Langt på veg dobbelt så mye svovel med Sulfan

Kombinasjonen av høyere svovelinnhold og lavere nitrogeninnhold gjør at svoveltilførselen blir vesentlig høyere med Sulfan sammenlignet med Opti-NS, faktisk 80 % høyere.

Eksempel:

  • 10 kg N i Sulfan (42 kg) gir 2,5 kg svovel (S)
  • 10 kg N i Opti-NS (37 kg gjødsel) gir samtidig 1,4 kg svovel (S)

Næringsinnhold i Sulfan vs Opti-NS

Både Sulfan og Opti-NS inneholder kalsium og magnesium. Nitrogenet er som ammoniumnitrat, dvs. like mengder ammonium og nitrat.

  Sulfan Opti-NS
Total-N 24% 27%
Ammonium-N 12% 13,5%
Nitrat-N 12% 13,5%
Svovel 6,0% 3,7%
Kalsium, tot. 8,6% 5,7%
Magnesium, tot. 0,6% 0,7%

Både Sulfan og Opti-NS er granulerte. De leveres kun i storsekk.

 gjødselsekken YaraBela Sulfan. Foto.

Hvordan er prisen på Sulfan?

Sulfan koster det samme som Opti-NS. Men fordi Sulfan inneholder mindre nitrogen, er nitrogenet dyrest i Sulfan, ca. 1,3 kr/kg dyrere enn i Opti-NS. Så fremt Opti-NS dekker plantenes svovelbehov, gir den best lønnsomhet.

Plantetilgjengelig svovel vaskes lett ut

For å vurdere når det er størst behov for å gjødsle med svovel (S), er det nyttig å vite at svovel og nitrogen oppfører seg ganske likt i jorda. Plantetilgjengelig svovel (sulfat) og nitrogen (spesielt nitrat) er begge utsatt for utvasking. Derfor må en forvente at jordas innhold av lettløselig S (sulfat) er lavt om våren, spesielt i nedbørrike områder med ustabile vintre.

Mineraliseringa går sakte i kald jord

Organisk materiale i jorda, herunder planterester i alle former, samt husdyrgjødsel, inneholder svovel. Men disse svovelkildene må brytes ned (mineraliseres) før svovelet frigjøres i en form som plantene kan bruke. Det er mikroorganismer som forestår nedbrytinga, og de arbeider ikke når jordtemperaturen er lav. Derfor øker behovet for tilførsel av svovel i kalde og våte vårer/ forsomrer.

Jordart og svovelmangel

Lett, moldfattig jord, som f.eks. sand, og tørkesvak morene er mest utsatt for svovelmangel.

Ingen rask svoveleffekt av husdyrgjødsel

Det må gå ei viss tid før svovel i husdyrgjødsel er plantetilgjengelig. På kort sikt kan faktisk strørik husdyrgjødsel som grismøkk forårsake svovelmangel. Grunnen er at mikroorganismene som bryter ned den organiske delen av husdyrgjødsla også må ha svovel. Det betyr at de konkurrerer med plantene om svovelet som er løst i jordvæska, slik som sulfat.

Biorest

Noen store interkommunale renseanlegg leverer biorest til landbruket. Det er observert svovelmangel ved bruk av slik gjødsel. En sannsynlig årsak er konkurranse om svovel slik som beskrevet for husdyrgjødsel. Derfor er det relevant å kombinere biorest med Sulfan.

Sulfan til gjødsling av eng?

Eng dyrkes over hele landet med store variasjoner i plantesammensetning, jordarter, nedbørsforhold, klima m.m. Der det «grunngjødsles» med husdyrgjødsel, vil en i de fleste tilfeller dekke plantenes svovelbehov ved å kombinere med Opti-NS eller den svovelrike Fullgjødsla 25-2-6. Men ikke alle steder, og spesielt de som supplerer med relativt små mengder mineralgjødsel bør vurdere Sulfan. Derfor er Sulfan et interessant gjødselslag der flere av risikofaktorene omtalt over slår inn.

Aktuell i korn?

I kombinasjon med strørik husdyrgjødsel kan Sulfan være et bedre valg enn Opti-NS i vårkorn, spesielt på lett, moldfattig jord hvor sulfat er ekstra utsatt for utvasking.

Oljevekster trenger mye svovel 

Høstraps trenger mye svovel om våren og ved vårgjødsling svarer høstraps med meravling når de får mye svovel. Her er Sulfan klart å anbefale framfor Opti-NS.  Oljevekster trenger nesten dobbelt så mye svovel som korn. Sulfan bør derfor være førstevalg for den som vil delgjødsel i oljevekster.

Gjødsel får du kjøpt på Felleskjøpet

Kontakt en av våre lokale salgs- og fagkonsulenter eller kontakt Kundetjenesten.

Du kan også bestille gjødsel på web: Bondens Min Side.

Finn Felleskjøpet i ditt nærområde.