På den annen side har høstkorn også stor evne til å buske seg, og selv glisne åkre kan gi gode avlinger. 

Herding

Herding er viktig for vinteroverlevelse, og godt herdede planter har bedre forutsetninger for å klare både fysiske og biotiske påkjenninger. Herdingsforholdene for plantene i fjor høst var gode de fleste steder med lave temperaturer og gode lysforhold før snøen la seg.

100 skudd per løpemeter optimalt

Når åkeren er i strekningsfasen ønsker vi at det er om lag 800 skudd pr. m2. Dette tilsvarer omtrent 100 skudd pr. løpemeter sårad. Hvor mange planter det må være når snøen går for å oppnå dette skuddantallet vil variere med plantenes størrelse og kondisjon samt forholdene for busking utover våren. Det er viktig med et så jamnt plantebestand som mulig.

Slik det ser ut i skrivende stund, er det mer sannsynlig at skuddantallet er høyere enn optimalt. Det vil da ikke være nødvendig å stimulere til ytterligere busking. Åkeren vil selv regulere tettheten og en del skudd vil gå til grunne.

Tynne bestand kan også bli bra

Ved innvintring så det ut til at de aller fleste åkre var tette nok og de fleste plantene har antakelig tålt vinteren godt så langt. Dersom det allikevel skulle bli problemer tidlig på våren, kan en tåle ganske betydelig utgang av planter. Helt ned til 150 planter pr. m2 (om lag 20 planter pr. løpemeter rad) kan gi tilfredsstillende avling. Forutsetningen er at de er jamnt fordelt. Det bør ikke være mer enn 8 cm mellom plantene. Så lave plantetall krever at det blir en god utvikling på våren med gode buskingsforhold.

Overvintringsskader

Overvintringsskader kan deles i to hovedtyper, fysiske og biotiske. De fysiske skadene kalles ofte isbrann. Dersom det blir stående is eller vann på åkeren kan plantene dø på grunn av oksygenmangel – drukning. Når det kommer lys på isen kan planten begynne å vokse og de bruker svært raskt opp den lille oksygenmengden som er tilgjengelig under isen. Dette forekommer i lavpunktene på jordet. Plantene kan også være utsatt for uttørking om våren når snøen går. Dersom plantene begynne å vokse mens det fortsatt er tele i bakke kan det bli problemer med å få tatt opp nok vann. Uttørking ser vi oftest over bakkekammer der snøen går tidlig og plantene blir utsatt for vind og sol.

De biotiske skadene forårsakes av overvintringssopp. Soppskadene blir størst der det er langvarig snødekke, verst blir det hvis snøen legger seg på tien mark. Faren for skade øker når plantene blir så store at de når i hverandre fra rad til rad. Mange har tatt hensyn til dette og større areal enn normalt ble behandlet mot soppsjukdommer i fjor høst.

Fargeskifte om våren

Vanligvis vil høsthvete være grønn når den kommer fram av snøen. Bladverket som vokste fram i fjor høst blir brunt og visner ned. Deretter vil det komme nye blader fra vekstpunktet og åkeren blir grønn igjen. Plantene kan også danne nye buskingsskudd utover våren.

 

Ønsker du mer informasjon? Kontakt Jon Atle Repstad eller Finn Bjørnå