NIBIO undersøkt betydningen av såtid og såmengde for høsthvete i en forsøkserie som strakk seg over tre år fra såing i 2014 til siste høsting i 2017

Såtid

Forsøkene viste at det var liten forskjell mellom de to første såtidene som strakk seg fra 20. august til 15. september. Siste såtid mellom 20. og 30. september ga noe lavere avling, men dette kunne delvis kompenseres med noe økt såmengde. Sein såing gir mindre og svakere planter. Siste sådato ga også utsatt modning noe som trolig skyldes stor busking om våren slik at åkeren blir noe ujamn. 

Ved tidlig såing får plantene god tid til å buske seg om høsten. Kraftige planter er positivt for overvintringen, men for tette bestand kan være mer utsatt for soppangrep av blant annet snømugg. Særlig hvis plantene blir så store at såradene vokser sammen og soppen kan bre seg fra rad til rad.

Noen sopper er avhengig av levende plantemateriale for å overleve. Tidlig såing øker faren for at det blir ei «grønn bro», det vil si grønt plantemateriale som soppen kan leve på gjennom hele året. Mjøldogg og gulrust er sopper som profitterer på «grønn bro).

Svenske erfaringer tilsier at sorten Norin bør såes tidlig. Det vil si før 10. september i Norge. Den bør få tid til å buske seg på høsten fordi det har vist seg at den busker seg lite på våren. Med tidlig såing har Norin vist at den kan gi avlinger som nærmer seg de andre sortene, men ved sein såing blir den hengende etter.

Såmengde

Det har vært vanlig å anbefale en såmengde 400 til 450 frø pr. m2 som tilsvarer 18 til 20 kg pr. daa. I de refererte forsøkene ble det prøvd såmengder fra 7 til 27 kg pr. daa (150 til 600 frø pr. m2). Ved de to første såtidene var det tilstrekkelig å så 300 frø pr. m2 (13,5 kg pr. daa), mens ved siste sådato var det optimalt med 18 til 20 kg pr. daa.

Økt såmengde opp til 27 kg pr. daa ga flere skudd om høsten, men det ga ikke økt avling. Forklaringen på dette er at plantebestandet «justerer» antall skudd det klarer å bære fram.

Det er naturligvis været om høsten som avgjør hvor vellykket etableringa blir. De «gamle» anbefalingen med 18 til 20 kg på målet står seg fortsatt, men ved tidlig såing kan såmengden reduseres ned mot 15 kg uten at det går på bekostning av avlinga