Vekstsesongen i Norge er så kort at det er begrensede muligheter til å finne såkorn i andre markeder. Vi må se til de andre nordiske landene, men selv der dyrkes det ofte sorter som er seinere enn de vi normalt dyrker i Norge. Noen av sortene er testet i offisielle norske forsøk slik at vi vet hvordan de presterer. Andre sorter er testet av Graminor uten å ha vært med i de offisielle forsøkene. En del av sortene er ikke testet i Norge og da er vi avhengig av å se på resultater fra andre land. Vi vil legge mest vekt på resultatene som kommer fra områder som samsvarer med norske forhold. I tillegg til å basere oss på publiserte forsøksresultater har vi et godt samarbeid med foredlerne på Graminor som kommer med svært verdifulle innspill på hvilke sorter som kan egne seg og hvilke som trolig ikke vil gå så godt under norske forhold.

Bygg

Vertti og Wolmari er tidlige 6-radsorter som har veksttid om lag som Tiril som har vært vår tidligsort. Avlingen er høyere enn for Tiril, men har i finske forsøk ligget 5 % under Brage. Einar har veksttid en dag lengre enn Brage og ligger så vidt under i avling. Toria er foredlet på Graminor og er en sort som har mye til felles med Brage, 2 dager lenger veksttid og 2 % høyere avling. Alvari er en yteriksort somi finske forsøk har vært litt tidligere enn Brage og gitt 4 % større avling.

Rusalka er en yterik tidlig 2-radssort med 1 dag kortere veksttid enn Fairytale, avlingen har ligget 8 % over Fairytale i finske forsøk. Cerbinetta har en dag kortere veksttid og avling om Fairytale. Marthe er like tidlig som Rusalka men er noe svakere avlingsmessig. Vanille er en svært høytytende sort. I de finske forsøkene har Vanille gitt 11 % høyer avling enn Fairytale, mens veksttida bare er en dag lenger. RGT Planet har 2 dager lengre veksttid enn Fairytale og har gitt 10 % større avling. KWS Irina er en sein 2-radsort, to dager seinere enn Fairytale og avling som den. KWS Irina er mjøldoggresistent. Sorten busker seg godt og er svært stråstiv, lite utsatt for legde og aksknekk. Mye brukt i Sverige og Danmark.

Sjukdomsresistens og stråkvalitet rapporteres jamnt over å være god for de byggsortene som blir importert. Det er allikevel viktig å følge med på utviklingen i åkeren. Frodige åkre kan ha behov for stråforkorting. Soppsjukdommer kan oppføre seg annerledes i Norge enn i andre land fordi vi kan ha egne raser. Norske forsøk har vist at det er god lønnsomhet i soppbekjempelse i de årene det blir soppangrep i bygg. Vær særlig oppmerksom der det er bygg som forgrøde.

Havre

Niklas er en svært tidlig yterik havresort med 4 dager kortere veksttid enn Ringsaker og avling 3 % under. Peppi er en tidlig havresort, 1 dag tidligere enn Ringsaker i finske forsøk, men avlinga er 15 % lavere. Harmony, Symphony, Avenue, Seldon, Emma og Obelix er sorter som kan sammenliknes med Belinda både i avling og veksttid. Domenik er en annen sort som kan sammenliknes med Belinda i avling og veksttid, men den er i tillegg nematoderesisten om lag på linje med Gunhild.

Stråstyrke og sjukdomsresistens rapporteres å vær god. Det har allikevel vist seg at mange seine sorter med tilsvarene opphav som de som blir importert kan vært noe svake i strået under norske forhold. Det anbefales derfor at frodige åkre følges nøye med vurdering av behov for stråforkorting. De norske sortene har også jamt over vist bedre motstandsevne mot fusarium enn importerte sorter. Fusarium kan føre til produksjon av mykotoksiner, for eksempel DON og HT-T2.

Hvete

Anniina er en tidlig klasse 3 sort med 4 dager kortere veksttid enn Bjarne i finske forsøk. Avlinga har vært 4 % lavere enn Bjarne. Quarna er en tidlig klasse 2 sort som i norske tester har hatt avling litt under Bjarne, men i finske forsøk har Quarna gitt 8 % større avling enn Bjarne. Quarna har større korn og høyere hektolitervekt enn Bjarne. Sertori er en sein klasse 3 sort, en dag seinere enn Zebra. I finske forsøk ligger Sertori 3 % under Zebra i avling. Arabella er en svært yterik polsk sort, prøvd i Norge. Den ga i perioden 2014-2016 en avling 18% over Zebra. Den er sein – og kan ha litt ustabilt falltall.

Stråstyrke og sukdomsresistens rapporteres å være god, men det er svært viktig at hvete følges opp i vekstida med vurdering av behov for soppsprøyting og vekstregulering. Hvete har i norske forsøk vist at det er god lønnsomhet i soppbekjempelse når det er behov for det. Å holde sjukdommene i sjakk er viktig for å sikre stor avling av god kvalitet. Friske planter i matinga legger grunnlaget for god mating og høy hektolitervekt.

Vårrughvete

Mamut er en polsk sort med høyt avlingspotensiale. Vårrughvete er sein, seinere enn vårhvete. Tradisjonelt har sortene vært sterke mot sjukdom, men med noe dårligere stråstyrke enn vårhvete. Det er derfor viktig å følge utviklingen av åkeren og vurder behov for stråforkorting.