Riktig pH er nødvendig for å få høy utnytting av gjødsla gjennom rotutbredelse

Landbruket i Norge har behov for å tilføre mer kalk i dyrka mark. Undersøkelser i 2011 viste at det ble kun tilført 7 kg CaO/daa (tilsvarer 15 kg kalk/daa), noe som er godt under halvparten av det som trengs for optimal plantevekst. Da bør pH ligge mellom 6-7 for korn og gras.

Kalk er viktig for livssyklusen til alle planter

Alle planter trenger kalsium og magnesium i sin livssyklus. I tillegg har kalsium og magnesium evne til å nøytralisere syre i jordsmonnet slik at pH øker. Konsekvensen av kalkbehovet er at det blir tilført mineralgjødsel, avling blir kjørt bort, og et våtere klima øker faren for avrenning av næringsstoffer som ikke tas opp av plantene. (Se Tabell 1 for optimal pH i ulike jordtyper).

Ved pH under 6,0 reduseres tilgjengeligheten av næringsstoffer som blant annet fosfor, kalsium og magnesium. Samtidig vil aluminium og mangan være så tilgjengelig at det blir giftig for plantene, og opptaket av blant annet kalium overstiger behovet som plantene har og fortrenger plassen til andre næringsstoffer.

En annen effekt av lav pH, er at den senker aktivitetsnivået til sopp og bakterier. Omdanning av organisk materiale går sakte, og samspillet mellom jordliv og planter er svakt. Levevilkårene for mikroorganismene i jorda er best, på lik linje med plantene, ved en pH på mellom 6-7. 

Tabell 1: Veiledende mål for pH i jord med ulikt innhold av mold og leire (Jordbruksverket 2013).

Kalktabell. Leirinnhold i % og jordart. Tabell.

Kalking påvirker strukturen i jorda

God kalktilstand bidrar positivt på strukturen i jorda. Det blir en bedre tilgang på luft, bedre infiltrasjonsevne, raskere opptørking og ofte større avlinger som en følge av nevnte effekter. En god jordstruktur er også et godt tiltak for å hindre at næringsstoffer som fosfor forsvinner fra jorda og bidrar til forurensing i miljøet.

Avlingsgrunnlag og plantevekst

Kornplanter tar opp mesteparten av næringa i tidsrommet fra tre uker etter såing (to blad-stadiet) og frem til avsluttende busking. Det er med andre ord i denne perioden at avlingsgrunnlaget blir lagt, og det er ekstra viktig at næringstilgangen er god. For å utnytte avlingspotensiale må det i tillegg være god næringsforsyning under stråstrekking og frem mot aksskyting.

Næringsopptak

Også etter aksskyting vil næringstilgangen være av betydning, men da først og fremst med tanke på proteininnholdet. Bygg er for øvrig den planten med kortest periode for optimalt næringsopptak.

En godt tilpasset jordarbeiding, med god innblanding av organisk materiale og kalk, vil legge forholdene godt til rette for at plantene kan få en god og effektiv oppspiring og vekst videre i sesongen.

Kalk er viktig uansett driftsform

Om våren er utfordringen å få næringsstoffene tilgjengelig for kornplantene tidlig i vekstsesongen, noe som er mer utfordrende i en økologisk driftsform enn i en konvensjonell. Man er avhengig av at de biologiske prosessene i jorda fungerer optimalt for at gjødsla skal kunne utnyttes på best mulig måte. I en jord som er kalkrik, varm, fuktig og veldrenert vil omsetningen skje raskt og plantene får rikelig tilgang på næringsstoffer.

Ta jevnlige jordprøver!

Det er uansett viktig å ta jordprøver jevnlig for å sjekke at pH i jorda er optimal for den produksjonen man ønsker, og at jorda inneholder nok av de viktigste næringsstoffene. Husk at ved god pH blir også næringstilgangen god og utnyttelsen av tilført næring øker.

Du finner våre butikker her i ditt nærområde.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr. 8 2016.