Det er to aktuelle sprøytemidler å bruke om høsten

Om høsten er det to aktuelle midler som kan brukes, Atlantis WG og Boxer. Det er viktig å sprøyte til rett tid og kjenne til ulikhetene for de to midlene.

Fordeler ved høstsprøyting

Her er trukket frem noen av fordelene ved å sprøyte om høsten:

  • Sikker grasugraseffekt pga. bekjempelse av smått ugras
  • Resistensbryting mot SU-resistent vassarve
  • Høstkornet får et forsprang på ugraset om våren
  • Enklere bekjempelse om våren

Atlantis WG - egenskaper og bruk

Atlantis WG er et lavdosemiddel (SU) med hovedsakelig bladeffekt. Atlantis skal brukes fra kornets 2-4 bladstadie. Best virkning får en på smått ugras i god vekst. Dose 15-25 g per dekar og Mero skal tilsettes.

Atlantis har meget god effekt på tunrapp, åkerkvein, raigras, balderbrå, då, linbendel, vassarve (ikke SU-resistens vassarve) og oljevekster, samt god effekt på markrapp.

Etter behandling med Atlantis kan kornplantene få en forbigående gulning avhengig av vekstforhold, dose og sort. Unngå utsikter til nattefrost i 3 påfølgende netter. Atlantis skal ikke brukes i høstbygg eller i høsthvetesorten Magnifik.

 Bildet viser sprøyteglipp i høsthveteåker. Foto: Anne G. Kraggerud

Boxer - godkjent i alle høstkornartene

Boxer er godkjent brukt i alle høstkornartene og er hovedsakelig et jordherbicid (80 %). Boxer kan brukes straks etter såing og frem til kornets 2-3 bladstadiet (BBCH 00-13). Optimal sprøytetid er imidlertid når sprøytesporene akkurat blir synlig i åkeren, ca. ettblad-stadiet. Dosering 200-300 ml per dekar.

Boxer har meget god effekt mot tunrapp. Den virker også meget effektivt mot knereverumpe og åkerkvein samt at den har noe virkning mot markrapp (høyeste dose). Av frøugrasene har Boxer meget god effekt mot blant annet vassarve, klengemaure og rødtvetann samt god effekt på stemor.

Boxer - resistensbryteren

Da Boxer har en helt annen virkemekanisme enn andre ugrasmidler er den også en resistensbryter, og bekjemper SU-resistens vassarve. Dosen bør da være minimum 200 ml per dekar.

Bekvem jord (ikke for mye klump) gir best virkning av Boxer. Kornet skal sås minst 3 cm dypt og være godt dekket av jord. Passende jordfuktighet gir gode virkningsforhold, men Boxer virker også godt under tørre forhold. Effekten kan reduseres noe på humusrik jord. Etter kraftig regn, slik at røttene lider av luftmangel, kan en forbigående gulfarging oppstå. Boxer bør ikke brukes i perioder med nattefrost.

Ellvis høsthvete om våren viser effekt av sprøyting med Boxer + Atlantis om høsten. Foto.

Skal plantevernmidlene blandes eller brukes alene?

Midlene kan brukes alene eller i blanding. Ved blanding kompromisser man litt på optimalt behandlingstidspunkt for hvert preparat, men bekjemper en bredere ugrasflora. Dosering 10-15 g Atlantis+ 50 ml Mero + 120-200 ml Boxer. Høyeste dosering gir sikrere effekt og brukes ved mye ugras og resistent vassarve. Ved stressa åker, spesielt ved vannmettet jord og mye nedbør bør midlene ikke brukes.

Effekttabell om høsten 

 Tabell som viser effekt ved bruk av ulike plantevernmidler om høsten. Tabell.

1) Evt SU-resistent balderbrå må bekjempes om våren.
2) Minimum 200 ml mot resistent vassarve.

Åkeren må kontrolleres!

Kontroller alltid åkeren etter behandling for å se effekter og bygge erfaringer. Sjekk åkeren på nytt om våren for å avgjøre om ytterligere ugrasbekjempelse er aktuelt på hele eller deler av skiftet. Les alltid etiketten før bruk av plantevernmidler.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr. 7, 2016.