0

Monceren FS 250 5 ltr

FKnr.: 66813 | Leverandørens varenr.: 05455315

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Soppmiddel til beising for bekjempelse av svartskurv i poteter.
 
Flytende beisemiddel med kontaktvirkning mot svartskurv i poteter. Svartskurv gjør størst skade på potetspirene ved vekstforhold som gir sein oppspiring av potetene. Midlet tilsettes direkte på potetsetteren eller i stasjonære anlegg med spinning disk i forkant av settingen. Denne behandlingen kan utføres i god tid før setting og før potetene varmebehandles eller settes til lysgroing. Dersom man beiser med Monceren FS innendørs, skal det sikres at potetene tørker forsvarlig opp med èn gang, før de settes til videre oppbevaring.
 
Det er viktig med god dekning av potetknollene for å bekjempe smitten, og det er samtidig viktig at potetknollene er tørre før behandling for å få en best mulig fordeling av preparatet på knollene. Ved tilsetting direkte på setteren er det viktig at dyser og mengder er riktig justert og tilpasset.
 
NB! Husk alltid på å holde dysene fri for jord og annet smuss!
 
Innhold: 250 g pencycuron/l
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Ikke relevant
Avstand til vann: Ikke relevant
Dose: 600 ml pr tonn settepoteter
Filter: A1/P3
 
 
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering 
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H330 Dødelig ved innånding.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H302 Farlig ved svelging.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H310 Dødelig ved hudkontakt.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H301 Giftig ved svelging.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Soppmiddel til beising for bekjempelse av svartskurv i poteter.
 
Flytende beisemiddel med kontaktvirkning mot svartskurv i poteter. Svartskurv gjør størst skade på potetspirene ved vekstforhold som gir sein oppspiring av potetene. Midlet tilsettes direkte på potetsetteren eller i stasjonære anlegg med spinning disk i forkant av settingen. Denne behandlingen kan utføres i god tid før setting og før potetene varmebehandles eller settes til lysgroing. Dersom man beiser med Monceren FS innendørs, skal det sikres at potetene tørker forsvarlig opp med èn gang, før de settes til videre oppbevaring.
 
Det er viktig med god dekning av potetknollene for å bekjempe smitten, og det er samtidig viktig at potetknollene er tørre før behandling for å få en best mulig fordeling av preparatet på knollene. Ved tilsetting direkte på setteren er det viktig at dyser og mengder er riktig justert og tilpasset.
 
NB! Husk alltid på å holde dysene fri for jord og annet smuss!
 
Innhold: 250 g pencycuron/l
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Ikke relevant
Avstand til vann: Ikke relevant
Dose: 600 ml pr tonn settepoteter
Filter: A1/P3
 
 
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering 
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H330 Dødelig ved innånding.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H302 Farlig ved svelging.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H310 Dødelig ved hudkontakt.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H301 Giftig ved svelging.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.
Les flere detaljer