Smittepresset blir mindre når en reduserer mengde plantemateriale ved god jordarbeiding. Vekstskifte (veksling mellom plantearter) er også viktig, fordi en da veksler på arter som ikke blir angrepet av de samme sjukdommene.

Utvikling av soppsjukdommer er svært klimaavhengig

Temperatur og hyppighet av regn er av betydning for sjukdomsutviklingen. Forsøk og erfaringer viser at det kan være svært økonomisk lønnsomt å soppbehandle både hvete og bygg, mens havre ikke gir så sikre avlingsutslag. I tillegg til økt avling forbedres også kvaliteten som økt hl-vekt, mindre fusarium med mer, noe som gir bedre avregning.

Mange av soppsjukdommene må bekjempes før en ser synlige symptomer. Et hjelpemiddel til å vurdere behovet og når en skal bekjempe er modellen VIPS (vips-landbruk.no). I modellen legges det inn sort, jordarbeiding, forgrøde (vekstskifte), sådato, værforhold før og prognose fire dager frem i tid.

Smittepress mellom høst- og vårkorn

I år med relativt mye høstkorn bør en også være oppmerksom på at det kan være økt smittepress av mjøldogg og gulrust. Disse sjukdommene overlever bare på levende plantemateriale, og med en mild vinter er sannsynligheten for at det er smitte tilstede relativ stor. Gulrust og mjøldogg er artsspesifikke, dvs at smitte ikke overføres mellom de ulike kornartene, men smitteoverføring skjer mellom høst- og vårform av arten.

ThermoSeed og beising

Soppsjukdommer som kan følge med såkornet er fusarium ssp., hvetaksprikk, bipolaris, ulike typer sot, bygg- og havrebrunflekk. Sertifisert såkorn blir alltid sjekket for soppsjukdommer. Er det mye smitte blir det beiset eller ThermoSeed-behandlet etter behov. ThermoSeed er en helse- og miljøvennlig varmebehandling av kornet. Her brukes det ikke kjemi, og valg av ThermoSeed såkorn er praktisk bruk av integrert plantevern (IPV).

Forskjell på kornarter og sorter

Av vårkornartene er det som regel behov for soppbekjempelse i hvete og bygg. Spørsmålet er om man skal behandle en eller to ganger. I havre er det som oftest bare behov dersom det er utsikter til fusarium i blomstringa.

Det er forskjellig på de ulike sortene hvor mottakelige de er for ulike sjukdommer. Dette ser vi spesielt i vårhvete hvor sortsforskjellene er store når det gjelder gulrust. Bjarne er meget svak mot gulrust og bør derfor soppbehandles to ganger. Zebra er litt mindre mottakelig, mens Mirakel er generelt sterk mot sjukdommer. Ofte ser vi at sjukdomsresistens avtar over år, og en skal derfor følge med i åkeren. Av byggsortene er som regel 6-rads sortene svakere enn 2-radssortene. En fullstendig oversikt over de ulike egenskapene til sortene finner du i Vårkornkatalogen og Plantevernkatalogen.

Midler vi har til rådighet

Tabellen under viser hvilke produkter som er på markedet, hvilke aktive stoffer de inneholder og de ulike virkningsmekanismene. For å redusere risikoen for utvikling av resistens (at midlene får nedsatt virkning delvis eller helt mot visse soppsjukdommer) bør man veksle og/eller blande mellom de ulike produktene.

Tabell som viser hvilke plantevernmidler som er på markedet for sopp i korn.

Anbefalinger i bygg

De mest vanlige sjukdommene i bygg er grå øyeflekk, byggbrunflekk, noe spragleflekk og bipolaris. Mjøldogg har vi lite av pga resistens hos sortene. Det er også sortsforskjeller vedrørende aks/stråknekk. 6-rads sortene har stort sett dårligere stråkvalitet og sjukdomsresistens enn 2-rads sortene. Smittepresset i byggåkeren øker med redusert jordarbeiding og der en har bygg etter bygg.

Ved sterkt smittepress er det aktuelt med to behandlinger. Første behandling fra begynnende strekking (BBCH 31-35). Gode byggmidler er Acanto Prima og Delaro. En god og rimelig løsning er f.eks. 50 ml Acanto Prima + 20 ml Bumper kombinert med vekstregulering, 15-30 ml Trimaxx. Det er da aktuelt å sprøyte andre gangen rundt / rett etter skyting. Aktuelle midler er Delaro, Delaro + Bumper, Proline eller Proline i blanding med Comet Pro/Delaro. Aviator Xpro i 60 ml i bygg er produktet vi anbefaler der en av hovedutfordringene er spragleflekk.

I de fleste tilfeller vil én gangs behandling rundt skyting være tilstrekkelig i bygg. Det er de samme midlene som er nevnt over som er aktuelle,  da med en dose tilpasset smittepress og gjenstående veksttid. Utføres behandlingen rett før skyting (senest når første snerp er synlig) er det aktuelt å blande inn Cerone om en ikke har vekstregulert tidligere.

Anbefalinger i vårhvete

Er det lite sjukdomssmitte eller en har sorter med god sjukdomsresistens, for eksempel Mirakel, bør det være tilstrekkelig med én sprøyting. Da er det aktuelt å kjøre rundt aksskyting (BBCH 45-55). Aktuelle midler er Aviator Xpro (første valget) eller blandinger Proline / Comet Pro / Delaro / Bumper. En bør bruke en tilstrekkelig dose som varer frem til tresking. Det er aktuelt å tilsette 10-15 ml Proline i Aviator Expro for å få lang nok virkningstid.

Vårhvete kan, under relativt kjølig (4-15 ˚ C) og fuktig vær, være utsatt for stråknekker (mest vanlig i høstkorn). Aktuell behandling er fra begynnende strekking (BBCH 31). Tidlig behandling er også aktuelt der en har dårlig vekstskifte. Ved godt vekstskifte kan en drøye første sprøytingen noe til rundt strekking (BBCH 32-37).

Det er flere alternativer, f.eks en blanding av Proline og Comet Pro (40-60 ml+ 35 ml/daa) eller Delaro+ litt Proline (50 ml+25 ml/daa). Det er også et alternativ å blande Delaro med Bumper (20 ml+37 ml/daa). I tillegg vil Talius i en moderat dose ha en meget sikker og forebyggende effekt mot mjøldogg i utsatte sorter, samt at den «booster» effekten av blandingspartnerene.

Sorter svake mot gulrust

I sorter som er svake mot gulrust bør det også kjøres en tidlig behandling avhengig av værforhold og smittepress. Erfaringer fra i fjor viste at en tidlig behandling gir god forebyggende effekt mot gulrust, og at det er fornuftig å inkludere et strobilurin i blandingen. Aktuelle blandinger er de som er nevnt over. Dersom det allerede er et etablert angrep av gulrust er Forbel det eneste produktet som kan slå ned et angrep. Bruk minimum 50 ml på et etablert angrep. For å få effekt på andre sjukdommer enn gulrust og mjøldogg må et annet middel tas med i blandingen.

Har en sprøytet tidlig (BBCH 31) bør andre gangs behandling skje rundt aksskyting (BBCH 45-55). Var første sprøytingen noe senere kan en drøye litt til rundt blomstring (BBCH 55-65) alt avhengig av vær og smittepress. Aviator Xpro er første valget i aksbehandling i hvete. Her skal maksdosen på 80 ml alltid brukes. Dersom det er regn under blomstringa og risiko for utvikling av fusarium, bør en tilsette 10-15 ml Proline for at en skal få god nok effekt på denne sjukdommen. Er andre sprøytingen utført rundt aksskyting (BBCH 45-55) er det lengre frem til tresking, og her bør det også tilsettes 10-15 ml Proline for at effekten skal vare frem til tresking.

Anbefalinger i havre

Havre er det ikke tradisjon for å sprøyte mot bladflekksjukdommer. Forsøk viser imidlertid at en også her kan få en avlingsøkning. Problem med fusarium og mykotoksiner gjør det mer aktuelt å sprøyte i havren. Det er risiko for fusarium dersom det er fuktig og relativt varmt vær under blomstringa.

Fusariumsoppen kan utvikle giftstoffer (mykotoksiner) og kornet blir mindre egnet til mat eller fôr. Sprøytingen må derfor utføres ved blomstring (BBCH 61). Sprøyting vil halvere mengden av mykotoksinene (DON) i høsta korn. Det er bare det aktive stoffet protiokonazol, som har effekt mot fusarium. Proline, Delaro og Aviator Xpro inneholder dette aktive stoffet. Det må brukes maks dose Proline, 80 ml, for å få god nok effekt. Delaro og Aviator Xpro må tilsettes Proline for tilstrekkelig mengde med protiokonazol. På Vips-landbruk.no kan du beregne tidspunktet for når havren blomstrer.

Kjøp dine plantevernmidler på Felleskjøpet

Her finner du Felleskjøpbutikken nær deg.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr. 5, 2017.