god investering.

Kontakt oss i Felleskjøpet

Ytterligere opplysninger fås ved å kontakte produktsjef redskap Arne Lilleengen, fagsjef plantekultur Hans Trygve Lund og produktsjef gjødsel/kalk Ragnar Dæhli