Effekter av delgjødsling

I høstkorn deles gjerne vårgjødslinga i to, og en tredje rett før skyting for økt protein. Denne gjødselstrategien er et verktøy for å påvirke antall aksbærende strå mot et optimalt antall framfor et maksimalt. Vårhvete delgjødsles i første rekke for å øke proteinmengden, men som for høstkorn kan delt gjødsling gi økt avling, mindre legde, redusert næringstap og ev. sparte kostnader. Delgjødslingstidspunkt Delgjødsling ved begynnende stråstrekning (og ev tidligere) gir økt avling, men har marginal effekt på proteinmengden. Motsatt gir gjødsling ved skyting økt proteinmengde, men avlingsresponsen er liten. Ved skyting kan en forvente det trengs 2-4 kg N/daa for å øke proteininnholdet med 1 prosentenhet (0,25-0,5 prosentenheter per kg N). Responsen avtar med økende avlingsnivå. I en tett hveteåker trengs det 3-4 kg N/daa for å øke proteininnholdet med 1 prosentenhet. Gjødsling innenfor en to-ukersperiode ved skyting er mest effektivt for å øke proteininnholdet.

 

Proteingjødsling

Grensen for laveste proteininnhold i mathvete ble for få år siden hevet fra 10,0 til 11,5 %. Derfor må det tilføres mer nitrogen enn tidligere for å oppnå matkvalitet. Kvalitetstillegget er størst i vårhvete (se tabell 1). Men avkastningen kan være like stor i høsthvete fordi uten «proteingjødsling» er det bare unntaksvis at høsthvete komme over 11,5 % i proteininnhold.

Tabell 1: Kvalitetsbetaling av mathvete

 

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Klasse 4

Klasse 5

 

Prot. øre/kg

Kvalit. øre/kg

Prot. øre/kg

Kvalit. øre/kg

Prot. øre/kg

Kvalit. øre/kg

Prot. øre/kg

Kvalit. øre/kg

Prot. øre/kg

Kvalit. øre/kg

>13,5%

14,3

11

14,3

13

11,1

-8

6,3

-13

4,8

-15

13,0

11,1

11

11,1

13

7,9

-8

6,3

-13

4,8

-15

12,5

6,3

11

6,3

13

3,2

-8

3,2

-13

3,2

-15

12

0

11

0

13

0

-8

0

-13

0

-15

11,5

-3,2

11

-3,2

13

-3,2

-8

-3,2

-13

-3,2

-15

< 11,4

Fôrkorn

 

Fôrkorn

 

Fôrkorn

 

Fôrkorn

 

Fôrkorn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valg av gjødselslag

OPTI-NS brukes i de fleste tilfeller, den er rimeligst og inneholder svovel som er positivt for proteinkvaliteten. Kalksalpeter koster 50-60 % mer per kg N, men har et fortrinn under tørre forhold fordi den løser seg lettere opp (mer hygroskopisk) enn andre gjødseltyper.

Bladgjødsling med Flex N18 eller Flex N22 er aktuelle supplement til «vanlig» delgjødsling med mineralgjødsel.

Kvalitetsklasser

Kvalitetsbetaling for mathvete er størst i klasse 1, 2 og 3, dvs. i vårkorn (se tabell 2).

Tabell 2: Mathvete – sorter i kvalitetsklasser

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Klasse 4

Klasse 5

Mirakel (vår)

Bjarne (vår)

Zebra (vår)

Magnifik (høst)

Ellvis (høst)

 

Rabagast (vår)

Krabat (vår)

Olivin (høst)

 

 

 Quarna (vår)

Caress (vår)

Kuban (høst)

 

 

 Senorita (vår

 

Skagen (høst)

 

 

 

 

Ozon (høst)

 

 

 

 

Praktik (høst)

 

 

 

 

Norin (høst)

 

 

 

 

Festival (høst)

 

 

Mer informasjon

NIBIO i samarbeid med landbruksrådgivinga har gjort omfattende forsøksarbeid med delgjødsling i hvete. Følgende publikasjoner fra NIBIO anbefales: