Ugras i eng og beite reduserer avlinga og kvaliteten. Ugrasarter som gjetertaske, pengeurt og karsearter gir i tillegg smaksfeil på mjølka, og en del ugrasarter er også giftige. Vanlige frøugrasarter som meldestokk, då og vassarve konkurrerer om plass og lys i gjenleggsåret og anbefales å bekjempe kjemisk.

Ugrasbekjempelse før omlegging

Ugrasbekjemping i grasproduksjon starter i mange tilfelle før man pløyer opp den gamle enga. Er det mye ugras som kveke, løvetann, sølvbunke, tunrapp eller knereverumpe bør man sprøyte med glyfosat for å unngå problemer med disse brysomme ugrasartene senere.

Aktuelle glyfosat produkter er Glyphogan Eco, Roundup Eco eller Roundup Flex. Sprøyt på 15-20 cm høye planter. Avslutt med en god pløying ca. 10 dager senere. Dosering er fra 300 – 800 ml/daa avhengig av ugrasart. For Roundup Flex reduseres dosen med 25 % pga høyere konsentrasjon, til 225-600 ml/daa. I Plantevernkatalogen 2017 kan en på side 166-167 se hvilken dose en må bruke på de ulike ugrasartene.

Det kan også være aktuelt å blande ett Glyfosat-produkt med Ally for å ta høymole. Ally er på Off-label og krever signering av egenerklæring og en tilleggsetikett som du kan få ved henvendelse til nærmeste NLR- enhet.

Effektiv bekjempelse i gjenleggsåret

Gjenlegget kan sås med eller uten dekkvekst. I gjenlegget er det stort sett frøugras som er relativt enkelt å bekjempe. I tillegg tar man også frøplanter av rotugras som er enklere å ta enn når de har fått etablert seg. Middel velges ut fra de ugrasartene som dominerer. Det skal sprøytes når ugraset har 2-4 varige blad. For å ikke skade kløveren i gjenlegget må denne ha 1-2 trekopla blad før man sprøyter.

Har en kløver i gjenlegget er en blanding av Express SX og MCPA en god og rimelig løsning. Preparatkostnadene er på ca kr 12,- per dekar. Evt kan en blande i litt Gratil for å få noe bedre effekt mot høymole og klengemaure.

Uten kløver i gjenlegget er det flere effektive midler som Ariane S, Express SX + klebemiddel, Express + Spitfire 333 HL/Tomahawk 200 eller Starane XL.  Les Plantevernkatalogen for utfyllende informasjon. 

Sprøyting i engåra

I etablert eng og beite er det flerårig ugras som kveke, løvetann, høymole, hundekjeks, soleie, som er utfordringen. En vil få en avlingsnedgang på 1. og delvis på 2. slått etter behandling avhengig av sprøytetid og middel. Sprøyting etter 1. slåtten eller beiting gir noe mindre avlingsreduksjon. Dersom det er veldig mye ugras og det blir veldig dyrt å bekjempe ugraset, bør en vurdere omlegging av enga.

Sprøytinga skal utføres når ugraset har en godt utviklet bladrosett. Det er få midler å velge i som ikke skader kløver. Velg middel ut fra ugrasartene som dominerer.

Se mer i effekttabellen i Grovfôrkatalogen eller Plantevernkatalogen 2017 side 198.

Legg merke til at ved fornying av godkjenning av MCPA og Mekoprop er maksdosene redusert til hhv 240 ml per dekar og 200 ml per dekar. Dette medfører at effekten mot de enkelte ugrasarten er noe redusert. Blandes begge midlene er det maks tillatt å bruke 150 ml av hvert produkt.

Behandlingsfristen for MCPA er satt ned til 14 dager. Starane XL har også fått kortene behandlingsfristen, og denne er nå på 7 dager.

Kjøp plantevernmidler på Felleskjøpet

Ta gjerne kontakt med oss. Her finner du Felleskjøpet nær deg.

Artikkelen finnes på trykk i Samvirke nr. 5, 2017.