Er det mye ugras som kveke, løvetann, sølvbunke, tunrapp eller knereverumpe bør enga fornyes. Skal enga fortsatt beholdes bør ugrasbekjempelse skje ca 2-3 uker etter slåtten.

Sprøyting i etablert eng

I etablert eng og beite er det flerårig ugras som kveke, løvetann, høymole, hundekjeks, soleie, som er utfordringen. I år ser vi spesielt mye løvetann og høymole. Avhengig av sprøytetid og middel vil en alltid få en avlingsnedgang på neste slått etter behandling Dersom det er veldig mye ugras, og det blir veldig dyrt å bekjempe ugraset bør en vurdere omlegging av enga.

Sprøytinga skal utføres så snart ugraset har en godt utviklet bladrosett. Det er få midler å velge i som ikke skader kløver. Det er viktig å velg middel ut fra de ugrasartene som dominerer. Ally SX som har vært på off-label i eng, er ikke tillatt å bruke etter 30.6.2019. Ved sommersprøyting (høy temperatur) kan Harmony SX være noe tøff mot f.eks engsvingel.

Aktuelle midler, eng med kløver

Effekt

Behandlings-frist, dager

3,5 g Harmony 50 SX + Biowet  

 

God mot hundekjeks og høymole

7

6 g Gratil + Biowet

 

God på einstape

7 eng og beite/21 høy

 

Aktuelle midler, skader kløver

Effekt

Behandlings-frist, dager

240 ml MCPA (evt i blanding med Banvel)

God på groblad, løvetann, krypsolie, åkerdylle

14 (21)

200 ml Mekoprop

God på engsoleie, groblad, vassarve

14

200 ml Flurostar evt i blanding med MCPA

God på groblad, hvitkløver, høymole, krypsoleie, løvetann, maure, småsyre, nesle

7 (Flurostar)

200 ml Banvel

God på høymole, ryllik, vassarve

Dyr, aktuell til flekksprøyting

21

180 ml Starane XL

God på burot, hvitkløver, høymole, landøyda, løvetann, maure, småsyre, brennesle, vassarve, vikke-arter

7

5 g Gratil + 100 ml MCPA

God på bregne, løvetann, vegkarse

14 eng og beite (MCPA)/21 høy

150 ml MCPA + 150 ml Mekoprop

God på engsoleie, groblad, høymole, krypsoleie, småsyre, vassarve

14

Matrigon SG off-label godkjenning (Kontakt NLR)

Tistel og dikesvineblom

7

Se mer i effekttabellen i Grovfôrkatalogen eller Plantevernkatalogen 2019 side 198.

Omlegging av enga nå?

Ugrasbekjemping i grasproduksjon starter før man pløyer/fornyer den gamle enga. Er det mye ugras som kveke, løvetann, sølvbunke, tunrapp eller knereverumpe bør man sprøyte med glyfosat for å unngå problemer med disse brysomme ugrasartene senere. 

Aktuelle glyfosat produkter er Gallup Super, Roundup Eco eller Roundup Flex.

Sprøyt når plantene er 15-20 cm høye, kveka 3-4 blad. Avslutt med en god pløying ca 7-10 dager senere. Dosering er fra 300 – 800 ml/daa avhengig av ugrasart. For Roundup Flex reduseres dosen med 25 % pga høyere konsentrasjon, til 225-600 ml/daa. I Plantevernkatalogen 2019 kan en på side 166-167 se hvilken dose en må bruke på de ulike ugrasartene.

Det kan også være aktuelt å blande ett Glyfosat-produkt med normal dose av f.eks.  Flurostar eller Starane XL for å få bedre effekt på høymole og andre bredblada ugras. Er det mye hundekjeks er Harmony et godt alternativ.

Bekjemp ugraset i gjenlegget 

I gjenlegget er det stort sett frøugras som er relativt enkelt å bekjempe. I tillegg tar man også frøplanter av rotugras som er enklere å ta nå enn når de har fått etablert seg i engåra etterpå. Dosene som brukes er lave sammenliknet med sprøyting i etablert eng, og vi får ingen problemer med behandlingsfrister, da det går lang tid mellom sprøyting og høsting.

Det skal sprøytes når ugraset har 2-4 varige blad og graset minst 2 blad. For å ikke skade kløveren i gjenlegget må denne ha ett, helst to trekopla blad før man sprøyter. Ved bruk av MCPA kan en sprøyte på kløverens spadeblad. Middel velges ut fra de ugrasartene som dominerer.

kløver i gjenlegg

 

Har en kløver i gjenlegget er en blanding av Express SX og MCPA en god og rimelig løsning, Preparatkostnadene er på ca kr 14,- per dekar. Evt kan en blande i litt Gratil for å få noe bedre effekt mot høymole og klengemaure.

Uten kløver i gjenlegget er det flere effektive midler som Ariane S, Express SX + klebemiddel, Express + Flurostar eller Starane XL. Les Plantevernkatalogen for utfyllende informasjon.