0

Monceren FS 250 5 ltr

FKnr.: 66813 | Leverandørens varenr.: 05455315

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Soppmiddel til beising for bekjempelse av svartskurv i poteter.
Grenseverdien for det aktive stoffet i Monceren er satt ned til deteksjonsgrensen. Monceren bør brukes bare til settepotetproduksjon og egne settere samt potet som selges og er konsumert innen desember 2020.  

Flytende beisemiddel med kontaktvirkning mot svartskurv i poteter. Svartskurv gjør størst skade på potetspirene ved vekstforhold som gir sein oppspiring av potetene. Midlet tilsettes direkte på potetsetteren eller i stasjonære anlegg med spinning disk i forkant av settingen. Denne behandlingen kan utføres i god tid før setting og før potetene varmebehandles eller settes til lysgroing. Dersom man beiser med Monceren FS innendørs, skal det sikres at potetene tørker forsvarlig opp med èn gang, før de settes til videre oppbevaring. Det er viktig med god dekning av potetknollene for å bekjempe smitten, og det er samtidig viktig at potetknollene er tørre før behandling for å få en best mulig fordeling av preparatet på knollene. Ved tilsetting direkte på setteren er det viktig at dyser og mengder er riktig justert og tilpasset.
NB! Husk alltid på å holde dysene fri for jord og annet smuss!

Innhold: 250 g pencycuron/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Ikke relevant
Avstand til vann: Ikke relevant 
Filter: A1/P3
Dose: 600 ml pr tonn settepoteter'
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Farge: Rød
Sprøytevæske: Rødlig
Avgiftsklasse 1

H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering 
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H330 - Dødelig ved innånding.
H400 - Meget giftig for liv i vann.
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H302 - Farlig ved svelging.
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H310 - Dødelig ved hudkontakt.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H301 - Giftig ved svelging.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Soppmiddel til beising for bekjempelse av svartskurv i poteter.
Grenseverdien for det aktive stoffet i Monceren er satt ned til deteksjonsgrensen. Monceren bør brukes bare til settepotetproduksjon og egne settere samt potet som selges og er konsumert innen desember 2020.  

Flytende beisemiddel med kontaktvirkning mot svartskurv i poteter. Svartskurv gjør størst skade på potetspirene ved vekstforhold som gir sein oppspiring av potetene. Midlet tilsettes direkte på potetsetteren eller i stasjonære anlegg med spinning disk i forkant av settingen. Denne behandlingen kan utføres i god tid før setting og før potetene varmebehandles eller settes til lysgroing. Dersom man beiser med Monceren FS innendørs, skal det sikres at potetene tørker forsvarlig opp med èn gang, før de settes til videre oppbevaring. Det er viktig med god dekning av potetknollene for å bekjempe smitten, og det er samtidig viktig at potetknollene er tørre før behandling for å få en best mulig fordeling av preparatet på knollene. Ved tilsetting direkte på setteren er det viktig at dyser og mengder er riktig justert og tilpasset.
NB! Husk alltid på å holde dysene fri for jord og annet smuss!

Innhold: 250 g pencycuron/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Ikke relevant
Avstand til vann: Ikke relevant 
Filter: A1/P3
Dose: 600 ml pr tonn settepoteter'
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Farge: Rød
Sprøytevæske: Rødlig
Avgiftsklasse 1

H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering 
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H330 - Dødelig ved innånding.
H400 - Meget giftig for liv i vann.
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H302 - Farlig ved svelging.
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H310 - Dødelig ved hudkontakt.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H301 - Giftig ved svelging.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer
Legg til snarvei på hjemskjerm?