0

Gramitrel 10 ltr

FKnr.: 60205 | Leverandørens varenr.: R011PYP51MYCC

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Gramitrel er et bredspektret bladgjødslingsmiddel, spesielt tilpasset korn. Bruk av Gramitrel forhindrer ubalanser i næringstilgangen gjennom å tilføre kornet magnesium, mangan, zink og kobber. Tilførsel av disse næringsstoffene forebygger latente mangelsituasjoner som påvirker kornets avlingspotensial og kvalitet. Bladgjødsling tilfører næringsstoffer gjennom bladverket.
 
Bruk av bredspektrede bladgjødslingsmidler er særlig aktuelt ved:
 
1. Vanskelige vekstbetingelser som medfører at rotsystemet ikke fungerer optimalt. Dette kan for eksempel være situasjoner med kald jord hvor plantenes vekst stagnerer, eller hemmet rotutbredelse grunnet strukturskader, kalking eller andre uheldige forhold i plogsjiktet.
 
2. Ved svært gode vekstbetingelser når kulturen er i kraftig utvikling, under busking eller i strekningsfasen. Under gunstige vekstbetingelser kan rotsystemet ha problemer med å forsyne kornplanta med tilstrekkelige mengder næring til at vekstpotensialet kan utnyttes maksimalt. Brukes forebyggende, 200 ml/daa ved begynnende strekning. Kan suppleres med 100 ml/daa allerede fra sen ugrassprøyting for å få en god start, eller med 100 ml/daa når flaggbladet er under utvikling.
 
 
Innhold: 64 g/l N, 150 g/l Mg, 150 g/l Mn, 80 g/l Zn, 50 g/l Cu
Lagring: Frostfritt
Formulering: Suspensjon
Dose: 100-400 ml
 
 
H302 Farlig ved svelging.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332 Farlig ved innånding.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H373 (oral) Kan forårsake organskader ved forlenget eller gjentatt eksponering med svelging.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 
 
Brukes forebyggende, 200 ml/daa ved begynnende strekning. Kan suppleres
med 100 ml/daa allerede fra sen ugrassprøyting for å få en god
start, eller med 100 ml/daa når flaggbladet er under utvikling.

Har du spørsmål, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Gramitrel er et bredspektret bladgjødslingsmiddel, spesielt tilpasset korn. Bruk av Gramitrel forhindrer ubalanser i næringstilgangen gjennom å tilføre kornet magnesium, mangan, zink og kobber. Tilførsel av disse næringsstoffene forebygger latente mangelsituasjoner som påvirker kornets avlingspotensial og kvalitet. Bladgjødsling tilfører næringsstoffer gjennom bladverket.
 
Bruk av bredspektrede bladgjødslingsmidler er særlig aktuelt ved:
 
1. Vanskelige vekstbetingelser som medfører at rotsystemet ikke fungerer optimalt. Dette kan for eksempel være situasjoner med kald jord hvor plantenes vekst stagnerer, eller hemmet rotutbredelse grunnet strukturskader, kalking eller andre uheldige forhold i plogsjiktet.
 
2. Ved svært gode vekstbetingelser når kulturen er i kraftig utvikling, under busking eller i strekningsfasen. Under gunstige vekstbetingelser kan rotsystemet ha problemer med å forsyne kornplanta med tilstrekkelige mengder næring til at vekstpotensialet kan utnyttes maksimalt. Brukes forebyggende, 200 ml/daa ved begynnende strekning. Kan suppleres med 100 ml/daa allerede fra sen ugrassprøyting for å få en god start, eller med 100 ml/daa når flaggbladet er under utvikling.
 
 
Innhold: 64 g/l N, 150 g/l Mg, 150 g/l Mn, 80 g/l Zn, 50 g/l Cu
Lagring: Frostfritt
Formulering: Suspensjon
Dose: 100-400 ml
 
 
H302 Farlig ved svelging.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332 Farlig ved innånding.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H373 (oral) Kan forårsake organskader ved forlenget eller gjentatt eksponering med svelging.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 
 
Brukes forebyggende, 200 ml/daa ved begynnende strekning. Kan suppleres
med 100 ml/daa allerede fra sen ugrassprøyting for å få en god
start, eller med 100 ml/daa når flaggbladet er under utvikling.

Har du spørsmål, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer