I Norge har det oppstått resistens på grunn av ensidig bruk av lavdosemidler (SU-midler). De ugrasartene det er registrert resistens mot er; vassarve, stivdylle, då-arter, balderbrå, linbendel og hønsegras. Det er resistent vassarve som har størst utbredelse per i dag.

Hvordan forebygge resistens?

Resistens betyr å stå imot. Har det oppstått resistens vil middelet ikke ha effekt på den aktuelle ugrasarten. Det kan være vanskelig og kostbart å bekjempe resistent ugras. For å forebygge resistens må en blande eller veksle på bruk av midler med ulike virkningsmekanismer. Lavdosemidler kan brukes der en er sikker på det ikke er resistens, men det anbefales ikke. Det sikreste er å bruke midler eller blandinger som har moderat til sterk resistensforebygging. Dersom det etter sprøyting er mistanke om resistens eller sviktende ugrasbekjempelse, bør det straks sprøytes med et nytt produkt/blanding med en annen virkningsmekanisme som har effekt på ugrasarten.

Utviklingsstadiet og sprøyteforhold

Er det optimale sprøyteforhold og smått ugras kan man gå ned i dose. Det samme gjelder om åkeren er tett, i god vekst og det er liten ugrasforekomst. Generelt er stort ugras vanskeligere å bekjempe enn smått. Frøugraset bør behandles før det har fire varige blad. Da er kornet normalt på 2,5-4 bladstadiet. Dette gjelder for bladherbicider. For kombinert jord- og bladherbicid som Hussar Tandem og Attribut Twin er det litt tidligere. Effekten av jordherbicid er helt avhengig av god jordfuktighet og at ugraset ikke har spirt eller er i spiringsfasen.

Tørke og vind

Tørke og vind gjør at plantene får et vokslag som hindrer opptaket av midler og vi kan oppleve redusert effekt av de fleste ugrasmidler. Det er forskjell på ugrasartene hvordan dette slår ut. Under slike forhold må man gå opp mot etikettens høyeste tillatte dose, eller utsette behandlingen om det er tilrådelig.

Temperatur

Temperatur er en annen faktor som spiller inn. Generelt skal det være vekst i plantene ved sprøyting og det er viktig at det ikke sprøytes i perioder der det er risiko for kuldegrader (nattetemperatur under null), verken i perioden før eller umiddelbart etter behandling. Dette er både med hensyn til middelet, men også at veksten hos ugrasplanter og kulturplanter er god, slik at opptaket er stort hos ugraset og at kulturplanten raskt bryter ned middelet.

Tabell: Oversikt over type middel og hvilke temperaturkrav de ulike midlene har. Det er viktig at det er vekst i plantene og at det ikke er nattefrost. 

Type middel Middel Temp.krav minimum
Lavdosemiddel: Ally SX 4-6˚ C
  Express Gold  4-6˚ C
  Express SX 4-6˚ C
  Attribut Twin 5-7˚ C
  Atlantis 5-7˚ C
  Hussar OD/
Hussar Plus
5-7˚ C
Lavdosemiddel + resistensbryter: Hussar Tandem 5-7˚ C
  Starane XL 5-7˚ C
  Ally Class 4-6˚ C
Resistensbrytere: Ariane S 12˚ C
  Pixxaro  5-8˚ C
  Zypar  2-5˚ C
  Flurostad 8-10˚ C
  Mekoprop MCPA  10-12˚ C

Hvilke ugrasmiddel skal velges?

En må velge middel ut fra de 4-5 mest dominerende ugrasartene. Disse, sammen med eventuelt høyt voksende ugrasarter som meldestokk eller klengemaure, skal det tas spesielt hensyn til. En god resistensstrategi er å veksle eller blande midler med ulike virkemekanismer på de ulike skiftene. Da kan det være greit å ha et opplegg ut fra hvilken vekst en har på skifte det enkelte år. En annen utfordring som krever en plan i forkant, er skifter med hønsehirse og floghavre. Både produkter og biologi setter begrensninger i kombinasjonene som er mulig. Vi vil omtale dette i neste nummer (nr. 5) av Samvirke.

Havre

I havre har vi færrest midler å velge mellom, da mange av de nye midlene ikke er godkjent i havre. En god resistensstrategi er å bruke Ariane S som inneholder tre aktive stoffer og ingen av dem er lavdosemidler. Vær klar over at Ariane er svak på stemor og rødtvetann, ensidig bruk kan føre til oppformering av disse. Ariane krever temperatur rundt 12 °C. Det kan være en løsning at en legger opp til å sprøyte havreåkeren til sist, og da vurdere å ta med vekstregulatoren CCC 750.

Dersom en er helt sikker på at en ikke har ugras med resistens kan en velge en rimelig løsning med kun Express SX eller Express Gold, men det er ikke å anbefale. En bør heller blande disse produktene med Flurostar 200. Flurostar er resistensbryter i forhold til vassarve, og en sikrer god effekt ved å bruke en litt høyere dose enn andre midler som inneholder det samme aktive stoffet (fluroksypyr). Mekoprop er også god på resistent vassarve, men dette blir en dyrere løsning. For andre løsninger, doser og effekt på de ulike ugrasartene, se Plantevernkatalogen.

Vårhvete

Det er i hvete en har det største utvalget av ugrasmidler. Har man utfordringer med grasugras som tunrapp og markrapp bør disse bekjempes når en har hvete på skiftet. Hvete er den kornarten som tåler de midlene som har effekt på grasugras best, og her kan en også bruke høyeste dose. Hussar OD / Hussar Plus er god mot tunrapp og mange frøugras. Da de er lavdosemidler bør de blandes med f.eks Flurostar. Da får man noe bredere effekt på frøugras samt en god resistensstrategi mot vassarve og då.

Hussar Tandem er en ferdig blandet resistensbryter som har effekt på både resistent balderbrå, linbendel og vassarve. Den er en blanding av det bladvirkende aktive stoffet som er i Hussar OD og det blad- og jordvirkende stoffet diflufenikan. Diflufenikan legger seg som en hinne på jordoverflaten og dreper ugraset under spiringsfasen. Den spirehemmende effekten vil vare opptil ca. 2 uker. Da det er et jordvirkende middel må det være god jordfuktighet ved bruk. Hussar Tandem skal brukes relativt tidlig fra kornets 3-bladstadiet (BBCH 13-20) i vårkorn. Er det tunrappen som er hovedutfordringen skal den bekjempes når den har 1-2 blader.

Attribut Twin er et middel som kun kan brukes i hvete. Det er et veldig interessant middel med god virkning både mot frøugras og grasugras som tunrapp, kveke og hønsehirse. Har man utfordringer med disse grasugrasene bør Attribut Twin brukes selv om den er i øvre prissjikt.

Attributt Twin er en blanding av to lavedosemidler (Hussar og og Attribut SG 70) i en sampakning som alltid må brukes sammen. Attribut Twin er både blad- og jordvirkene, og det kreves god jordfuktighet for å få effekt av den jordvirkende delen.

Er det markrapp som er utfordringen er det Atlantis som er det mest effektive midlet. En skal blande med f. eks Express Gold for å få effekt på flere frøugras. Dette er ingen resistensstrategi da det er blanding av to lavdosemidler. Mero skal tilsettes til de ovennevnte produktene når de brukes alene, ved blanding, se etiketten.

Er det først og fremt frøugras en skal bekjempe er det mange alternativer å velge i. En må ta utgangspunkt i de ugrasartene som dominerer og om det er spesielle utfordringer. Den beste resistensstrategien mot vassarve og då får en ved å bruke ett av de nye midlene som inneholder Arylex. Midler som dette er Pixxaro og Zypar. Disse har også god effekt på ugrasarter som andre midler ikke er så gode på, som jordrøyk og rødtvetann og tranehals. Pixxaro bør blandes med Express Gold for å få tilfredsstillende virkning på oljevekster og balderbrå. Begge bør blandes med Express Gold dersom det er mye stemor eller linbendel. Er det resistent vassarve bør en bruke høyeste dose.

For andre løsninger, doser og effekt på de ulike ugrasartene, se Plantevernkatalogen.

Bygg

I bygg kan en bruke de samme midlene som i hvete med unntak av Attribut Twin. I tillegg må en ned i dose på Hussar-produktene. Er det resistent vassarve som er problemet er det gode og rimelige løsninger å bruke Express Gold i blanding med Pixxaro eller Flurostar, alternativt Zypar alene eller i blanding.

Plantevernkatalogen og fagpersoner gir anbefalinger

Felleskjøpets plantevernkatalog inneholder tabeller og sprøyteplaner som gjør det enkelt å velge produkter og kombinasjoner. Det er stor variasjon i effekt og pris mellom ulike produkter. Vi har et sprang i kostnader til ugrasbehandling i vårkorn fra under 10 kroner per daa til 50 kroner per daa. Det er derfor avgjørende at du velger et produkt som gir deg tilbake det som er investert. Hvert enkelt skifte har ofte en spesiell utfordring.

Mange plantevernmidler må tilsettes klebemiddel, Biowet, eller olje, Mero. Anbefalinger for bruk av klebemidler/olje er nå tatt inn i Plantevernkatalogen side 183-184. Katalogen finner du på nett eller ved henvendelse til nærmeste avdeling eller samarbeidende lag.

Ta gjerne kontakt med en av våre fagpersoner lokalt, de kan bistå i de utfordringene ugraskampen gir.

Her finner du Felleskjøpet nær deg.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr. 4 2018.