Dette medfører endrede regler for godkjenning av plantevernmidler, men også for bruk av plantevernmidler.

Plikt til å redusere risikoen for vannforurensning

Her settes det krav til at en skal hindre forurensning av vannforekomster.

 • Plantevernmidler skal aldri brukes nærmere enn tre meter fra overflatevann dersom ikke annet er angitt på plantevernmidlets etikett
 • Minsteavstand til drikkevannsbasseng er 50 meter
 • Det er forbudt å bruke spredeutstyrets pumpe til å fylle vann direkte fra vassdrag.

I tillegg skal alle som bruker plantevernmidler i nærheten av vannforekomster gjøre hensiktsmessige tiltak for å redusere risikoen for forurensning av vann.

Tiltak som skal vurderes er:

 1. Prioritering av plantevernmidler som ikke er klassifisert som farlige for vannmiljø
 2. Prioritering av de mest effektive spredningsteknikkene, slik som bruk av utstyr som gir mindre avdrift
 3. Skadebegrensningstiltak som kan redusere risikoen for forurensing utenfor de sprøytede områdene som følge av avdrift, avrenning og drenering, f.eks. større buffersoner enn tre meter

Nytt er også at det må dokumenteres hvilke tiltak som er gjort.

Krav til integrert plantevern

For å redusere bruken av plantevernmidler skal alle som bruker yrkespreparater sette seg inn og bruke de generelle prinsipper for integrert plantevern. Integrert plantevern tar utgangspunktet i skadegjørerens biologi og naturlige fiender, og omfatter alle tilgjengelige metoder som bekjemper/begrenser skadegjørerne på plantene. Kjemisk midler kan brukes når andre metoder ikke er effektive nok. Integrert plantevern er god agronomi i praksis.

De 8 generelle prinsippene for integrert plantevern

Her er en kortversjon: 

 1. Forebygg og/eller utrydd skadegjørerne ved hjelp av alternative metoder som vekstskifte, resistente sorter, god dyrkingsteknikk, bevaring av nytteorganismer og godt renhold
 2. Kjenn skadegjørerne og søk råd hos rådgiver
 3. Bruk varslinger, prognoser og skadeterskler når disse finnes
 4. Velg ikke-kjemiske metoder når de er tilstrekkelig effektive
 5. Velg de beste og mest skånsomme plantevernmidlene mht miljø og helse
 6. Begrens bruken av plantevernmidler og andre tiltak til det nødvendige ved f.eks. redusert dose og antall behandlinger
 7. Motvirk utviklingen av resistens, velg kjemiske midler med omhu
 8. Sjekk om tiltakene har virket godt nok

Det skal også her dokumenteres og føres journal hvor det går frem hvilke vurderinger som er gjort, eventuelle prinsipper som er benyttet, og en begrunnelse for valgene som er tatt.

Plantevernjournal

Dokumentasjon til utføring av sprøytearbeidet (dose, skifte, middel mm) er de samme som tidligere. I tillegg er det som nevnt over krav om dokumentasjon av tiltak for å redusere risikoen for vannforurensning samt bruk av de 8 generelle prinsipper for integrert plantevern. Dette kan føres i samme journal eller hver for seg. Journalen(e) skal oppbevares i minimum 3 år. Norsk Landbruksrådgiving i samarbeid med KSL-Matmerk jobber med å lage forslag til en slik Plantevernjournal som omhandler all nødvendig dokumentasjon.

Funksjonstesting

Yrkesmessig bruk av plantevernmidler skal skje med spredeutstyr som tilfredsstiller de krav som følger av vedlegg 1 i plantevernforskriften. Kravene er tilsvarende de som var tidligere, men ikke så spesifikke. Spredeutstyr som tilfredsstiller relevante harmoniserte standarder antas å oppfylle vedleggets krav. Fra 1.1.2020 skal sprøyteutstyret testes hvert tredje år mot hvert femte år nå.

Autorisasjon for kjøp og bruk

Det er samme krav til autorisasjon for å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler, men praktiseringen ved å kunne hente plantevernmidler med fullmakt er ikke lenger tillatt. I tillegg skal de som skal gi yrkesmessig veiledning om kjemisk plantevern ha autorisasjon.

Kortere avviklingsregler

Når et plantevernmiddel mister sin godkjenning er det tillatt å importere og selge i 6 måneder dersom ikke kortere frist fremgår av vedtaket. Plantevernmiddelet kan brukes og lagres i inntil i 1 år til, dvs totalt 18 måneder fra opphørsdato. Legg merke til at det heller ikke er tillatt å ha det på lager etter denne perioden.