Særlig i høstkornet, havre og 6-radsbygg har vi hatt tradisjon for bruk av vekstregulatorer. Dette skyldes artenes strålengde og stråkvalitet, samt at hos hvete vil legde lett ødelegge falltall og kvalitet. Gjennom foredling har vi fått kortere og stråstivere sorter, men det er fortsatt behov for å vekstregulere enkelte arter og sorter. Den nye vårhvetesorten, Mirakel, er et eksempel på en ny sort som har mange gode egenskaper, men har et svakt strå som krever vekstregulering inntil to ganger i konvensjonell dyrking.

Hvorfor oppstår legde?

Legde kan oppstå under forskjellige stadier i vekstsesongen. Det er regn og vind kombinert med andre faktorer som gir legde. Jo tidligere i sesongen vi får legde, desto mer skadelig er den for avling og kvalitet. Været i sesongen får vi gjort lite med, men faktorer som vi kan styre og som gir økt risiko for legde er:

 • Sen såing av vårkorn
 • For stor såmengde
 • Mye husdyrgjødsel/sterk N gjødsling
 • Manglede soppbehandling ved angrep

I gjenlegg med gras/frø er det veldig viktig å unngå legde for å sikre produksjonen de neste sesongene.

Kostnader ved legde

Det er alltid en diskusjon hva legde koster. Gamle sannheter om at litt legde er balansepunktet for optimal avling og utnyttelse av sortenes yteevne, er en sannhet vi lar gå over i historien. I dag har vi andre sorter og krav. Legde er i de fleste situasjoner negativt.

Punktvis satt opp gir bl.a. legde både redusert inntjening og merarbeid:

 • Redusert avling
 • Kvalitetstap /sopp(fusarium)/falltall/lav hl-vekt
 • Dårlig utnyttelse av gjødsla og økt risiko for lekkasje av næringsstoff
 • Redusert høstekapasitet
 • Risiko for å innkjøre av stein ved høsting
 • Ekstra tørkekostnader

Kort sagt er det ikke noe positivt å si om legde.

Hvordan virker vekstregulatorene?

De ulike produktene i markedet påvirker i hovedsak kornplanten på disse måtene:

 • Redusert strålengde, som gir et lavere tyngdepunkt i bestanden
 • Tykkere stengelvegger i form av mer lignin og kompakte celler. Det gir mindre risiko for knekk av stengel
 • CCC (klormekvatklorid) og Trimaxx/Moddus (trineksapaketyl) gir også noe økt rotutvikling, og dermed en bedre forankring i bakken. Økt rotutvikling kan også bidra til bedre opptak av næring og vann.

Midler med klormekvat og trineksapak hemmer gibberlinsyresyntesen og reduserer apikal dominans, dvs at sideskuddene utvikler seg bedre. Det gir et jamnere bestand og mulighet for flere buskingsskudd enn i en ubehandlede åker. Cerone (etefon) frigjør etylen som virker strekningshemmende. Cerone induserer i første rekke dannelse av lignin og gir mindre risiko for aksknekk.

Ingen midler har effekt på stadier som planten er kommet forbi. Skal lengden av først internodie påvirkes må produktet brukes når strekning starter. Tidlig bruk er også en forutsetning for å ha effekt på rotutviklingen.

Soppmidler vil også ha direkte eller indirekte effekt på legde, hovedeffekten av soppmidler er at de holder strået friskt, slik at sopp ikke får mulighet til å svekke strået.

 Tabelloversikt som viser hvilke soppmidler, temperatur og effekt i korn.

Riktig bruk av midlene

Generelt er det når det er risiko for legde at vi har behov for vekstregulering. Er åkeren stresset ser vi at det kan være negativt med hensyn til avling og hl-vekt. Felles for alle produktene er derfor at de bare skal brukes når det er god vekst, dvs at plantene har gode forhold både før og etter behandling. Brukes midlene under riktige forutsetninger med dose tilpasset forholdene og egne erfaringer, er risikoene for negative utslag små.

Best opptak er det ved sprøyting under forhold med god luftfuktighet (morgen/formiddagen). Spesielt for Trimaxx/Moddus vil gode lysforhold gi en forbedret effekt. Når det gjelder temperatur bør det være over 6˚C ved bruk av CCC. For midlene som inneholder trineksapaketyl varierer temperaturen mellom 6-8˚C, se tabellen over.

Når man vekstregulerer er det gode vekstforhold og da trives også soppsjukdommene. Kortere strå gir også minsket avstand mellom blad og aks. For sjukdommer som hvetaksprikk og fusarium i hvete så kan risikoen for angrep i akset øke fordi smitten da lettere «hopper opp» i akset. Dette betyr at vekstregulerer man må man også soppsprøyte.

For Trimaxx skal laveste dose brukes ved sene sprøytinger. Ved blanding med soppmidler inneholdende triazoler skal dosen reduseres med 20 % da soppmidlene forsterker effekt/virker stråforkortende. Dette gjelder også for Cerone, her skal dosen også reduseres ved blanding med insektmidler.

Det er ingenting i veien for å bruke vekstregulering flere ganger, men det er viktig at midlene er tilpasset hverandre i dose og avstand. Det er spesielt i sorter med langt strå det er viktig å starte tidlig, som for eksempel vårhvetesorten Mirakel.

Vekstregulering av Mirakel

Forsøk viser at Mirakel reagerer veldig kraftig på CCC med sterk forkorting av strået samt fare for redusert hl-vekt. Det anbefales derfor å bruke maks 40-60 ml CCC/daa i Mirakel sammen med ugrassprøytinga. Alternativt kan Moddus Start brukes. Det bør følges opp med en sprøyting tiI i strekningsfasen fra stadie 32-39 med Trimaxx i en dosering på mellom 15-30 ml. Avhengig av effekten av første sprøyting og åkerens kondisjon generelt. Lavest dose ved sen behandling. Dersom det ikke er vekstregulert tidligere brukes 20-35 ml/daa. Alternativt kan Cerone brukes. Det vil bli kjørt forsøk med ulike vekstregulatorer i 2017 da vi har litt for liten kunnskap om optimal bruk i Mirakel.

Kort om de ulike produktene

CCC Nufarm 750

Brukes tidlig og skal i første rekke påvirke lengden på de nederste internodiene, samt effekt på stråtykkelsen. Virker ved lav temperatur.  CCC kan suppleres med andre vekstregulatorer senere. Fra våre naboland vet vi at det praktiseres å blande med Moddus Start / Trimaxx i høstkorn, da med en redusert dose av begge partnerne. Fordelen er muligheten for lavere dose og dermed mindre risiko for rester av CCC.  Vi har ingen erfaring fra denne bruken i vårkorn hos oss ennå.

Trimaxx

Moderne formulering som gir raskt opptak i plantene. Liten risiko for skade på kulturveksten. Størst dose ved tidlig bruk. Trimaxx er den rimeligste av trineksapaketyl-produktene. Fås i både 1 og 5 liter.

Moddus Start

Kan brukes allerede fra stadie 25 (midt busking), og er tillatt brukt 2 ganger. Moderne formulering som er særlig tilpasset tidlig bruk i kornet ifølge produsenten. Merk ellers det korte intervallet i havre. Felleskjøpet anbefaler ikke den seneste bruken som etiketten åpner for i hvete og bygg.

Cerone

Påvirker kun lengde på siste internodie, slik at effekten på strålengden er mindre. Derimot reduseres aksknekk betydelig. Det er i første rekke i bygg og høstkorn at dette er viktig. Cerone må ikke brukes i havre.

Oppsummering

 • Vekstregulering er en forsikring mot legde
 • Legde fører til redusert avling og kvalitet
 • Godt utvalg i produkter med ulike behandlingsintervall
 • Nye produkter som er skånsomme
 • Vekstregulatorer skal ikke brukes dersom det ikke er god vekst i plantene
 • Vårhvetesorten Mirakel bør vekstreguleres to ganger. Maksdosen med CCC er 40-60 ml/daa.
 • Trimaxx fås nå også i 1 liter

Trenger du å kjøpe plantevernmidler?

Ta gjerne kontakt med oss i Felleskjøpet. Her finner du våre butikker i ditt nærområde.

Artikkelen finnes på trykk i Samvirke nr. 4, 2017.