Valg av art - sammenlign resultatene

Hvilken høstsådd vekst skal en velge? Tabell 1 kan gi noen indikasjoner. Tallene i tabellen er tatt fra svenske sortsforsøk i årene 2012 – 2016 i klimasone D og E (tilsvarer Sør-Norge). Resultatene er fra ulike forsøksserier slik at de ikke er direkte sammenlignbare, men de gir en god indikasjon. Det er derfor viktigere å se på avstanden mellom tallene enn den enkelte verdien. I tillegg til avling og veksttid må en legge vekt på overvintringsevne. Høstbygg har klart dårligere overvintringsevne enn de andre høstkornartene.

Tabell 1. Sammenstilling av resultater fra svenske sortsforsøk (klimaområde D + E behandlede ledd) i årene 2012-2016.

Art Sort Avling, kg pr. daa Veksttid, dager
Høstrug Livado 1038 322
Høsthvete Ellvis 1080 317
Rughvete Empero 1042 313
Høstbygg Mercurioo 1094 312

Høsthvetesorter som tilbys

Felleskjøpet vil levere såkorn av MagnifikKuban og Ellvis høsten 2017. I tillegg vil det være svært begrensede mengder av den nye sorten Ozon. Felleskjøpet kan også levere økologisk høsthvete, Festival. Møllene ønsker mest mulig Kuban på grunn av stabil bakekvalitet. Magnifik er den mest vinterherdige sorten. Kuban og Ellvis ligger høyt i avling og har bedre falltall enn Magnifik.

Felleskjøpet vil også tilby fôrhvetesorten Jantarka. Den gir stor avling, men vil ikke bli avregnet som mathvete.

Gir god respons på soppsprøyting

Høsthvete har, som tabell 2 viser, gitt svært positiv respons på soppsprøyting. Når plantene holdes friske lenger mates kornet bedre, 1000-kornvekta øker og resultatet er en avlingsøkning på om lag 90 kg pr. daa. Hektolitervekta har også økt med soppsprøyting. Dette er viktig fordi det tillegges relativt stor vekt ved prisavregning.

Tabell 2. Avling og 1000 kornvekt i ulike høstkornsorter med og uten soppsprøyting, middel av 35 felt på Østlandet 2011- 2016

Jantarka blir klart sterkere angrepet av gulrust enn de andre høstkornsortene, men Kuban kan også være utsatt. Ellvis har vært den sterkeste sorten mot gulrust så langt.

Høstrug - sorter og egenskaper

Rug har et godt rotsystem og den klarer seg bedre enn andre kornslag på næringsfattig og tørkesvak jord. Skal en oppnå gode avlinger og utnytte potensialet i hybridsortene, må likevel gjødsling og jordarbeiding følges opp, og gode arealer brukes. Rug overvintrer og dekker godt og har stor evne til å konkurrere mot ugras.


Felleskjøpet vil i år levere såkorn av den velkjente hybridsorten Palazzo. I tillegg vil vi tilby hybriden Livado som har gjort det svært godt i de interne sortsprøvingene til Graminor (se tabell 3). Begge sortene er yterike, men har noe svakt strå og bør stråforkortes.

Tabell. 3 Avling i Palazzo og Livado i interne sortsforsøk hos Graminor 2016, Feltene er vekstregulert

Sort Avling, kg pr. daa
Palazzo 851
Livado 956

Både Palazzo og Livado selges i enheter med 1 million spiredyktige korn. En storsekk inneholder 12 enheter og rekker til 45 daa ved tidlig såing (slutten av august). Ved såing tidlig i september bør såmengden økes, og en storsekk rekker til 38-43 daa. Fra midten av september økes såmengden ytterligere og storsekken rekker til ca 35 daa. For å finne riktig såmengde divideres vekten på sekken med antall daa den skal dekke.

Ikke dyrk rug på samme skifte i flere år

Rug kan bli angrepet av mjøldrøye. Smitten kommer fra jorda, og det er ikke mulig å bekjempe den kjemisk. Rug bør derfor inngå i et vekstskifte og ikke dyrkes på samme skifte i flere år. Partier som inneholder mer enn 1 gram mjøldrøye pr. kg korn vil bli avvist og det blir ikke utbetalt oppgjør. Felleskjøpet har startet optisk rensing av rug i Larvik. Dette kan berge partier som ellers vil bli avvist.

Rughvete 

Interessen for rughvete er økende. Felleskjøpet vil levere den yterike sorten Empero, både konvensjonell og økologisk. Den har langt strå og vil ha behov for vekstregulering. Rughvete kan også bli angrepet av gulrust.

Kilder:
Jord- og Plantekultur 2017, NIBIO bok Vol 3 nr. 1, 2017
Interne resultater fra Graminor
Sortsforsøk Sveriges lantbruksuniversitet